Spørsmål fra Martin Berthelsen (Sv) om vintervedlikehold i Åsløkkveien

Spørsmål fra Martin Berthelsen (Sv) 

Fra en innbygger bosatt i Åsløkkveien 75, Billingstad, har vi mottatt en melding om manglende tilrettelegging for gående langs gangveien som går fra Åsløkkveien 72 ned til Bekkeveien.

Gangveien er på ca. 150 meter. Det finnes ingen alternative veier som er trygge å bruke som ikke er privateid. Den eneste veien i nærheten er Fjellfaret, men dette er en smal bilvei helt uten fortau, som er svingete og uoversiktlig, hvor det kjøres fort, og hvor det også kan være svært glatt. Det vil være livsfarlig for barneskolebarn å bruke den som skolevei.

Kommunen foretar likevel ikke standard vintervedlikehold på gangveien og begrunner dette med at "den ikke er regulert som sykkelvei". Det rapporteres at flere innbyggere har skadet seg i forsøk på å bruke veien. Den er ofte like glatt som en skøytebane. Fra lokalt innbyggerhold pekes det på at enkle tekniske grep vil gjøre gangveien trygg også om vinteren. På den ene halvdelen av gangveien kan det installeres en strekkmetalltrapp med rekkverk, og på den andre halvdelen av veien kan det strøs manuelt, der kan man altså gå med barnevogn og sykle. Strekkmetalltrapper som er utformet slik at de holder seg snøfrie, er med stort hell blitt installert i Bærum på tilsvarende steder.

Alle som bor, jobber eller vil besøke noen i Billingstadåsen rammes av dette, altså gjelder dette mange hundre personer hver dag, og det bygges stadig flere boliger i området. Innbyggerne er helt avhengige av en trygg vei for å kunne komme seg til barnehagen, skolen og togstasjonen. Slik det er nå, bruker svært mange bil selv om de egentlig ønsker å gå, fordi de ikke kan risikere å havne på sykehus nok en gang. Men skolebarn kan ikke sette seg foran rattet, og det kan ikke være slik at kun de som eier en bil skal ha muligheten til å ferdes trygt i et boligområde. Dette skaper mye unødig forurensning. Og våre underfinansierte sykehus må altså ta inn enda flere pasienter.

Denne saken har skapt stort engasjement i lokalmiljøet i mange år. En løsning til fordel for våre myke trafikanter vil være sentral i Askers ambisjoner om en trafikksikker kommune, uavhengig av årstid.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra kommunedirektøren:

Åsløkkveien er kommunal vei, men er en av de mest privatiserte veiene vi har (private tiltak inn på kommunal veigrunn); derfor smale og vanskelige forhold. Vi har dessverre ikke ressurser til å løse slike ulovlighetssaker, så derfor ønsker vi at temaplan samferdsel skal si noe om håndteringen av nettopp dette.

Gangveien det henvises til, mellom Åsløkkveien og Bekkeveien, er regulert til en 4 meter bred gangvei. Opparbeidelse av gangveien ligger som rekkefølgebestemmelse til barnehagen (Læringsverkstedet) å utbedre. Den er regulert 4 m bred, og den er bratt. Den er pr nå kun 1 meter bred, asfaltert og vanskelig å vedlikeholde. Barnehagen er bygget ut med dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av gangveien, men med frist 1.1.2018. Dette vil nå bli fulgt opp gjennom tilsyn.

Det er lite trafikk i området, så dette anses for øvrig ikke som et område som vil bli prioritert i forhold til andre steder og utfordringer vi har på det kommunale veinettet med tanke på trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Kart-illustrasjon