Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om kapasitetsproblemer ved Asker og Bærum legevakt

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

På bakgrunn av en utfordrende bemanningssituasjon over lang tid og den siste tids eskalering av kapasitetsproblemene ved Asker og Bærum legevakt belyst gjennom flere oppslag i Budstikka, synes det nødvendig med strakstiltak for å sikre forsvarlige legevakttjenester i Asker og Bærum. Ettersom det er en kommunal legevakt for Asker og Bærum, er det et kommunalt ansvar å rette opp i situasjonen.

Hva vil ordfører gjøre for å få ned ventetidene både på telefon og ved oppmøte, og er det lovlig/forsvarlig praksis å legge opp til telefonhenvendelse før man kommer til legevakten? Er det konkret aktuelt for Asker kommune å bidra med flere stillingshjemler for å løse kapasitetsproblemene ved Asker og Bærum legevakt?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg har bedt kommunedirektøren som er ansvarlig for oppfølging av legevakten om å besvare spørsmålet. Svaret følger her:

Asker kommune kjøper legevaktstjenester av Bærum kommune gjennom en vertskommuneordning. Det er inngått en vertskommuneavtale som bygger på forskrift for legevaktstjenester med standarder, responstid og kvalitetskrav. Avtalen følges opp av kommuneoverlegen og kommunedirektør i tråd med avtalen.

Agenda Kaupang har kartlagt tilbudet ved legevakten og konkluderer med; en stor andel av pasientene som oppsøker legevakten kunne fått et ordinært helsetilbud hos sine fastleger på dagtid og dermed avlastet legevakten, slik at pasienter med akutt behov og som ikke kan vente, kunne få raskt avklart sin situasjon.

Bærum kommune har bekreftet et økt press på legevaktstjenestene i oktober/november i år, knyttet til stor forekomst av RS-virus, sesonginfluensa og koronavirus.

Asker og Bærum kommuner vil med bakgrunn i den faktiske situasjonen straks øke bemanningen ved den kommunale legevakten og utvide listene for tilkallingsvikarer. Dette vil medføre at tilbudet opprettholdes, på en forsvarlig måte og i samsvar med lov og forskriftskrav. Telefontjenesten vil også vurderes styrket. Legevakten opplyser at 80% av alle telefonhenvendelser besvares innen 2 minutter. 

Saken om avvisning av en pasient som Asker og Bærum budstikka viser til, uttaler Bærum kommune at de beklager, tar lærdom av og har iverksatt tiltak for å forhindre tilsvarende hendelser.