Heggedal er et av Askers fem tettsteder, og et viktig utbyggingsområde. Heggedal har de siste årene fått ny togstasjon, nytt veisystem rundt stasjonen, nytt vann- og avløpssystem for hele Heggedal sentrum, samt ny sykkelpark. Utviklingen av Heggedal fortsetter for fullt.

Skisse av fremtidens Heggedal sentrum
Skisse av fremtidens Heggedal sentrum sett ovenfra. Illustrasjonsbilde: JM Norge

Vei og jernbane

Det neste store prosjektet langs jernbanen er å sanere planovergangene sør for sentrum, hvorav to ligger i Asker kommune og to i Røyken. Kommunestyrene i de to kommunene behandlet reguleringsplanene for planovergangene høsten 2015. Arbeidet med å fjerne de farlige overgangene starter når Jernbaneverket har satt av nødvendige ressurser. Blant annet må Underlandsveien legges i bro over jernbanen sør for Hallenskog.

Saneringen av planovergangene gir mulighet til økt hastighet på togene langs Spikkestadlinjen, bedrer sikkerheten og gjør rutesystemet mer stabilt.

Gang- og sykkelvei

Reguleringsplanene for planovergangene omfatter også gang- og sykkelvei/fortau langs Underlandsveien, fra Heggedal og sørover gjennom Hallenskog. Gang- og sykkelveien skal finansieres av Jernbaneverket, Asker og Røyken kommuner i fellesskap, og planleggingen er i gang. Denne gang-/sykkelveien vil være en forlengelse av den fremtidige sykkelveien langs jernbanen mellom Heggedal og Asker sentrum.

Heggedal sentrum

Det er utarbeidet en egen designhåndbok for Heggedal sentrum. Designhåndboken skal være et styrende dokument til bruk for utbyggere, etater, planleggere og andre som har oppgaver knyttet til utviklingen av Heggedal.

Reguleringsplan for Heggedal. Når du klikker i kartet får du opp mer informasjon om de aktuelle bestemmelsene for adressen og området. 

Sentrumstomta

Sentrumstomta i Heggedal skal bygges ut med et 20-talls butikker, 140 boliger, toetasjes garasjekjeller, nytt innbyggertorg, samt utearealer med parkanlegg og torg. Tandberg Eiendom har fått byggetillatelse til anlegget. Asker kommune skal eie og drive det nye innbyggertorget, som skal romme seniorsenter, bibliotek, helsestasjon, nærmiljøsentral, kafe, digitalt servicetorg, auditorium og scene.

For å ivareta parkeringssituasjonen i Heggedal sentrum i anleggsperioden har Tandberg Eiendom bestemt å bygge ut den såkalte hjørnetomta, nord for «Sentrumsgården» med Kiwi-butikken, som et byggetrinn 1. Her vil det bli garasjekjeller som skal erstatte parkeringsplassene på sentrumstomta når denne blir anleggsplass. Når garasjekjelleren der står ferdig, starter arbeidet med å grave ut sentrumstomta, trolig i løpet av 2016.

Skisse av sentrumstomta i Heggedal. Illustrasjonsbilde: Tandberg Eiendom
Skisse av sentrumstomta i Heggedal. Illustrasjonsbilde: Tandberg Eiendom

Nytt torg og parkanlegg

Massene fra hjørnetomta skal fylles ut i Kistefossdammen og blir grunnlaget for parken som kommunen skal anlegge ned mot Kistefossdammen. Anleggsperioden for utbyggingen av sentrumstomta er anslått til 2 – 2,5 år. Når det nærmer seg ferdigstillelse, trolig rundt 2019, vil Asker kommune og Tandberg Eiendom sammen etablere Heggedal torg og parkanlegget ned mot Kistefosdammen.

Fabrikktomta

Med unntak av å bygge om og etablere et serveringssted i Fyrhuset vil det ikke skje noen utvikling på fabrikktomta før sentrumstomta er ferdig bygget.

Ny Heggedal skole

Asker kommune har bygd ny Heggedal skole, for tre parallellklasser og med flerbrukshall og parkeringskjeller. Skolen ble tatt i bruk i desember 2016. 

Kistefossdammen barnehage

Asker kommune bygger en ny seksavdelings barnehage i Heggedal. Kistefossdammen barnehage blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, der kommunen er partner. Anleggsarbeidene starter opp vinteren 2016, og barnehagen skal stå ferdig i 2017.

Flere innbyggere

Per januar 2015 hadde Heggedal om lag 1600 boliger og 4600 innbyggere. Estimatet for 2020 er 2000 boliger og 5800 innbyggere. Mulighetene for 2025 er 2750 boliger og 7800 innbyggere.

Stedsutvikling i Asker