Spørsmål fra Solav Abbas (A) om VTO

Spørsmål fra Solav Abbas(A):

Spørsmålet gjelder gjelder VTO-plasser (tilrettelagt i ordinære bedrifter). Vi savner svar på:

  • Hva er behovet i dag?
  • Hvor mange plasser må opprettes de nærmeste årene for å dekke behovet?
  • Hvor mange står på venteliste for å få tildelt en plass?
  • Hvilke type plasser er det behov for?
  • Mer informasjon om VTO-plasser.’

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Varig tilrettelagt arbeid er et statlig arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging for å være i arbeid. Dette er personer som har restarbeidsevne, men som er innvilget uføretrygd. Det skilles mellom varig tilrettelagte arbeidsplasser i skjermet virksomhet (VTA) og i ordinært arbeidsliv (VTO).

  • Per juni 2020 har Asker kommune 38 VTO-plasser. 
  • NAV Asker har som ambisjon å øke antall VTO-plasser fremover, i tråd med årlig tildelt tiltaksbudsjett. Antallet plasser reguleres av budsjettet og NAV Asker bekrefter at det kan opprettes flere plasser i 2020 ved behov.
  • Det opereres ikke med venteliste på VTO-plasser og det jobbes kontinuerlig med å opprette plasser i takt med behovet.

Det skal foreligge arbeidskontrakt (NAV anbefaler arbeidstilsynets kontrakter) og det skal være minst 50% ansettelse men med nødvendig tilrettelegging av arbeidstid, oppgaver oppfølging mm.

Tilskuddet til bedriften utgjør per i dag 5.894 kr. mnd. som søkes etterskuddsvis og skal dekke nødvendig tilrettelegging, oppfølging og utstyr.

NAV oppfordrer til at deler av tilskuddet også brukes til motivasjonslønn.