Slik skaper vi bærekraftige bygg og tettsteder

Asker kommune skal skape et nært, aktivt og bærekraftig samfunn. Samtidig vil vi bidra til nye klimavennlige løsninger gjennom innovasjon. Dette jobber vi med gjennom innovasjonsprogrammet FutureBuilt.

FutureBuilt er en pådriver for innovasjon, læring og utvikling for private og offentlige utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Forbildeprosjekter i FutureBuilt må være ambisiøse og ligge cirka ti år foran vanlig praksis. Det krever vilje til både innovasjon, endring og risiko.

Ved at Asker kommune er med i FutureBuilt, øker vi vår egen kompetanse og erfaring og får flere bærekraftige bygg og områder. I tillegg bidrar vi til det grønne skiftet i byggenæringen.

FutureBuilt er et viktig verktøy

For å nå målene og ambisjonene i FNs bærekraftsmål, kommuneplanen og temaplanen "Handling mot klimaendringene", er FutureBuilt et viktig verktøy.

- For oss er FutureBuilt en viktig arena for læring og nettverksbygging med de andre FutureBuilt-kommunene, eksperter i fagmiljøet og offentlige og private partnere.

Vi bruker også vår offentlige innkjøpsmakt til å skape innovasjon i byggenæringen, sier ordfører Lene Conradi.

Skal halvere utslipp av klimagasser

FutureBuilts mål mot 2030 er å få frem 100 forbildeprosjekter, både områder og enkeltbygg, som overoppfyller FNs bærekraftmål og Paris-målene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

Prosjektene skal være nyskapende, sosialt og miljømessig bærekraftige, ha høy kvalitet og være godt egnet for visning og profilering.

Prosjektene skal som hovedregel lokaliseres i nærheten av høyfrekvent kollektivtilbud og nedbygging av verdifullt naturareal skal unngås.

I Asker kommune deltar både private aktører og kommunen med forbildeprosjekter i FutureBuilt.

FutureBuilt-prosjekter

Lista viser pågående og avsluttede FutureBuilt-prosjekter i Asker.

Låven Nedre Sem

Nedre Sem låve oppføres etter FutureBuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg).

Klimavennlig hverdag på Landås

Selvaag Bolig ASA, FutureBuilt og Asker kommune har inngått avtale om fire leilighetsbygg der det skal bli enklere å leve klimavennlig.

Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage i Heggedal er ett av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

FutureBuilt-boliger på Korpåsen

På Korpåsen, cirka 2,5 km sør for Asker sentrum, er det bygget 12 leiligheter for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Boligene er kommunes tredj...

FutureBike sykkelerklæring

Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt...

Sykkelpark i Heggedal

Trans'matorn sykkelpark i Heggedal var Askers første FutureBuilt forbildeprosjekt.

Grønne lån

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall.