Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune

Forskriften er vedtatt av Formannskapet Asker kommune 14. april 2020.

Forskriften er gitt med hjemmel i § 1-1 andre ledd i forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 (Forskrift til opplæringsloven)

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre elever i grunnskolen i Asker et minstetimetall av undervisningstimer i læreplanens ulike fag og å gi rom for lokale tilpasninger og mulighet til imøtekomme lokale utfordringer og faglige satsinger på 1.-10. årstrinn.

Forskriften regulerer hvordan de fleksible timene som fremkommer av nasjonalt fastsatt fag- og timefordeling skal brukes og regulerer omdisponering av inntil 5 prosent av timene i det enkelte fag.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle kommunale grunnskoler i Asker.

§ 3. Minstetimetall

Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen følger det nasjonalt fastsatte minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

§ 4. Rammer for bruk av 38 fleksible timer på barnetrinnet (1. - 7. årstrinn)

  • a) De fleksible timene som er fastsatt i nasjonal fag- og timefordeling for  1.–7. trinn og omfatter 38 fleksible timer, skal brukes til faget matematikk på 4. og/eller 5. trinn i Asker kommune.

  • b) De 38 fleksible timene skal benyttes for hele årstrinn.

§ 5. Rammer for omdisponering av inntil 5 prosent av timene i det enkelte fag

  • a) Rektor på den enkelte grunnskole i Asker kommune kan beslutte å omdisponere inn til 5 prosent av timetallet i det enkelte fag innenfor hovedtrinnene 1.- 4., 5.- 7. og 8.- 10.

  • b) Det er ikke anledning til å omdisponere timer fra fagene norsk, matematikk og engelsk.

  • c) Dersom det besluttes å bruke omdisponering skal dette benyttes for hele klasser/grupper eller årstrinn.

  • d) Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal behandle og gi uttalelse til endringer før kommunedirektøren ved rektor beslutter om en skal benytte muligheten for omdisponering/endring.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1.8.2020.
Fra samme dato oppheves forskrift om fag og timefordeling vedtatt i Asker kommunestyret 01.03.2016 og Forskrift om fag- og timefordeling for ungdomsskolene vedtatt i Røyken kommunestyre 15.6.2017.