FutureBuilt-prosjekt: Kistefossdammen barnehage

Kistefossdammen barnehage i Heggedal er ett av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for Kistefossdammen barnehage. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N)
Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Kistefossdammen barnehage ligger i Heggedal og har seks avdelinger, to småbarnsavdelinger, to fleksible avdelinger og to storbarnsavdelinger.

Barnehagen er et plusshus. Det vil si at bygget produserer mer energi enn det forbruker, gjennom driftsfasen. 

Politisk vedtatt miljøprosjekt

11. februar 2014 vedtok Formannskapet i Asker kommune at barnehagen skulle være et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Et FutureBuilt forbildeprosjekt har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med 50 prosent sammenliknet med konvensjonelle løsninger. Et forbildeprosjekt skal dessuten ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. 

Last ned FutureBuilts brosjyre om Kistefossdammen barnehage (PDF).

Et mål at flest mulig reiser kollektivt, sykler eller går til barnehagen

Kistefossdammen barnehage er bygget i tråd med statlige retningslinjer om å plassere boliger, arbeidsplasser og institusjoner i nærheten av kollektivknutepunkter. Både statlige, regionale og lokale planer har mål om mindre bilkjøring, og mer gange, sykkel og kollektivtransport. Hensikten er å redusere bilkøene, forbedre luftkvaliteten, redusere utslipp av klimagasser og skape bedre bomiljøer.

I tråd med disse føringene og med kravene i FutureBuilt-programmet, har kommunen som et viktig mål at flest mulig skal gå, sykle eller reise kollektivt til Kistefossdammen barnehage. Barnehagen skal invitere til miljøvennlige transportformer for foreldre og ansatte. Vi vil teste ut ulike tiltak og insentiver for å nå transportmålet.

Hvordan komme seg til og fra barnehagen?

  • Barnehagen har begrenset antall parkeringsplasser for bil (22 plasser).
  • Tilretteleggingen for sykkel og sykkelvogner er veldig god (40 sykkelplasser og 19 vognplasser).
  • Barnehagen ligger nær Heggedal stasjon, med et godt tog- og busstilbud.
  • Kommunen oppretter prøveprosjekter og støtteordninger for å oppmuntre foreldre og ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Slik så Kistefossdammen barnehage ut i november 2016
Slik så det ut på byggeplassen i november 2016. Foto: Asker kommune

Finansiert med grønt lån

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter.

Arkitektkonkurransen "Plusshus for power-kids"

6. mars 2015 ble Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N) og deres prosjekt "Solbyen" kåret til vinner av arkitektkonkurransen for plusshusbarnehagen i Heggedal. 

I konkurransen ble det etterspurt fremragende miljøsvar, reduserte klimagassutslipp og innovative løsninger. 

Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for Kistefossdammen barnehage. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N)
Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter