Spørsmål fra Ivar Granum (A) om rekkefølgekrav til skole- og barnehagekapasitet for Landøyveien 5

Spørsmål fra Ivar Granum (A)

Undertegnede har akkurat hatt en telefonsamtale med en innbygger som representerer Holmen og Landøen Vel. Innbyggeren er bekymret for om rekkefølgebestemmelsene ikke overholdes.

Som ombudsperson er det min plikt å fremme spørsmål som innbyggerne ønsker å få besvart, og dette er et slikt spørsmål.

Jeg er klar over at det kan bli knapt med tid frem til Formannskapets møte tirsdag med å gi et utfyllende svar, men svaret kan også legges ut på spørsmål/svar hvis tiden ikke strekker til.

Vedlagt saksinnstilling til utbyggingsavtale og reguleringsbestemmelser med rekkefølgekrav.

Her er henvendelsen fra innbyggeren:

Reguleringsbestemmelsen for Landøyveien 5 er klare på at «Oppføring av nye boliger kan ikke finne sted før tilfredsstillende skole- og barnehagekapasitet er dokumentert».

Kapasitet til Mellom-Nes barneskole er nå sprengt. Den planlagte utvidelsen av kapasiteten ved Mellom-Nes har vi fått forståelse for at skal dekke inn for utbyggingen i Nesbukta. Da den midlertidige utvidelsen av Mellom-Nes skole ble vedtatt i fjor ble det i tillegg bestemt at det skulle jobbes videre med å finne en permanent løsning for utvidelse av Mellom-Nes skole. Vi mener det er den permanente løsningen som skal utløse rekkefølgekravene for Landøyveien 5.

I forbindelse med utbygging av 55 boenheter i Landøyveien 5 og rekkefølgekrav om skole- og barnehagekapasitet ved utbyggingen, kan det synes som at rekkefølgebestemmelsene ikke blir overhold av utbygger da kapasitet ved skole og barnehage ikke er kartlagt/sikret. 

Det har vært en forhåndskonferanse mellom utbygger og Asker kommune hvor følgende er referert: 

«Byggesak har oversendt spørsmål om skolekapasitet til Zachariassen for vurdering. Utbygger viser til at prosjektet er tenkt ferdigstilt i 2025 og den forventede utvidelsen på Mellom-Nes er planlagt ferdigstilt i 2023. Utbygger ønsker at dette tas med i vurderingen av skolekapasiteten, slik at det kan åpnes for byggestart.» 

Vi lurer på status på å finne en permanent løsning for utvidelse av Mellom-Nes skole  og ber om en bekreftelse på at det er permanente løsningen som skal utløse rekkefølgekravene for Landøyveien 5.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svaret fra kommunedirektøren:

Rutine for avklaring av spørsmålet om skolekapasitet i plan- og byggesaker

Kommunen har en lovpålagt plikt til å ivareta behovet for skolekapasitet i hele kommunen. I skolekretser der kommunen har begrenset skolekapasitet, kan kommunen gjennom reguleringsplan stille rekkefølgekrav som sikrer at utbygging ikke skjer før tilfredsstillende skolekapasitet er på plass.
I Asker kommune fastsetter kommuneplanen hvilke skolekretser dette gjelder.

I områder med begrenset skolekapasitet følges slik rutine:
• Ved oppstart av reguleringsarbeidet skal spørsmålet om skolekapasitet avklares. Dette for å gjøre forslagsstiller oppmerksom på situasjonen, og hvilken reguleringsrisiko som foreligger rundt dette tema. Dersom forslagsstiller ønsker å gå videre med reguleringsarbeidet, legges kapasitetsberegningen til grunn ved vurdering av behov for rekkefølgebestemmelser som sikrer skolekapasitet.
• Ved behandling av byggesak (rammetillatelse) skal spørsmålet om skolekapasitet påny avklares. For å få IG (igangsettingstillatelse) skal skolekapasiteten være tilfredsstillende. Dette er ikke et skjønnsspørsmål, det er et absolutt krav. Enten er det tilfredsstillende skolekapasitet eller er det ikke tilfredsstillende skolekapasitet. I områder med flere byggesaker, behandles dette spørsmålet fortløpende, fra sak til sak, etter «førstemann til mølla-prinsippet.»

