Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om turnover i boliger med døgnbemanning innen psykisk helse

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten 

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten 

Jeg er, både som folkevalgt og medlem av brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker, blitt gjort kjent med, at pågående turnover i kommunens boliger med døgnbemanning innen psykisk helse medfører at beboere tvangsflyttes til egne boliger.

Innbyggere med vedtak om bolig med døgnbemanning innen psykisk helse, har langvarige og sammensatte psykiske helseutfordringer med store omsorgsbehov gjennom døgnet. Å tvinges til å flytte fra bolig med døgnbemanning til egen bolig med ambulant oppfølging når man selv ikke ønsker og er klar for det, medfører stor utrygghet og fare for forverring av psykiske helseutfordringer.

Slik kommunens ambulante tjenestetilbud innen psykisk helse og rus er utformet og dimensjonert i dag, gjennom oppfølgingstjenesten nord og oppfølgingstjenesten sør på dagtid og forsterket oppfølgingstjeneste på kveld og helg, gis det ingen oppfølging på natt, og det er neppe heller kapasitet til å følge opp et stort antall nye brukere med store omsorgsbehov hverken på dag, kveld eller helg.

Spørsmål til ordfører:

1. Medfører det riktighet at en turnover i kommunens boliger med døgnbemanning innen psykisk helse, nå er satt i system ved at beboere får kortere tidsavgrensede leiekontrakter (1-2 år)?

2. Er det planlagt for å utvide ambulant oppfølging gjennom døgnet (også på natt), for alternativt å ivareta brukere med store omsorgsbehov gjennom døgnet i egne boliger?

3. Hva er ventelistetall og effektueringstid for boliger med døgnbemanning innen psykisk helse (iberegnet utenbygds plasser som er planlagt hentet hjem)?

4. Hvor mange har i dag utenbygds plasser, og hvor mange av disse er planlagt hentet hjem til henholdsvis bolig med døgnbemanning innen psykisk helse og egne boliger med ambulant oppfølging?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra kommunedirektøren. 

1. Lengden på en husleiekontrakt i bolig med bemanning følger bestemmelsene i husleieloven, og det gis derfor som utgangspunkt en husleiekontrakt på 3 år. §11-1 i husleieloven gir i tillegg kommunen en mulighet til å skrive kortere husleiekontrakter enn 3 år. Dette gjøres i noen få tilfeller der det er usikkerhet om den tilbudte boligen med tilhørende helse- og omsorgstjenester er det riktige tilbudet for å ivareta innbyggers behov.

I tillegg til husleiekontrakten, får den enkelte vedtak på oppfølging i boligen.

Oppfølgingstjenestene skal bidra til å motivere og sette innbygger i stand til å kunne flytte ut i egen bolig i en mer selvstendig tilværelse, med eller uten ambulant oppfølging. Det vil være mulig for innbygger å holde kontakt med omsorgsboligens fellesbase, som en trygghetsfaktor i ny tilværelse.

2. Det pågår et arbeid som ser på muligheter for et ambulant natt-team som et supplement til stasjonær nattbemanning. Dette må sees i sammenheng med øvrig omstilling– og utviklingsarbeid i virksomheten.

3. Det vises til årsrapport for velferd 2023, utvalgssak 09/23 for ventelister og effektueringstid.

4. Asker kommune kjøper plasser til innbyggere som kommunen ikke har et egnet bolig- og tjenestetilbud til i egen regi. Kjøpte plasser skal i utgangspunktet være midlertidige tiltak mens kommunen kartlegger den enkeltes behov for boform og tjenester, og bygger opp egne tilbud. Det legges en plan for tilbakeføring til kommunalt tilbud for den enkelte.

Kommunen har i 2022 tatt tilbake flere brukere til tilbud i egen regi, og vil kontinuerlig jobbe med tilbakeføring. Det presiseres at det ikke er ønskelig eller riktig å gå ut med konkrete tall for antall utenbygdsplasser. Tilbakeføring av utenbygdsbrukere er en kontinuerlig prosess, og enkeltsakene vurderes kontinuerlig ut fra en faglig vurdering.