Spørsmål om praksis for avslutning av BPA og bruk av sykehjem for personer under 50 år i Asker kommune

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

På bakgrunn av oppslag på NRK Dagsrevyen 3. juli https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202307/NNFA19070323/avspiller, hvor en yngre mann på 47 år hjemmehørende i Asker kommune i november 2022 ble fratatt sin BPA-ordning med umiddelbar virkning og plassert på sykehjem mot sin vilje hvor han fortsatt bor, ønskes svar på følgende spørsmål:

  1. Hvordan er praksisen for avslutning av BPA i Asker kommune, og anser ordfører denne for å være i tråd med forvaltningsloven og helse- og omsorgstjenesteloven? Gjennom flere tidligere og pågående saker kan det se ut til at Asker kommune har en praksis for avslutning av BPA med umiddelbar virkning i saker hvor det er utfordringer på arbeidsplassen, i stedet for å gå i dialog med arbeidsleder og utfører. Arbeidsledere har også mottatt brev med forhåndsvarsling om avslutning av BPA uten forutgående dialog eller mulighet for å uttale seg. 
  2. Hvordan er praksisen for plassering av personer under 50 år på sykehjem mot deres vilje i Asker kommune, og anser ordfører denne for å være i tråd med Stortingets anmodningsvedtak om at ingen barn, unge og voksne under 50 år skal bosettes på sykehjem mot sin vilje, det pågående arbeidet med å lovfeste at kommuner ikke kan bosette barn, unge og voksne under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre samt menneskerettighetene? Hvor mange personer under 50 år er per i dag bosatt på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre i Asker kommune, og hva vil Asker kommune gjøre for at dette opphører?
  3. Hvordan forholder Asker kommune seg til at Statsforvalteren har sendt saken i retur til kommunen for ny behandling, og vil kommunen sørge for at 47-åringens BPA-ordning videreføres og han får flytte hjem frem til saken er ferdig behandlet?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra administrasjonen:

1. Praksis for bruk av BPA som organisering av ulike tjenester er den samme som for opphør av andre enkeltvedtak fattet i Asker kommune. Et opphør blir vurdert og så forhåndsvarslet til den eller de som er part i saken. Dette slik at part/ene kan ha mulighet til å komme med innspill og eventuelt nye opplysninger til kommunens vurdering. Saken blir så vurdert i lys av disse eventuelt innspillene, og vedtak blir fattet. Et vedtak kan være opphør eller videreføring av eksisterende vedtak.  Praksisen er i tråd med forvaltningsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

2. Ingen blir tildelt plass i sykehjem i Asker kommune mot sin vilje. Asker kommune har ingen beboere under 50 år i sykehjem som ikke selv, eller ved verge, har godkjent tildeling. Det kan skje at innbyggere har behov for et tidsbegrenset opphold i institusjon selv om de er under 50, men det er alltid på bakgrunn av en frivillig aksept av tilbudet. Det vises for øvrig til Asker kommune sitt høringssvar i sak 011/23 «Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.)» behandlet i utvalg for velferd 21.03.2023.

3. Statsforvalter har stadfestet kommunens opphør av vedtak om BPA. Statsforvalter har opphørt kommunens vedtak om bemannet bolig, og bedt om at kommunen vurderer vedtak om hjemlige tjenester på nytt. Dette er taushetsbelagte opplysninger kommunen har fått fritak for å omtale, og som innbygger selv har delt med media.