Reguleringsplan for Landøyveien 5

Reguleringsplan for Landøyveien 5 ble vedtatt 14.09.2021. Planen tilrettelegger for 3 blokker med 55 leiligheter. Barneskolekapasiteten på Mellom-Nes skole har i mange år vært kritisk, og det ble derfor vedtatt slik reguleringsbestemmelse, § 3.2 Rekkefølgekrav utenfor planområdet:
Oppføring av nye boliger kan ikke finne sted før tilfredsstillende skole- og barnehagekapasitet er dokumentert.

På vedtakstidspunktet var spørsmålet om event. utvidet kapasitet på Mellom-Nes ikke avklart.

Det må gjøres en ny vurdering av skolekapasiteten på Mellom-Nes i forbindelse med behandling av byggetillatelse for Landøyveien 5. 

Utvidelse av Mellom-Nes barneskole

Ved regulering av de 30 rekkehusene i Nesbukta 6 (Holmen Yachtværft) i 2017 ble det lagt inn rekkefølgekrav til skolekapasitet. Ved byggesaksbehandlingen ble kapasiteten bekreftet å være tilfredsstillende, og byggetillatelse ble gitt. I ettertid har dessverre kapasiteten blitt svekket, noe som kan skyldes flere forhold. Generasjonsutskifting i eksisterende småhusstruktur er ofte en sentral årsak.

I sist vedtatte handlingsprogram 2023-2026 heter det derfor: Det er behov for mer undervisningsareal på Mellom-Nes skole. Det planlegges å bygge en etasje på eksisterende paviljong for å løse et kortsiktig behov. Det avsettes et budsjett på 15 mill. kroner med ferdigstillelse i 2023.

Dette byggeprosjektet er nå i prosess, med slik status:
• Byggeprosjektet er nabovarslet, og det er kommet inn flere naboklager. Klagene følges nå opp, både i forhold til naboene og i forhold til byggesaken.
• Det er uavklart når en igangsettingstillatelse for skoletilbygget vil foreligge, mest sannsynlig tidligst høsten 2023. Dette vedtaket kan i sin tur bli klaget inn til statsforvalteren.

Utbyggingen vil gi en elevkapasitet ved Mellom-Nes skole på 452 elever. Denne utvidelsen vil ut fra de siste framskrivingene (januar 2023) hovedsakelig bare dekke opp for den underkapasiteten som er ved skolen i dag. Elevtallsprognosene viser en videre gradvis svekkelse av skolekapasiteten på Mellom-Nes i årene som kommer.

Det er derfor nødvendig å finne en langsiktig, permanent løsning for skolekapasiteten på Mellom-Nes. En permanent løsning kan være;
• Tilbygg Landøya skole
• Endre skolekretsgrenser
• Ta i bruk ledig kapasitet ved naboskoler – f.eks. i bygningsmassen Landøya skole

På kort sikt er det ingen konkrete planer om en mer permanenten utvidelse av Mellom-Nes skole, men kommunen har nylig kjøpt en naboeiendom med sikte på en mulig framtidig utvidelse av skolen her. En slik skoleutvidelse er det imidlertid ikke tatt høyde for i handlingsprogrammet.

Konsekvenser for utbygging av Landøyveien 5

I forbindelse med utbygging av Landøyveien 5 skal dette spørsmålet påny avklares ved byggesaksbehandling. Det har vært en forhåndskonferanse mellom utbygger og Asker kommune der skolekapasitet var tema.

Skolekapasiteten er ikke tilfredsstillende i dag.
Det er heller ikke gitt at skolekapasiteten vil være tilfredsstillende for utbygging av Landøyveien 5 etter at eksisterende skolepaviljong er påbygget med en etasje. Det må gjøres en ny vurdering av kapasiteten når dette tilbygget har fått byggetillatelse, og klagefrist for denne tillatelsen er utløpt. Dersom vedtaket påklages, kan en slik ny kapasitetsvurdering måtte avvente Statsforvalters behandling av klagen.

Det er i dag ikke mulig å bekrefte at vedtatt tilbygg på Mellom-Nes skole vil kunne gi tilstrekkelig skolekapasitet til at Landøyveien 5 kan få byggetillatelse.