Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) og Tonje Lavik (Frp) om oppfølging av vedtak om psykiatrisk akuttilbud

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) og Tonje Lavik (Frp)

Kommunestyret vedtok i sak om legevakttjenester i november 2019 å opprette et akuttpsykiatrisk helsetilbud. I følge halvårsrapport 2021 for velferd, så har tilbudet vært operativt siden februar 2021. Det finnes imidlertid ingen informasjon om tilbudet på kommunens nettsider. Heller ingen andre tjenester, som for eksempel veiledningstelefonen for psykisk helse og rus, har etter det spørsmålsstillerne kjenner til hørt om tilbudet og har heller ikke kontaktinformasjon til tjenesten.

Spørsmålsstillere har også blitt opplyst om at det ved henvendelse til legevaktene ble opplevd at sykepleiere på vakt ikke hadde hørt om tilbudet, og følgelig derfor heller ikke kunne formidle kontakt. Et akuttpsykiatrisk helsetilbud som det virker til at ingen har hørt om, og som ikke kan kontaktes er ikke til mye hjelp.

På bakgrunn av at det nå har gått to år siden kommunestyret fattet vedtaket, og at det fortsatt ikke er mulig for innbyggere i akutt psykisk krise å komme i kontakt med tilbudet, ber vi om at kontrollutvalget gjennomgår saken.

Vil ordfører sørge for at saken bringes inn for behandling i kontrollutvalget?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg vil orientere kontrollutvalgets leder om denne henvendelsen, og overlate til kontrollutvalget selv å vurdere om de vil ta saken opp til behandling eller ikke.

Samtidig oversender jeg følgende notat, utarbeidet av administrasjonen: Svar på spørsmål om oppfølging av psykiatrisk akuttilbud, oktober 2021.

Notatet gir en god oversikt over den politiske behandlingen av saken i perioden etter at kommunestyret i desember 2019 vedtok et verbalforslag om å styrke kommunens psykiatriske akutt-tilbud.

Jeg viser også til at utvalg for velferd vil få en sak om dette temaet til behandling i sitt møte 30. november.