Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om status for sykehusområdet på Dikemark

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV)

Hva er status i forhandlingene om Asker kommunes kjøp av "sentrumstomta" på Dikemark sykehus fra Oslo Universitetssykehus, og eksisterer noen planer for resten av sykehusområdet? Forfallet er nå omfattende, og de vernede bygningene står i fare for irreversibel skade.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Kommunedirektøren har kommet med følgende svar: 

Det vises til vedtak i formannskapet 21 januar 2020:

  1. Kommunen innleder forhandlinger med Oslo universitetssykehus om eventuelt erverv av sentrumsområdet på Dikemark (gbnr. 89/285), basert på vedlagte takst fra Verdian AS.
  2. Parallelt med forhandlingene foretas en sondering i markedet om mulig interesse for å investere i eiendommen
  3. Resultatet av sonderingene i markedet og forhandlingene legges fram for formannskapet for ny vurdering av kjøpstilbudet.

Status:

Med bakgrunn i formannskapets vedtak har det pågått forhandlinger mellom Oslo kommune og Asker kommune om en mulig kjøpsavtale med noen vilkår.

Kommunedirektøren har informert ordfører om at sak om forhandlingsresultatet vil legges frem for politisk behandling medio mars 2021.