Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) og Tonje Lavik (Frp) om oppfølging av vedtak om psykiatrisk akuttilbud (2)

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) og Tonje Lavik (Frp)

Oppfølging av opprettelse av ambulante tjenester på kveld og helg (forsterket oppfølgingstjeneste).

Forsterket oppfølgingstjeneste på kveld og helg ble i følge notat om oppfølging av akuttpsykiatrisk helsetilbud utarbeidet av administrasjonen 15. oktober 2021, etablert i virksomhet psykisk helse og rustjenester med oppstart 1. februar 2021.

I følge notatet skulle rekruttering til teamet skje ved at virksomheten forskjøv ressurser fra de to ordinære oppfølgingstjenestene til den forsterkede oppfølgingstjenesten. Og videre, sitat: "Brukere med alvorlig og sammensatte psykisk helse - og eller rusutfordringer, ble overført til denne tjenesten, i takt med personalforskyvningen. Denne prosessen måtte skje gradvis, for at kommunen skal kunne drifte helheten av virksomhetens tjenester." Avslutningsvis i notatet står det, sitat: "Det gjenstår et arbeid med å dimensjonere hvor mange faste oppdrag forsterket oppfølgingstjeneste skal ha, og samtidig kunne håndtere akutte oppdrag. Dette vil hyppig evalueres i tiden fremover, ettersom andelen akutte oppdrag øker."

På bakgrunn av opplysningene i notatet og opplysninger om at forsterket oppfølgingstjeneste nå har stoppet alle nye vedtak, ber vi om svar på hvordan brukere med alvorlig og sammensatte psykisk helse - og eller rusutfordringer med behov for oppfølging på kveld og helg skal bli ivaretatt når forsterket oppfølgingstjeneste nå ytterligere skal dreie sitt arbeid mot å følge opp vedtaket om at tjenestetilbudet til personer i akutt psykisk krise og som er i behov av øyeblikkelig hjelp på kveld og helg skal styrkes gjennom et akuttpsykiatrisk helsetilbud. 

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til tidligere svar på deres opprinnelige spørsmål (oktober i år).

Det vil slik det er varslet om tidligere bli gitt en orientering og lagt frem en egen sak i hovedutvalg velferd i løpet av 2021.