Høn-Landås er et av de viktigste utbyggingsområdene i kommunen. Her skal det bygges om lag 1 500 boliger. Området skal få varierte og sammensatte boligområder, barnehage, barneskole, nærsenter og grønne arealer.

Nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging innebærer at vi må bygge tettere og høyere i områder nær kollektivknutepunkter. Beliggenheten mellom Asker sentrum og Høn stasjon tilsier at det blir en høy arealutnyttelse på Høn-Landås.

Skal utarbeide områdereguleringsplan

Asker kommune jobber i samarbeid med Selvaag AS, Conseptor Eiendom og Circle K Norge AS med å utarbeide en områdereguleringsplan for Høn-Landås. Selvaag og Conseptor Eiendom har utbyggingsrettighetene på Landås. Eiendomsavdelingen i Asker kommune har utbyggingsrettighetene på Høn, mens Circle K har utbyggingsrettighetene for Fusdalskogen.

Foruten areal til om lag 1 500 boliger, skal områdereguleringsplanen også sette av areal til barneskole, barnehage og nærsenter med lokalt servicetilbud og nærbutikk, samt grønne arealer for uteopphold, idrett og lek.

Planen skal sikre attraktive traseer for gående og syklende mot Asker sentrum, og god tilgang til rekreasjonsarealer i nærområdet. Det må også ivareta gode løsninger for tilknytning til eksisterende og fremtidig kjøreveisystem (E18). Det er spesielle utfordringer i området knyttet til trafikkstøy.

Kart som viser foreløpig planavgrensing og delområder
Foreløpig planavgrensning og delområder for planen
Kart: Asker kommune

Planprogram for områdeplanen

I september 2016 fastsatte Bygningsrådet et planprogram for arbeidet med områdeplanen (PDF). Et planprogram redegjør for formål, planprosess, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Forslag klart i løpet av høsten 2017

Grunneierne har gitt Dyrvik arkitekter og Hjellnes Consult oppdraget med å utarbeide et planforslag, basert på planprogrammet, i samarbeid med Asker kommune.

Forslaget til områdeplan skal være klart i løpet av høsten 2017. 

Landås

På bakgrunn av en arkitektkonkurranse som ble gjennomført i 2012, har utbyggerinteressene utarbeidet et skisseforslag for hele Landås. Forslaget innebærer å bygge ca. 250 boliger på Landås vest og ca. 350 boliger på Landås øst.

For Landås øst er forslaget konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse i blokker. For Landås vest har utbyggerinteressentene utviklet et relativt detaljert konsept, som blant annet innebærer en variert bebyggelse, med eneboliger mot Hønsveien, boligblokker innenfor et Selvaag pluss-konsept sentralt i området og blokker/rekkehus på den sydlige delen av området (mot jernbanen). Landås planlegges med adkomst fra sør. 

Denne delen av planområdet forutsettes regulert til et detaljnivå som gjør det mulig å gå rett fra områdereguleringsnivå til rammesøknad. Reguleringsplan vedtas trolig i 2018, med påfølgende byggestart.

Skisse situasjonsplan Landås vest
Skisse situasjonsplan Landås vest
Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon boliger Landås vest
Illustrasjon boliger Landås vest
Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon boliger langes Hønsveien
Illustrasjon boliger langes Hønsveien
Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Høn

Asker kommune gjennomførte våren 2015 mulighetsstudier for Høn-området, for å få et mer konkret bilde av utbyggingspotensialet. Mulighetsstudiene viser at det sannsynligvis vil la seg gjøre å bygge ut området i tråd med forutsetningene i kommuneplanen, dersom trafikkstøyen fra E18 kan reduseres.

Det planlegges ca. 600-700 boliger, en 4-parallell barneskole, barnehage og nærsenter i denne delen av planområdet.

Skisse situasjonsplan Høn
Skisse situasjonsplan Høn
Illustrasjon: Asker kommune

Fusdalskogen

For Fusdalskogen er det også utarbeidet mulighetsstudier for utbygging av eiendommen. I kommuneplanen for Asker er hoveddelen av Fusdalskogen avsatt til sentrumsformål, noe som gjør det mulig å bygge både boliger og kontorvirksomheter på tomta.

Mulighetsstudien viser hovedsakelig boligbebyggelse, med muligheter for næring på gateplan. Det er også lagt en rand med næringsbebyggelse mot E18 i den østlige del av Fusdalskogen, for å skjerme for støy.

Skisse situasjonsplan Fusdalskogen
Skisse situasjonsplan Fusdalskogen
Illustrasjon: Archus Arkitekter

Møter med nabolagene

Asker kommune, Selvaag og Circle K har møter med bygningsrådet og medvirkningsmøter med de berørte nabolagene, etter hvert som utredninger og forslag til løsninger kommer på plass.

Bakgrunnen for områdeutviklingen

Planområdet ble lagt ut til utbyggingsformål på midten av 1990-tallet. Utbygging av området ble aktualisert gjennom Kommuneplan for Asker 2007- 2020, som la opp til omfattende boligbygging i området. Kommuneplan for Asker 2014-2026 viderefører dette boligformålet, og har i tillegg avsatt arealer til nærsenter, barneskole og barnehage.

I 2010 ble det inngått en makeskifteavtale mellom Asker kommune og Conceptor Eiendom (på vegne av grunneiere) som medførte at Selvaag Bolig AS fikk utbyggingsrettigheter til Landås, mens Asker kommune overtok Hønsjordene.

I 2011 ble det fremmet et reguleringsforslag for vestre del av Landås. Reguleringsforslaget ble avvist av Bygningsrådet med bakgrunn i uavklarte forhold knyttet til E18/ veiløsning, skole og stedstilpasning.

I 2012 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for vestre del av Landås. Fra prosjektforslagene i denne konkurransen har man hentet løsninger som ligger til grunn for det som nå planlegges av utbygging på Landås.

Siden 2012 har det vært sonderinger mellom utbyggerinteresser og kommunen vedrørende områderegulering. Reguleringsprosessen har vært stilt i bero i påvente av avklaringer knyttet til skole og E18. Avklaringer rundt skole og E18 er nå kommet så langt at utbyggerinteressentene har valgt å sette i gang en områdereguleringsprosess for Høn-Landås.