Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg) om kommunal lånegaranti til Asker Seilforening

Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg):

Vi ønsker å vite bakgrunnen for at Asker kommune stiller med selvskyldnergaranti i forbindelse med søknad fra Asker Seilforening. 

Regelverket som refereres i saken er tydelig på at tiltaket som kan få garanti skal være til barn og unge. I saken nevnes det at kun et fåtall av medlemmene i foreningen er «under 26 år».

Vi lurer derfor på hva som er tolkning av «barn og unge» her, hvor går aldersgrense for å være ung i Asker kommune, og hvordan kan vi gi denne garantien når tiltaket stort sett egentlig er til voksne?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Jeg videreformidler følgende svar fra kommunedirektøren:

Asker kommune har egne retningslinjer for vurdering av tilsagn om kommunal lånegaranti. Retningslinjene bygger på tidligere bestemmelser i Kommuneloven. Økonomibestemmelsene i Kommuneloven ble oppdatert med virkning fra 1.1.2020. Når det gjelder kriterier for garantistillelse følger dette av ny kommunelov § 14-19 og av forskrift om garantier.

Ny kommunelov inneholder ingen bestemmelser om at garantier bare kan gis til organisasjoner som fortrinnsvis driver aktivitet for barn, kun at garantien ikke skal innebære vesentlig risiko eller at den stilles for næringsvirksomhet.

Asker kommunes retningslinjer som bygger på tidligere kommunelov, vil bli oppdatert slik at de er overensstemmende med bestemmelsene i ny kommunelov og forskrift om garantier.

Asker seilforenings søknad er vurdert både i henhold til kommunelov og forskrift om garantier, i tillegg til våre egne retningslinjer. Søknaden er funnet å være innenfor kommunelovens og forskriftens bestemmelser, og er også vurdert opp mot kommunens egne retningslinjer for å kunne gi kommunal lånegaranti. Søknaden er etter dette godkjent for å bli gitt kommunal garanti.

Seilforeningen har blitt bedt om å utdype deres aktiviteter og svarene forsterker at de er berettiget til å få innvilget kommunal långivergaranti. Som det fremgår av seilforeningens redegjørelse drives det utstakt aktivitet for barn og unge, selv om disse ikke nødvendigvis er innmeldt som medlemmer i seilforeningen.

Asker kommunes retningslinjer:

Krav til søknad om kommunal garanti:

  1. Asker kommune kan gi kommunale lånegarantier for å finansiere investeringer som skjer i regi av ikke-kommersielle selskap/foretak/lag/foreninger
  2. Selvskyldnerkausjon kan gis for lån som skal finansiere investering i fast Eiendom som tilrettelegger for aktivitet for barn og unge. Selvskyldnerkausjon kan ikke gis for lån med lengre løpetid enn 25 år. Garantiavtale skal være inngått med låntaker før kommunen inngår avtale om selvskyldnerkausjon med långiver
  3. Selvskyldnerkausjon skal normalt ikke gis når søknad gjelder - Låneopptak for å legge til rette for aktivitet som i all hovedsak er rettet mot voksne - Låneopptak som gjelder næringsvirksomhet.
  4. Simpel kausjon kan gis der, eller i den grad, betingelsene for å gi selvskyldnerkausjon ikke er tilstede
  5. Ved kommunal lånegaranti som selvskyldnerkausjon, skal hvis mulig kommunens regresskrav pantesikres med best mulig prioritet. Dersom pant ikke er mulig kan unntaksvis eksigibelt gjeldsbrev godtas.

Kommuneloven om garantier:

  • 14-19.Garantier

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en kommune eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, er bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Ved godkjenningen skal departementet bare vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, regnes den ikke som ugyldig, selv om den er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen.

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd.

Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i garantivedtak og grensen for garantier for små beløp.

