Sykehusdriften på Dikemark er i ferd med å bli lagt ned. Flotte, fredete 100 år gamle bygninger tømmes. Et vakkert kulturlandskap skal bevares og utvikles til nye formål.

Dikemark er i Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 pekt ut som ett av Askers fire lokalsentra, og det er lagt inn et potensiale for opp mot 1200 boliger i området.

Fylte Dikemark med liv

Høsten 2017 arrangerte vi en idémyldringslunsj under åpen himmel, midt i Dikemark sentrum. Målet var å finne de gode ideene for hvordan Dikemark kan bli et attraktivt sted å bo og arbeide. Over 100 personer i alle aldere stilte opp, og vi fikk inn mange gode innspill og ideer til utviklingen av området.

Bilde fra idémyldringen

Utfordringer og muligheter

Asker kommune har utarbeidet et dokument som belyser utfordringer og muligheter ved utviklingen av et nytt lokalsenter og boligområde på Dikemark.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskapene som Dikemark en gang hadde. I utviklingen av Dikemark er det viktig å bygge opp under stedets særpreg, og bevare naturgitte kvaliteter og historisk identitet.

Dokumentet peker også ut en mulig prosess for videre planlegging på Dikemark. Asker kommune ønsker å planlegge området i tett dialog og samarbeid med grunneierne; Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus HF.

Her kan du laste ned Dikemark utfordringsdokument (PDF)

Internasjonal arkitektkonkurranse i 2013

Asker kommune gjennomførte sammen med grunneierne Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Universitetssykehus, en idéprosess for utvikling av Dikemark som et levende, allsidig lokalsamfunn. Et viktig bidrag i denne prosessen var Europan-konkurransen, en arkitektkonkurranse for unge europeiske arkitekter.

Forslagene fra konkurransen er med på å danne grunnlag for det videre planarbeider for Dikemarksområdet.

Vinner av arkitektkonkurransen for fremtidens Dikemark, ble «Kaleidoscope».

Illustrasjonsbilde fra arkitektkonkurransen for Dikemark
Illustrasjon: Kaleidoscope, Vegard Aarseth

Stedsutvikling i Asker