Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om smitteverntiltak i helsetjenesten

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

Vi er nå inne i en ny smittebølge med covid 19, og det er også forventet en kraftig økning av andre luftveisinfeksjoner som influensa, RS virus og kikhoste.

Jeg er i den forbindelse gjort kjent med at ansatte i kommunens omsorgsboliger møter på jobb med positiv covid test, noe som skaper stor bekymring blant beboere og pårørende.

Helsepersonell i kommunens omsorgsboliger og sykehjem og hjemmebaserte/ambulante tjenester jobber med mennesker som er utsatte både fysisk og psykisk, og som også ofte er i risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom ved covid 19 og andre luftveisinfeksjoner.

Smitteutbrudd av covid 19 og andre luftveisinfeksjoner i helseinstitusjoner og blant helsepersonell som jobber i hjemmebaserte/ambulante tjenester, vil derfor medføre stor risiko både for alvorlig sykdom og død blant beboere og brukere. Det vil også medføre vansker med å opprettholde forsvarlig drift grunnet stort sykefravær.

Mine spørsmål til ordfører er derfor:

  1. Hvilke lokale retningslinjer for smitteverntiltak i helsetjenesten i kommunen finnes nå?
  2. Kan helsepersonell med positiv covid 19 test møte på jobb i kommunens omsorgsboliger og sykehjem og i hjemmebaserte/ambulante tjenester?
  3. Hvilke smitteverntiltak er nå anbefalt i kommunens omsorgsboliger og sykehjem og i hjemmebaserte/ambulante tjenester?
  4. Hva er situasjonen nå når det gjelder sykefravær blant helsepersonell og opprettholdelse av forsvarlig drift av helsetjenesten i kommunen, og hvordan planlegges det for å sikre forsvarlig drift ved en ytterligere økning av sykefraværet?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålene dine:

  1. Alle helsetjenester har fått rådgiving fra smittevernoverlege mht smitteverntiltak i vinter. Disse rådene er forankret i veiledning fra Folkehelseinstituttet (se lenke til FHI i spørsmål 3). FHI har varslet en sannsynlig øket forekomst av flere luftveisinfeksjoner denne vinteren. Dette gjelder både influensa, RS virus, kikhoste og covid-19. Disse virus har ulike risikoprofil for ulike befolkningsgrupper hvor RSV og kikhoste er mest risikofylt for de aller minste men kan også gi mer alvorlig sykdom hos eldre. Influensa og covid-19 har liknende risikogrupper som er velkjent (personer over 65 samt personer med enkelte underliggende sykdommer). FHI har gitt generelle råd for alle luftveisinfeksjoner samlet. Det anbefales ikke egentesting lengre men kun klinisk testing av lege ved behov. Alle anbefales å holde seg hjemme ved kraftige forkjølelser inntil feber og de mest kraftige symptomene har gitt seg. Det er greit å gå tilbake til jobb, skole, barnehage når allmenntilstanden tillater det og en kun har restsymptomer igjen. Det er også greit når det er milde symptomer innledningsvis.
  2. All helsepersonell i pasientnært arbeid kan jobbe når det er milde luftveissymptomer og allmenntilstand er god. Disse anbefales å bruke munnbind og følge basal hygiene rutiner (håndvask mm) inntil de er symptomfrie. Noen få pasienter som har særlig nedsatt immunforsvar vil det lages egne rutiner for.
  3. Ansatte skal holde seg hjemme fra arbeid når de er syke. Ved milde/moderate akutte luftveissymptomer eller restsymptomer, og god almenntilstand, kan helsepersonell gå på arbeid. De bør da benytte munnbind ved pasientnært arbeid. Ansatte med syke i husstanden bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Testing av pasienter gjøres ved symptomer. Testing av personell gjøres ved smitteutbrudd for ansatte som har symptomer.Ved større ukontrollerte smitteutbrudd kan det være aktuelt med utvidet testing i samråd med smittevernoverlegen/kommuneoverlegen. Det vises til https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/smitteverntiltak-i-helsetjenesten-ved-sesongbaserte-luftveisinfeksjoner/
  4. Sykefravær i helse og omsorgstjenestene overvåkes av virksomhetsledere. Pr i dag er det økende sykefravær i helse og omsorgstjenestene men dette håndteres innenfor normal drift og det leveres forsvarlige tjenester. Helse og omsorgstjenestene har operative planer for kontinuitetsplanlegging. Det vurderes fortløpende om det er behov for å iverksette kontinuitetsplaner. Ved betydelig forhøyet sykefravær vil kontinuitetsplaner sikre forsvarlige tjenester.