Permisjon fra undervisningen

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen. Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

Fravær til og med to dager

Fravær for én til to dager kan din kontaktlærer innvilge. Du sender da en forespørsel til din kontaktlærer som vanlig melding i Vigilo. 

Fravær på mer enn to dager

Fravær på mer enn to dager må du søke om via egen permisjonssøknad i Vigilo.

Logg deg inn med nettleser (på PC, Chromebook eller Mac) på Vigilo.no.

Permisjonssøknader er ikke tilgjengelig i appen.

Her finner du en beskrivelse av hvordan du søker om permisjon.

Behandling av søknaden

Søknaden avgjøres etter drøftinger mellom den aktuelle skolen og søkeren. Muligheten for å få permisjon er hjemlet i opplæringsloven § 2-11.

Ved utenlandsopphold opphører opplæringsplikten. Hvis fravær fra skolen ut over to uker skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.

I tillegg har elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Dersom foresatte holder barnet borte fra skolen lenger enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr.opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.