Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om nedleggelse av aktivitetstilbud

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

I en reportasje i RHA 11. juli fremkommer det at Asker kommune midlertidig har lagt ned Aktivitetssenteret for psykisk syke på Tofte frem til januar 2024, og at brukerne isteden har fått tilbud om å benytte seg av Aktivitetssenteret i Slemmestad eller Aktivitetshuset i Asker.

Dette er vanskelig for de fleste brukerne, både med tanke på transport og psykiske og fysiske utfordringer. Det er også i strid med vedtatt politikk, om harmonisering og likeverdige tilbud i hele den nye kommunen. Det er heller ikke vanskelig å forstå brukernes uttrykte bekymring, for at Aktivitetssenteret på Tofte ikke åpner igjen.

Kan ordfører derfor bekrefte at Aktivitetssenteret på Tofte åpner igjen senest i januar 2024, og at brukerne som ikke klarer å komme seg til Aktivitetssenteret i Slemmestad eller Aktivitetshuset i Asker frem til da får annet tilbud i Tofte?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra administrasjonen:

Psykisk helse- og rustjenestene i Gamle Asker, Røyken og Hurum ble slått sammen i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020. Tilbudene var ulikt organisert i de tre tidligere kommunene, og det ble allerede fra oppstart av ny kommune valgt ny organisering av tjenestene for å sikre harmonisering av tilbudet i hele kommunen.

De ulike aktivitetstilbudene og sosiale arenaene som driftes av Psykisk helse- og rustjenester er nå organisert i en avdeling blant annet som ledd i å sikre et mest mulig likeverdig tilbud i hele kommunen.

I forbindelse med utarbeidelsen av Temaplanen for psykisk helse- og rus «Mestre hele livet» ble det gjennomført innspillskonferanse hvor det kom fram at brukere savnet aktivitet i hverdagen og mer differensierte tilbud med ulik terskel for deltakelse.

Vi har erfart at aktivitetstilbudene innen Psykisk helse- og rustjenester har hatt ulikt innhold og organisering. Samtidig ser vi at tilbudet på Aktivitetssenteret i Tofte, sør i kommunen, ikke er benyttet i ønsket grad. Virksomheten har også hatt utfordringer med å rekruttere personell til tiltaket i sin nåværende form.

Samlet har disse erfaringene ført til at Psykisk helse- og rustjenester våren 2023 nedsatte en arbeidsgruppe som skal kartlegge behov for type aktiviteter og møteplasser for innbyggere med psykisk helse- og / eller rusutfordringer i hele Asker kommune. Deltakere i arbeidsgruppa kommer fra ulike deler av det kommunale tilbudet, og erfaringskompetanse er representert blant medarbeidere i tillegg til brukerrepresentant fra Brukerrådet innen psykisk helse- og rustjenester. Formålet er blant annet å tilpasse tilbudet etter behovet.

Det er planlagt at arbeidsgruppa skal levere sitt forslag til organisering av aktivitetstilbudene og sosiale arenaer innen psykisk helse- og rustjenester innen 1. september 2023. Dette vil gi føringer for hvordan tilbud skal se ut sør i kommunen. Virksomheten vil jobbe mer med rekruttering når det blir klart hvilke tilbud virksomheten skal ha, med mål om rett kompetanse hos nye medarbeidere.