Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp) om Skatteetatens anslag over tapte skatteinntekter som følge av utflyttede innbyggere

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp)

Viser til følgende utdrag fra saksframstilling til formannskapet 28. mars – sak 54/23:

"Utflyttere fra Asker med store formuer

Skatteetaten har foretatt et forenklet anslag over hva kjente utflyttere fra Asker med store formuer har å si for skatteinngangen til kommunen. Det presiseres at utregningene inneholder store usikkerhetsmomenter. Basert på denne kunnskapen, legger kommunedirektøren til grunn at Asker kommune vil kunne ha et potensiale for tap av skatteinntekter på ca. 60 mill. kroner årlig."

Jeg vil med dette be om å få oversendt det skriftlige underlaget som Skatteetaten har oversendt Asker kommune, og som kommunedirektøren baserer sin saksframstilling på.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svar fra kommunedirektøren:

Skatteetaten sin vurdering av grunnlaget for endring av skatteregnskap for Asker kommune:

Vi gjør oppmerksom på at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Asker kommune har skatteinntekter som er høyere enn landsgjennomsnittet og får dermed et trekk på 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Et forsiktig anslag fra økonomiavdelingen tilsier et tap for Asker kommune på om lag 40 prosent av det utflytterne betaler i skatt til kommunen.

Kommunedirektøren har lagt til grunn at Asker kommunes tap vil bli 40 prosent av 150 millioner kroner, altså 60 millioner kroner. I tillegg kommer endringene som følger av nytt forslag til endringer av inntektssystemet for kommunene med en beregnet effekt på ca. 50 millioner kroner pr år.

Skatteetaten har foretatt et forenklet anslag på hva kjente utflyttere med store formuer fra Asker kommune har å si for skatteinngangen til kommunen.

For inntektsåret 2021 betalte disse skattyterne cirka 125 millioner i formueskatt, kommune og cirka 50 mill i inntektsskatt, kommune.

Inntektsskatt, kommune:
2021 var et spesielt år da mange valgte å ta ut store utbytter for å tilpasse seg skjerpet skatt på eierinntekter. Vi tviler på at denne utviklingen gjentar seg de neste årene. I et annet år har de samme skattyterne normalt hatt en inntektsskatt på ca 6,5 mill.

Formueskatt, kommune:
For inntektsåret 2022 og 2023 har verdsettelsesrabattene på aksjer/aksjefond gått ned fra 45 % til 20 % som teoretisk sett vil bety høyere formueskatt. Det er også enkelte endringer på verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom. Tatt i betraktning disse forholdene forventer vi at de samme skattyterne ville hatt en formueskatt på ca 200 mill for hvert av årene. Vi gjør oppmerksom på at utregningene inneholder store usikkerhetsmomenter.

Konklusjonen vår blir derfor at Asker kommune i løpet av et regnskapsår vil tape mellom 200 – 210 millioner i løpende skatteinngang grunnet utflyttinger. Dette er ikke hensyntatt merinntekter fra de gjenværende skattyterne eller endringer i inntektsutjevningen.