Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om psykisk helseknutepunkt på Blakstad

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

I et oppslag i Budstikka 28. september https://www.budstikka.no/vestre-viken-om-blakstad-haper-a-fa-solgt-innen-utgangen-av-2024/s/5-55-1548345 fremholder økonomidirektør i Vestre Viken HF, at Blakstad sykehus blir tilgjengelig for salg før sommeren 2024 og at de håper å ha solgt innen utgangen av 2024.

Ordfører har tidligere i år gjennom svar på interpellasjon fra SV, FrP, Sp, Rødt og KrF og i brev til helseministeren, gjort det klart at Asker kommune ønsker fortsatt drift innen psykisk helse på Blakstad når sykehuspsykiatrien flytter til Drammen i 2025, gjerne i samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern lokalt (DPS-funksjoner), og eventuelt andre ideelle private aktører.

Asker kommune kan som reguleringsmyndighet bestemme reguleringen av Blakstad og i ny arealplan ligger området inne som «Bebyggelse og anlegg» noe som åpner for variert utvikling av området med både boliger og ulik tjenesteyting, men selv en detaljregulering vil vanskelig kunne pålegge en privat aktør å opprette et psykisk helseknutepunkt. Det er derfor avgjørende at Asker kommune (gjerne i samarbeid med eventuelle andre ideelle private aktører), i tråd med et tverrpolitisk ønske i kommunestyret om et psykisk helseknutepunkt på Blakstad selv inntar en posisjon som aktør i salget av Blakstad.

  1. Vil ordfører i den videre dialogen om etterbruken av Blakstad med Vestre Viken HF og overfor Helse Sør-Øst RHF som eier, sondere mulighetene for kjøp eller på annen måte å sikre drift av et psykisk helseknutepunkt på deler av eiendommen/i deler av bygningsmassen.
  2. Hvilke andre handlingsalternativer enn kjøp har Asker som kommune og reguleringsmyndighet for å sikre etterbruken av Blakstad som et psykisk helseknutepunkt, og vil ordfører forfølge disse?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her administrasjonens svar på spørsmålene:

1. Det har vært gjennomført sonderinger og felles prosess med Vestre Viken HF om et psykisk helseknutepunkt på Blakstad med tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Forslag fra en felles nedsatt arbeidsgruppe ble spilt inn til planlagt mulighetsstudie og videre regulering.

Kommunen har hele tiden vært tydelig på at innhold og omfang av et slikt psykisk helseknutepunkt må være definert før et reguleringsarbeid for Blakstad igangsettes, slik at tilstrekkelig areal og riktig arealformål kan inngå i reguleringsplanen.

Bakgrunn:

VVHF kom med høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I innspill til samfunnsdelen i februar 2020 lå det vedlagt en mulighetsstudie for videre utvikling av Blakstad. Foretaket inviterte partiene til møter om etterbruk. Disse fant sted januar/februar 2022.

Foretaket og administrasjonen i kommunen møttes så i juni 2022 for å drøfte videre samarbeid. Her var kommunen tydelig på at utvikling av området skal inkludere tilbud mot psykisk helse og psykiatri fra spesialisthelsetjenesten.

Partene ble enige om å gå i dialog for å vurdere om dette er realistisk, og hvordan dette evt. kan inngå i de fremtidig planer for investeringer og drift av nye tjenestetilbud i kommunen og helseforetaket. Det ble vedtatt å sette ned en felles arbeidsgruppe for å jobbe med en mulig fremtidig løsning.

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å se på hvilke funksjoner og arealbehov som kommunen og Vestre Viken HF så for seg, samt vurdere synergier/avhengigheter for ulike alternativer. Man skulle spesielt ha fokus på samlokalisering av funksjoner fra kommunen og Vestre Viken.

Asker kommune spilte inn behov for lokaler til enhet for ambulant oppfølgingstjeneste, brukerstyrte tilbud og ulike boformer og boligtyper. Vestre Viken HF vurderte det aktuelt med poliklinikk som i dag er lokalisert til Asker sentrum, ambulante tjenester i kommunen (FACT) og døgntjenester som ikke skal inn i nytt sykehus. Forslaget fra Vestre Viken HF innehold imidlertid ikke presiseringer av arealbehov og omfang av tjenester.

Arbeidsgruppen mente at en samlokalisering av FACT team, kommunens ambulante oppfølgingsteam og poliklinisk virksomhet vil gi positive synergier i form av bla samarbeid, kompetansedeling og felles fasiliteter. Innspillene fra arbeidsgruppen ble tatt med videre i prosessen med mulighetsstudie.

Første presentasjon av det strategiske samarbeidet ble lagt frem for Formannskapet i februar 2023. Sak til formannskapet inkludert mulighetsstudie og intensjonsavtale skulle presenteres i 23 mai. 2023. Reguleringsplanen var planlagt behandlet i kommunestyret juni. Dette ble ikke gjennomført.

2. Som reguleringsmyndighet er det Askers kommunestyre som fastsetter arealbruken på Blakstad når sykehuset er nedlagt. Vestre Viken HF, eller en fremtidig kjøper av eiendommen, har anledning til å fremme privat forslag til regulering for området. Asker kommune kan avvise et slikt planforslag dersom dette ikke ivaretar kommunens interesser.

Asker kommune ønsker å opprettholde et psykiatrisk helsetilbud på Blakstad. Et slikt helsetilbud er foreløpig ikke klart nok definert, hverken i innhold, eierskap/drift eller fysisk utforming. Blant annet er arealbehovet ikke avklart.

Asker kommune ønsker ikke å igangsette et reguleringsarbeid for boliger på Blakstad før man har avklart arealbehov og rammer for et psykiatrisk helsetilbud. Det forutsettes derfor at slike avklaringer foreligger, basert på en omforent løsning som Asker kommune kan godta, før et reguleringsforslag for etterbruk av Blakstad blir fremmet.

En ny reguleringsplan vil dermed sikre at tilstrekkelig areal og fysiske rammer for et psykiatrisk helsetilbud avsettes på Blakstad. En ny reguleringsplan sikrer imidlertid ikke gjennomføring av tiltaket. Dette må avklares gjennom egne avtaler mellom aktuelle parter.

Tidslinjen fremover avhenger av prosess rundt avklaring av psykiatrisk helsetilbudet og de fysiske rammer dette medfører. Når et privat reguleringsforslag deretter fremmes, vil reguleringsprosessen normalt ta minimum 2 år. Gjennomføring deretter vil være avhengig av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, og aktørenes egenfremdrift.