Spørsmål fra Tonje Lavik Pederssen (Frp) om mobbing i askerskolen

Spørsmål fra Tonje Lavik Pederssen (Frp)

Mail av 25.01.24:

Jeg ønsker å stille noen spørsmål knyttet til situasjonen rundt mobbing i askerskolen, som har blitt belyst de siste dagene. Veldig fint om de kan besvares så snart som mulig. 

Spørsmålene er som følger: 

 • Hvilke konkrete tiltak er iverksatt for å møte den negative trenden med mobbing i askerskolen? Er det en forlengelse av tidligere iverksatte tiltak, eller har man iverksatt nye tiltak? Hvis man ikke har iverksatt, eller planlegger for nye tiltak, hva er grunnen til det? 
 • Hvordan følges rektorer opp av administrasjonen hva gjelder tiltak og oppfølging på de enkelte skolene? 
 • Er det satt en tidslinje for når man eventuelt skal ha iverksatt ulike tiltak, og når mål om bedring skal være møtt? 
 • Planlegges det for en ny undersøkelse om 6 eller 12 måneder for å se om tiltakene har fungert? 

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Elevundersøkelsen ble gjennomført for alle elever fra 5. til 10. trinn i askerskolen i november og desember 2023. Resultatene ble publisert 22. januar 2024. Utvalg for oppvekst vil få en orientering om alle resultater i sitt møte den 16. februar. En dypere analyse av resultatene vil legges frem i tilstandsrapport for grunnskole som kommunestyret får til behandling i mai 2024. Undersøkelsen viser at et økt antall elever på alle trinn rapporterer at de opplever mobbing. Dette er en utvikling vi også hadde i 2022

Graf som viser mobbing i Askerskolen
Graf som viser mobbing i askerskolen

 

Resultatene viser en økning også i landet og i andre store kommuner i landet som helhet. Asker ligger noe under både nasjonale tall og kommuner vi gjerne sammenligner med.

Kommune

5 kl

6 kl

7 kl

8 kl

9 kl

10 kl

Snitt

Oslo

17,3

13,8

14,4

12,4

12,7

11,6

13,7

Bergen

16,0

12,3

11,8

12,8

13,7

14,0

13,4

Trondheim

15,6

15,1

15,1

11,0

13,3

11,7

13,6

Stavanger

14,2

12,2

12,7

13,6

11,4

11,3

12,6

Bærum

14,4

12,6

14,6

9,3

12,9

9,6

12,2

Kristiansand

13,3

13,8

13,5

13,3

11,4

9,2

12,4

Drammen

18,7

14,9

16,6

12,4

10,9

10,7

14,0

Asker

13,1

11,9

11,4

7,9

9,4

9,9

10,6

Lillestrøm

16,1

10,4

14,3

12,3

14,2

12,7

13,3

Fredrikstad

18,8

17,9

14,5

11,4

11,7

10,6

14,2

Snitt 10 største kommuner

15,8

13,5

13,9

11,6

12,2

11,1

13,0

Norge

15,7

13,4

12,8

11,5

12,2

10,9

12,8

I askerskolen har det helt siden kommunesammenslåing vært høyt fokus på å skape trygge og gode læringsmiljøer på skolene.

 • Temaplan for Oppvekst – Å høre til har innsatsområder og strategier som bygger opp under arbeidet med læringsmiljø. Strategiene gis som oppdrag til skolene og rapporteres på gjennom kommunens system for virksomhetsstyring
 • Rutinene er gjennomarbeidet og omfatter alle pliktene Opplæringsloven pålegger og revideres fortløpende
  1. etter forvaltningsrevisjon bestilt av Kontrollutvalget
  2. etter tilbakemeldinger fra skolene
  3. etter tilsyn og oppfølging av enkeltsaker fra Statsforvalteren
 • Temaet læringsmiljø er jevnlig oppe i skoleledermøter
 • Analyser av resultatene i Elevundersøkelsen er fast del av den enkelte skoles årlige tilstandsrapport og er et viktig tema i kommunalsjefens lederdialog med skolens ledelse.
 • Kompetanse rundt læringsmiljø er del av risikoanalysen alle skoler gjennomfører hvert år sammen med personalet
 • Alle skoler har egne team med særlig kompetanse, Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM). Disse inngår i lærende nettverk på tvers av skolene og veileder kollegaer på skolen i det daglige arbeidet.
 • Alle elever fra 3. til 10. trinn gjennomfører den ikke-anonyme undersøkelsen Klassetrivsel to ganger pr. år og ved behov i løpet av skoleåret
 • Resultatene fra Klassetrivsel analyseres av lærere og andre ansatte som er tettest på elevene og brukes til å sette i gang ev. konkrete undersøkelser i enkeltsaker
 • Askerskolen har egne veiledere med særlig kompetanse på læringsmiljø. Disse driver kompetansehevende tiltak, arrangerer nettverk mellom skolene og bistår skoler i arbeidet lokalt med kompetanseheving
 • Læringsmiljøteamet veileder skoler med særlige behov i både enkeltsaker og der skolene arbeider for å endre klasse- og tinnmiljøer
 • PPT har egne rådgivere knyttet til hver skole som også veileder i læringsmiljøsaker
 • Skoleeier gjennomfører en jevnlig internkontroll basert på resultater og rapporter fra alle skolene:
  1. Resultatene i Elevundersøkelsen
  2. Innhold og antall aktivitetsplaner som utarbeides på den enkelte skole
  3. Elev- og foreldrehenvendelser til skoler og til skoleeier
  4. Varslinger til skoleeier i særlig alvorlige saker
  5. Skolens årlige egenevaluering av arbeidet med læringsmiljø med verktøyet RefLex fra Utdanningsdirektoratet
  6. Involvering av læringsmiljøteamet
  7. Deltakelse i skoleeiers SIM- og PALS-nettverk

