Permisjon fra undervisningen

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen. Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

Søknad om permisjon gjøres i Vigilo

Logg deg inn med nettleser (på PC, Chromebook eller Mac) på Vigilo.no.

Permisjonssøknader er ikke tilgjengelig i appen.

Her finner du en beskrivelse av hvordan du søker om permisjon.

Merk at noen skoler kan ha egne rutiner for behandling av søknader om kort fravær (1 til 2 dager).

Behandling av søknaden

Søknaden avgjøres etter drøftinger mellom den aktuelle skolen og søkeren. Muligheten for å få permisjon er hjemlet i opplæringsloven § 2-11.

Ved utenlandsopphold opphører opplæringsplikten. Hvis fravær fra skolen ut over to uker skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.

I tillegg har elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Dersom foresatte holder barnet borte fra skolen lenger enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr.opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.