Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt FutureBike.

Gjennom klimaforliket er det tverrpolitisk enighet gjennom om at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette er forankret gjennom mål for areal og transport i Kommuneplanen 2014-2026.

FutureBike er et av flere tiltak som skal bidra til at flere sykler i Asker kommune.

Sykkelerklæringen er signert av Asker, Bærum, Oslo og Drammen, og har fire satsningsområder:

  • Ambisiøse sykkelparkeringsnormer
  • Kommunen går foran – sykkelvennlige kommunale virksomheter
  • Bike & Ride – sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter
  • Bygge sykkelkultur hos barn og unge

FutureBike skal bidra til å bygge sykkelkultur blant barn og unge
FutureBike skal bidra til å bygge sykkelkultur blant barn og unge