FutureBuilt-prosjekt: Holmen svømmehall

Holmen svømmehall stod ferdig våren 2017, og er et av landets mest energieffektive svømmeanlegg.

Hallen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, og har fått offentlig støtte fra Enova, Husbanken og Kulturdepartementets spillemidler, med totalt 46 millioner kroner.

Svømmehallen har 25-metersbasseng med åtte baner, terapibasseng, treningsrom, sosialrom og kafe.

Passivhuskonstruksjon og fornybar energi

Hallen er en passivhussvømmehall, med ca. 45 prosent årlig energibesparelse sammenlignet med en svømmehall som bygges etter dagens forskrift. Ca. 80 prosent av varmebehovet til svømmehallen dekkes med fornybar energi:

 • 15 geobrønner forsyner bygget med miljøvennlig energi.
 • Solfangere på parkeringsplassen lader geo-brønnene om sommeren.
 • Solcelleanlegg på ca. 500 m2 på taket mot sør-øst, 150 m2 vertikalt monterte solcellepaneler på sørveggen og solcellepanel på taket over sykkelparkeringen, dekker omkring 12 prosent av det årlige strømforbruket.
 • LED-lys og dagslysstyring bidrar til ca. 40 prosent lavere energibruk enn med tradisjonell belysning.
 • Sparedusjer reduserer vann- og energiforbruket.
 • Behovsstyrt drift av vifter i ventilasjonsanlegget reduserer energiforbruket.

Miljøvennlig materialvalg

Svømmehallen er en stor betongkonstruksjon og bruk av lavkarbonbetong er et viktig tiltak for å redusere utslipp fra materialbruk.

Et mål at flest mulig reiser kollektivt, sykler eller går til svømmehallen 

Holmen svømmehall er bygget i tråd med statlige retningslinjer om å plassere boliger, arbeidsplasser, institusjoner og servicebygg i nærheten av kollektivknutepunkter. Både statlige, regionale og lokale planer har mål om mindre bilkjøring, og mer gange, sykkel og kollektivtransport. Hensikten er å redusere bilkøene, forbedre luftkvaliteten, redusere utslipp av klimagasser og skape bedre bomiljøer.

Kommunedelplan for Holmen Slependen (vedtatt 29.01.2013) og parkeringsbestemmelsene i reguleringsplanen for svømmehallen gjenspeiler disse føringene. Kommunedelplanen legger vekt på sambruk av parkeringsplasser mellom ulike brukergrupper og bruksformål i Holmen sentrum. Sambruk av parkeringsplasser er både økonomisk gunstig og arealeffektivt. Asker kommunes Energi- og klimaplan og FutureBuilt-programmet har definerte mål om å redusere utslipp av klimagasser fra persontransport. 

Det er altså et mål at flest mulig skal gå, sykle eller reise kollektivt til svømmehallen. I tillegg til miljø- og klimahensyn vil lav andel biltrafikk sikre at Holmenskjæret blir et godt rekreasjonsområde.

Finansiert med grønt lån

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter.

Dette sier andre om prosjektet

Fakta om bygget

 • Grunnflate ca. 2700 m2
 • Vannflate 682 m2
 • Terapibasseng 12,5 x 12,5 med heve/senke bunn og HC-heis
 • Hovedbasseng 25 x 21 med heve/senke bunn i 3 baner
 • Garderober, badstue, kafeteria, sosialt rom, treningsrom
 • Moderne renseteknologi