Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

FutureBuilt – et samarbeid for bærekraftige bygg og byområder

Asker kommune er partner i forbildeprogrammet FutureBuilt. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

FutureBuilt er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Her kan du lese mer om Futurebuilt.

Asker kommune ble partner i Futurebuilt i 2013. Gjennom samarbeidet med FutureBuilt har kommunen høstet erfaringer om bærekraftig bygg og byområder, og kan videreføre erfaringene til andre prosjekter i kommunen.

Våren 2021 ble det klart at Asker kommune fortsetter som partner i Futurebuilt i ti år. 

- For oss er FutureBuilt en viktig arena for læring og nettverksbygging med de andre Futurebuilt-kommunene, eksperter i fagmiljøet og offentlige og private partnere.  Gjennom FutureBuilt har vi også brukt vår offentlige innkjøpsmakt til å skape innovasjon i byggenæringen, sier ordfører Lene Conradi.

Skal bidra til forbildeprosjekter

Illustrasjon av barnehagen
Kistefossdammen barnehage i Heggedal er et FutureBuilt forbildeprosjekt i Asker kommune. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Et hovedmål med FutureBuilt er å bidra til forbildeprosjekter; det vil si byggeprosjekter som tilfredsstiller FutureBuilts kvalitetskriterier. Forbildeprosjektene - både områder og enkeltbygg – skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. FutureBuilt skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og stimulere til nyskapning og endret praksis.

Politisk vedtatt medlemskap

Partnerne i FutureBuilt:

  • Oslo kommune
  • Drammen kommune
  • Bærum kommune
  • Asker kommune
  • Husbanken
  • Enova
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Grønn Byggallianse
  • Norske arkitekters landsforbund

Forbildeprosjekter i Asker:

Klimavennlig hverdag på Landås

Selvaag Bolig ASA, FutureBuilt og Asker kommune har inngått avtale om fire leilighetsbygg der det skal bli enklere å leve klimavennlig.

Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage i Heggedal er ett av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

Holmen svømmehall

Holmen svømmehall stod ferdig våren 2017, og er et av landets mest energieffektive svømmeanlegg.

FutureBuilt-boliger på Korpåsen

På Korpåsen, cirka 2,5 km sør for Asker sentrum, er det bygget 12 leiligheter for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Boligene er kommunes tredj...

FutureBike sykkelerklæring

Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt...

Sykkelpark i Heggedal

Trans'matorn sykkelpark i Heggedal var Askers første FutureBuilt forbildeprosjekt.

Grønne lån

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. På ti å...