Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

FutureBuilt – et samarbeid for bærekraftige bygg og byområder

Asker kommune er partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

FutureBuilt er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Gjennom samarbeidet med FutureBuilt kan kommunen høste erfaringer om bærekraftig bygg og byområder, og videreføre erfaringer til andre prosjekter i kommunen.

Skal bidra til forbildeprosjekter

Illustrasjon av barnehagen
Kistefossdammen barnehage i Heggedal er et FutureBuilt forbildeprosjekt i Asker kommune. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Et hovedmål med FutureBuilt er å bidra til forbildeprosjekter, det vil si byggeprosjekter som tilfredsstiller FutureBuilts kvalitetskriterier. Forbildeprosjektene - både områder og enkeltbygg – skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. FutureBuilt skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og stimulere til nyskapning og endret praksis.

Politisk vedtatt medlemskap

Partnerne i FutureBuilt:

  • Oslo kommune
  • Drammen kommune
  • Bærum kommune
  • Asker kommune
  • Husbanken
  • Enova
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Grønn Byggallianse
  • Norske arkitekters landsforbund

Medlemskap i FutureBuilt ble behandlet i Asker formannskapet 04.09.12 sak 0151/12.

Forbildeprosjekter i Asker:

Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage i Heggedal er ett av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

Holmen svømmehall

Holmen svømmehall stod ferdig våren 2017, og er et av landets mest energieffektive svømmeanlegg.

FutureBuilt-boliger på Korpåsen

På Korpåsen, cirka 2,5 km sør for Asker sentrum, er det bygget 12 leiligheter for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Boligene er kommunes tredj...

FutureBike sykkelerklæring

Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt...

Sykkelpark i Heggedal

Trans'matorn sykkelpark i Heggedal var Askers første FutureBuilt forbildeprosjekt.

Grønne lån

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. På ti å...