Hvilke konkrete tiltak er iverksatt for å møte den negative trenden med mobbing i askerskolen? Er det en forlengelse av tidligere iverksatte tiltak, eller har man iverksatt nye tiltak? Hvis man ikke har iverksatt, eller planlegger for nye tiltak, hva er grunnen til det? 

Etter at skolene ble kjent med resultatene i Elevundersøkelsen 18. januar er følgende iverksatt eller planlagt:

 • Informasjon til foreldre på trinn der mobbetallene er på 10 % eller over
 • Planlegging av ekstra eller forserte Klassetrivselsundersøkelser på trinn der mobbetallene er på 10 % eller over og gjennomgang av disse
 • Utarbeide aktivitetsplaner med tiltak for å gjenopprette trygt og godt læringsmiljø for elever som ikke opplever dette

Askerskolens rutiner og tiltak både på skolenivå og på skoleeiernivå er omfattende, gjennomarbeidet og innrettet for at arbeidet stadig skal prioriteres, se over. Kommunedirektøren vurderer at systemet og rutinene skal fange opp utvikling og trender i elevenes opplevelse av læringsmiljøet og at de også vil være tilstrekkelig til å møte utviklingen som Elevundersøkelsen viser. Skoleeier vil allikevel initiere egne drøftinger med elever og foreldre på de enkelte skolene for å finne frem til eventuelle nye innfallsvinkler og tiltak for å sikre elevenes trivsel og opplevelse av trygghet.

Hvordan følges rektorer opp av administrasjonen hva gjelder tiltak og oppfølging på de enkelte skolene? 

Kommunedirektøren har innrettet et system for lederdialog og internkontroll som skal fange opp behov i den enkelte skole, som kommer i tillegg til varslingene til skoleeier som Opplæringsloven pålegger rektorene/skolene.

Videre organiserer kommunedirektøren nettverk og kompetansetiltak for alle skoler, for å sikre læring, erfaringsoverføring og forbedring. Dette suppleres med arbeidet lokalt i dialog med PPT og særskilt veiledning fra læringsmiljøteamet ved behov.

Kommunen har også faste prosedyrer for utarbeidelse av «virksomhetsplan» mellom skoleeier og den enkelte rektor, hvor skolesjefen og den enkelte rektor, gjennomgår blant annet skoleresultater, elevenes læringsmiljø og kvalitet- og forbedringsarbeid. Her vurderes det om relevante tiltak skal innarbeides i virksomhetsplanen for den enkelte skole. I tillegg prioriteres det en særskilt oppfølging av de skoler som har resultater som skiller seg negativt ut, på blant annet de nasjonale prøvene. 

Er det satt en tidslinje for når man eventuelt skal ha iverksatt ulike tiltak, og når mål om bedring skal være møtt? 

 • Klassetrivselsundersøkelse for berørte trinn i løpet av februar og for alle innen utgangen av mars
 • Kommunalsjef for grunnskole vil i samarbeid med læringsmiljøteamet oppsummere nye erfaringer og inntrykk skolene får gjennom Klassetrivselsundersøkelser og lokal dialog med elever og foreldre i et skoleledermøte innen april 2024.
 • nye tiltak og revisjon av rutiner vil bli vurdert og skoleeier vil ha en ny gjennomgang av forventingen til alle skoler før sommerferien.

Planlegges det for en ny undersøkelse om 6 eller 12 måneder for å se om tiltakene har fungert? 

Elevundersøkelsen gjennomføres en gang i året. I tillegg gjennomføres Klassetrivselsundersøkelser hvert halvår. Dette skjer slik at trivsel og læringsmiljø kan være tema i de halvårlige elevsamtalene og foreldresamtalene kontaktlærer gjennomfører for alle elever.