Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune

Forskriften er vedtatt av Asker kommunestyre 01.03.2016

Forskriften er gitt med hjemmel i § 1-1 andre ledd i forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 (Forskrift til opplæringsloven)

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre elever i grunnskolen i Asker et minstetimetall av undervisningstimer i læreplanens ulike fag og å gi rom for lokale tilpasninger og mulighet til imøtekomme lokale utfordringer og faglige satsninger på 1.-10. årstrinn.

Forskriften regulerer hvordan de fleksible timene som fremkommer av nasjonalt fastsatt fag- og timefordeling skal brukes og regulerer omdisponering av inntil 5 prosent av timene i det enkelte fag.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle kommunale grunnskoler i Asker.

§ 3. Minstetimetall

Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen følger det nasjonalt fastsatte minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

§ 4. Rammer for bruk av 38 fleksible timer på barnetrinnet (1. - 7. årstrinn)

  • a) De fleksible timene som er fastsatt i nasjonal fag- og timefordeling for  1.–7. trinn og omfatter 38 fleksible timer, skal brukes til faget matematikk på 4. og/eller 5. trinn i Asker kommune.
  •  b) De 38 fleksible timene skal benyttes for hele årstrinn.

§ 5. Rammer for omdisponering av inntil 5 prosent av timene i det enkelte fag

  • a) Rektor på den enkelte grunnskole i Asker kommune kan beslutte å omdisponere inn til 5 prosent av timetallet i det enkelte fag innenfor hovedtrinnene 1.- 4., 5.- 7. og 8.- 10.
  • b) Det er ikke anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og engelsk.
  • c) Dersom det besluttes å bruke omdisponering skal dette benyttes for hele klasser/ grupper eller årstrinn.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.8.2016. Fra samme dato oppheves vedtak i kommunestyret av 22.06 2010 om «Bestemmelser for undervisningstid og fordeling av timer til fag og timefordeling i grunnskolen i Asker».