Spørsmål fra Une Borg Kjølseth (SV) om utdeling av mat

Spørsmål fra Une Borg Kjølseth (SV)

Frelsesarmeen og andre frivillig har utdeling av mat til innbyggere som trenger det i Asker. Nasjonal undersøkelse (FAFO) viser at det er mange flere fattige som trenger matutdeling i 2023. Halvparten av de som får matposer har ett eller flere barn. Mange av mottakere av mat er mottakere av stønad, men 14% er i arbeide. Ikke alle matsentraler har nok mat til å dekke etterspørselen.

Hvor mange innbyggere i Asker har i 2023 fått utdelt mat, og er det flere eller færre enn før? Hvor mange barn I Asker er i familier som trenger utdeling av mat? Får alle som henvender seg utdelt mat- eller er det behov for å rasjonering? Hvilke risikovurderinger gjør kommunen knyttet til at innbyggere ikke har tilstrekkelig inntekt/ stønad til å forsørge seg selv med mat, og derfor må ha matposer for å klare seg?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålene: 

Hvor mange innbyggere i Asker har i 2023 fått utdelt mat, og er det flere eller færre enn før?
NaKuHel- deler ut til folk som kommer og henter mat fast hver uke, og lager matkasser som de deler ut til andre. Totalt mottar 30 husstander matkasser til jul.
Oasen på Tofte deler ut 70 matesker hver uke gjennom året, går opp til 100 matkasser til jul. Har fått tilskudd fra lokalt næringsliv, organisasjoner og private. Har merket en økning i 2023.
Frelsesarmeen delte ut i november like mye som til julehjelpen i desember 2021. Jevn økning fra 2021. Nesten en dobling fra august- 171 husstander i november i 2023.
Fontenehuset, gratis frokost, varm lunsj som selges for 20 kroner til egne medlemmer(350). Salg av billig mat i kafe- for eksempel ost. Sier at det er hensiktsmessig at det koster en liten sum fordi da tenker folk seg om. Har også et tilbud til unge 16-18 år. Hele året.

NaKuHel har noen få familier som de deler ut til.
Frelsesarmeen en tredjedel av alle husstander hadde barn. Til jul antar de at det blir noe mer.

Får alle som henvender seg utdelt mat- eller er det behov for å rasjonering?
Frelsesarmeen: Per i dag har alle fått, men for å klare å dekke behovet skulle de gjerne hatt flere som ga mat eller penger til å kjøpe mat.
NaKuHel: alle som vil får mat, men dette er avhengig av som er tildelt fra Matsentralen.
Fontenehuset måtte kutte 6 stillinger i fjor så det har gått utover også drift av dette tilbudet.

NAV: Dyrtiden legger press på en rekke husholdninger som NAV normalt ikke er i kontakt med. Alle henvendelser og søknader om økonomisk støtte behandles individuelt og så raskt det er mulig. Det brukes stor grad av skjønn, og det gjøres en løpende risikovurdering i den enkelte situasjon. I de tilfeller der innbyggere står uten mat, behandles dette forløpende, og innbygger får penger til å kjøpe mat. NAV henviser ingen til matutdeling. NAV ser en økende trend når det gjelder utbetaleringer til nødhjelp i perioden april til september 2023 (for mer info, se graf under).

NAV Asker har hatt samarbeidsmøter med frivilligheten i november for å informere om NAV sine tjenester, og for å sikre at innbyggere som tar kontakt med frivilligheten også kan henvises til NAV for spørsmål om økonomi.

Utbetalinger i perioden.png

Formannskapet vedtok den 5. desember at Asker kommune stille 500.000 kroner til disposisjon for å styrke mattilbudet til økonomisk vanskeligstilte ifm. julen. Midlene fordeles til de som driver matutdeling i Asker, og som allerede har et system for dette i dag. Som eks. kan nevnes Kirkens feltarbeid, Frelsesarmeen, Oasen på Tofte, Plastpiratene og eventuelt andre ideelle aktører. I tillegg har Regjeringen nylig gitt 150.000 kroner til Asker kirkelige fellesråd til samme formål.