Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om oppfølging av ME–syke, og personer med long covid

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om oppfølging av ME–syke, og personer med long covid

Epidemiologiske studier i utlandet tyder på at CFS/ME rammer 0,2 – 0,4 % av befolkningen. Det utgjør 10.000 – 20.000 tilfeller i Norge. Disse pasientene får ingen, eller svært lite, god helsebehandling for plagene og sykdommen. Mange av dem blir mistrodd og har blitt tvunget til behandling som kan ha hatt forverret situasjonen deres. Mange av dem er helt eller delvis sengeliggende og har svært redusert livskvalitet.

I kjølvannet av koronapandemien vil ifølge nyere studier også så mange som opp mot 30% av de smittede få langvarige ME-liknende plager i form av såkalt long covid, og med en stor spredning av smitte i befolkningen er det grunn til å frykte at også mange med long covid i Asker vil ha behov for både behandling og rehabilitering.

Spørsmål til ordfører fra Grøttumsbråten:

  1. Finnes det noen oversikt over hvor mange ME-syke og personer med long covid det er i Asker kommune i dag, og har kommunen framskrivinger på hvor mange som vil rammes av long covid i kommunen?
  2. Hvilke behandlings- og rehabiliteringstilbud, og pleie og omsorgstilbud for de sykeste, finnes for disse pasientgruppene i Asker kommune i dag
  3. Vil Asker kommune benytte seg av etablerte tilbud utenfor kommunen for å følge opp disse pasientgruppene som for eksempel Røysumtunet?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svaret fra kommunedirektøren:

Fastlegene har det medisinske ansvaret for innbyggere på sin liste og utreder og behandler de fleste sykdommer og tilstander, herunder også senfølger etter infeksjoner. Fastlegene vil følge ordinære henvisningsrutiner til rehabiliteringsløp på ulike nivå, avhengig av senfølgene. Kommunen har ikke lokal oversikt over antall med ME eller antall med senfølger etter covid-19.

Behovet for rehabilitering etter Covid-19 er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, ofte med sykehusinnleggelse. Det vil også være behov for rehabilitering for pasienter som ikke har vært innlagt på sykehus, men som har langvarig og vedvarende funksjonsproblemer etter covid-19 sykdom.

Alvorlighetsgrad av sykdomssymptomer og funksjonsproblemer vil variere fra pasient til pasient, og rehabiliteringstilbudet må derfor tilpasses den enkeltes behov. Rehabilitering kan foregå i både spesialist- og/eller primærhelsetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp kontakter fastlege dersom de etter fire uker har symptomer som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter. Fastlegen vil da vurdere om det er behov for rehabilitering.

Nasjonale myndigheter har startet arbeidet med å utvikle tverrfaglige rehabiliteringsløp både i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten for personer med long- covid. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tverrfaglige regionale senfølgeklinikker for utredning og diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter akuttforløpet med covid-19, hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. I Asker kommune er det Avdeling for Helse, rehabilitering og mestring for har rehabiliteringstjenester. Fastlegen vurderer hver enkelt pasient individuelt mht. behov for rehabilitering og ved behov henviser etter ordinære rutiner til eksterne tjenester.