Fra forskrift om garantier:

Kapittel 1. Garantier

§ 1.Saklig virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 gjelder for kausjoner og annen økonomisk garanti som kommuner eller fylkeskommuner stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

§ 2.Krav til innholdet i vedtak om garantier

Et garantivedtak skal angi

a. hvem garantien er stilt for

b. hvilket formål garantien gjelder

c. hvilken type garanti som er stilt

d. det maksimale beløpet som det garanteres for og hvordan beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden

e. hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og når den opphører

f. om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven §. 14-19

Hvis det kausjoneres for lån, skal garantivedtaket også angi lånets hovedstol og hvilket tillegg for renter og omkostninger som det garanteres for.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen tar forbehold som har betydning for kommunens eller fylkeskommunens garantiansvar, skal forbeholdene komme fram av garantivedtaket.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen skal ha rettigheter som skal dekke utgiftene ved en eventuell innfrielse av garantien, skal rettighetene komme fram av garantivedtaket.

Hvis garantien er gitt for små beløp og ikke skal være gjenstand for godkjenning av departementet, jf. kommuneloven § 14-19 andre ledd første punktum, skal garantivedtaket også angi at garantien er ugyldig hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at den er i strid med kommuneloven § 14-19 første ledd første punktum.

§ 3.Begrensninger i garantiens varighet

Garantier for finansiering av investeringer, kan ikke gis utover investeringens levetid og uansett ikke for mer enn 40 år.

Garantier for andre formål, kan ikke gis for mer enn fem år.

Kausjoner kan ikke gjelde for mer enn to år fra det tidspunktet som fordringen mot hoveddebitor forfaller.

§4.Kommunale garantier for små beløp

Et garantivedtak som er truffet av en kommune skal ikke være gjenstand for godkjenning av departementet, jf. kommuneloven § 14-19 andre ledd første punktum, hvis beløpet som kommunen garanterer for er lavere enn eller lik den beløpsgrensen som gjelder for kommunen etter andre ledd.

Beløpsgrensen for kommuner som

a.

ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner

 

b.

har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner

 

c.

har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner

 

d.

har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner

 

e.

har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner.

Det er innbyggertallet i kommunen 1. januar i året før garantivedtaket som avgjør hva som er beløpsgrensen for kommunen.

 

Asker seilforenings redegjørelse for sin aktivitet:

Asker seilforening har siden 1932 drevet med organisert idrett og rekreasjonsaktivitet for barn, unge og voksne som er glade i det flotte sjølivet man kan finne utenfor Asker. Siden den gang har foreningen vokst, og tilbudene blitt flere – og vi er stolte av at vi i 2020 er en av Norges største seilforeninger. Sesongen vår starter allerede tidlig på året for de ivrigste seilerne, og slutter når den første isen legger seg utenfor bryggene våre - så hos oss er ikke seiling bare en sommeridrett.

Jollesesongen for barn og ungdom starter gjerne i februar/mars. I vintermånedene samles gruppene for teoritimer, mens vi starter treninger på vannet allerede i april. Vi tilbyr kursing på alle nivåer, men har de siste årene satset sterkt på rekrutteringen av nye gryende seilere. Der vi tidligere arrangerte introduksjonskurs i båttypen Optimist, har vi nå døpt om kurset til «Trygg på Vannet». Dette er et kurs for de aller minste mellom 7 og 10 år, og har som mål å gjøre deltagerne trygge på, i og ved vannet. Barna får ikke bare opplæring i seiling, men også i robåt, kano, sjøveis- og sjøvettregler, samt større båttyper som Andunger. Denne satsingen ser vi at har blitt en suksess, og kursene er tidlig fulltegnet. Vi attribuerer suksessen til kursets formål, nemlig å gi barna en trygg, solid og bred plattform, som de kan bygge videre på om de ønsker å spesialisere seg som seilere. Det aller viktigste er at de skal bli komfortable med å oppholde seg langs Askers lange og flotte kystlinje. 

Til de eldre og mer erfarne seilerne tilbyr vi viderekomne kurs, hvor de ofte velger seg ut en type seilbåt/brett. Læreplanen bygger på utgangspunktet fra Trygg på Vannet, og inneholder fortsatt mye lek og moro – men er spisset litt mer mot båttypen/brett de utøver. 

For viderekomne seilere tilbyr vi kurs i Optimist, brett og RS Feva, hvor sistnevnte er en tomannsjolle som kan oppnå høy fart og spenning. Vi tilbyr også nybegynnerkurs i RS Feva, men båttypen egner seg for noe eldre seilere enn Trygg på Vannet, da den krever noe vekt hos seilerne. Båten er en super læringsplattform for alderen 10 – 15.

Etter det viderekomne kurset tilbyr vi regatta og NC grupper. Dette er grupper som fokuserer på konkurranse og regattaer, og de reiser gjerne rundt til både nærliggende og mer fjerne seilforeninger. På dette nivået tilbyr vi grupper i Optimist, Laser, RS Feva og 29er. De to sistnevnte er tomannsjoller, og 29eren er noe av det kuleste en mellom 14-18 kan seile. Dette er båter som kan oppnå planefart, og som har tette felt på regattabanen. 

Vi ønsker å være en seilforening hvor man kan få utfolde og utvikle seg i seiling og sjølivets gleder, enten man ønsker å drive med seiling som en rekreasjonsidrett, eller som konkurranse på høyere nivå. Vårt hovedfokus er på bredden, men vi etterlever mantraet «det skal gå an å bli god i Asker seilforening». 

Vi har også gode tilbud til de som vokser ut av jolleklassene.  Flere satser da på sportsbåter som J70 og lignende.  Dette er båter som står på land til daglig og sjøsettes med kran. Mange går også over til å seile større båter.

Asker seilforening arrangerer også en av Norges største sommerleirer for barn innen seiling og sjøliv, kalt «Sjøsprøyt». Hvert år har Sjøsprøyt fulle påmeldinger med 52 barn hver uke. Under denne uken blir en gruppe på 3-5 barn tatt vare på av 1 dedikert instruktør, som underviser og følger de gjennom hele uken. På pensumlisten står sjøkunnskap som sjøveis- og sjøvettregler, knuter, roing, padling, krabbefisking, bading og selvfølgelig seiling. Her får ungene testet både Optimist, RS Feva, brett og Andunge. Sommerleiren er for barn i alderen 7 – 13 år, og vi har opplevd å ha påmeldte barn som har postadresse i den nordligste delen av landet!

For våre aktive og tidligere aktive seilere i alderen 16 – 24 er Sjøsprøyt ofte deres første arbeidsgiver, da disse seilerne engasjeres som instruktører, og det er viktig for Asker seilforening at disse skal få et godt møte med arbeidslivet. Ofte fungerer en av de mest erfarne instruktørene som rektor, som har hovedansvar for gjennomføring og planlegging av Sjøsprøyt sammen med styret til Asker seilforening. Aspirerende rektorer blir ofte tildelt ekstra ansvar som materialansvarlig, sikkerhetsansvarlig og aktivitetsansvarlig. Disse rollene ser vi at motiverer de yngre instruktørene, og alle sammen gjør tvers igjennom en god jobb.  

Vi samarbeider også med lokale skoler for å tilby seiling og båtliv til skoleklassene og SFO

I flere år har Asker seilforening samarbeidet med nærliggende flyktningmottak for å skape en kostnadsfri og inkluderende aktivitet. Vi har invitert grupper på opptil 20 flyktninger som har fått prøve en komfortabel, avslappet og rolig tilnærming til Askers sjøliv. Flyktningene har vært både barnefamilier og enslige, i alderen fra 7 år til 75. I etterkant av øktene har de blitt invitert med på bryggefest hvor vi har grillet halalkjøtt og kost oss med kulturinnslag fra deres bakgrunn.  

De siste årene har vi også samarbeidet med Røde Kors, og invitert flyktningfamilier til det samme opplegget. I 2020 har vi også iverksatt en satsning på paraseiling i samarbeid med Norges Seilforbund og relevante interessegrupper.