Forskrift om vedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om endring i forskrift om vedtekter for kommunal skolefritidsordning

Fastsatt av Asker kommunestyre (14.06.2022) med hjemmel i lov 17. juli
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gir regler om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune for 1.-4. årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

§ 2 Formål

SFO skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for å gi elever et trygt omsorgs- og aktivitetstilbud før og etter skoletid.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos eleven.

Innholdet og organiseringen av SFO-tilbudet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og kvalitetsplaner som gjelder SFO i Asker kommune.

§ 3 Det ordinære SFO-tilbudet

Det ordinære SFO-tilbudet holder åpent 190 dager i året i samsvar med til enhver tid gjeldende skolerute. Rektor avgjør omfang og tidspunkt for planleggingsdager.

Foreldre kan velge følgende tilbud i SFO:

 1. Ordinær plass: to, tre, fire eller fem dager per uke.
 2. Morgenplass: fra kl. 07.30 til skolestart fem dager i uken. For morgenplass betales det én pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes.
 3. Dagplass: kjøp av enkeltdager for elever med ordinær plass eller morgenplass.

Ordinær åpningstid i SFO er fra kl. 07.30 til 17.00. Rektor kan beslutte å utvide åpningstiden med inntil 30 minutter før ordinær åpningstid.

Rektor kan beslutte utvidede åpningstider i jule- og påskeferie for SFO-tilbudet i kommunens egne spesialavdelinger.

I særskilte tilfeller kan foreldre til elever uten SFO-tilbud søke om dagplass.

§ 4 Ferie-SFO

Ferie-SFO er et tilbud de dagene skolen og det ordinære SFO-tilbudet er stengt.

Det er tilbud om ferie-SFO følgende dager:

 • de to første ukene før skoleåret starter
 • i høstferien
 • i vinterferien
 • etter skoleslutt i juni og fram til månedsslutt.

Rektor fastsetter åpningstid i ferie-SFO.

Ferie-SFO kan i noen tilfeller bli tilbudt ved en naboskole.

Foreldre må melde barnet på ferie-SFO uavhengig av betalingsordning. Det blir krevd betaling for påmeldte dager i ferie-SFO selv om de ikke benyttes.

§ 5 Betalingsordning og oppholdsbetaling

Foreldre velger om de skal betale for 11 måneder per år eller for 10 måneder per år for plass i SFO.

Valg av 10 måneders betaling eller 11 måneders betaling gjøres i forkant av elevens oppstart på SFO. Det er ikke adgang til å endre betalingsordning i løpet av skoleåret. Endring av betalingsordning kan gjøres i forbindelse med nytt skoleår.

Ved valg av 11 måneders betaling, kan eleven benytte ferie-SFO uten å betale for hver enkelt dag. Størrelsen på plassen i det ordinære SFO-tilbudet avgjør hvor mange dager i ferie-SFO som er inkludert i betalingen. Ved valg av fem dagers plass og 11 måneders betaling er alle dager i ferie-SFO inkludert.

Ved valg av 10 måneders betaling, må det betales for dager i ferie-SFO i henhold til fastsatt sats.

Oppholdsbetalingen inkluderer ett enkelt måltid i tillegg til frukt eller grønnsaker hver dag.

Kommunestyret fastsetter hvert år satsene for oppholdsbetaling i det ordinære SFO-tilbudet og oppholdsbetaling for dager i ferie-SFO.

Foreldre kan søke om og gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved:

 1. Elevers sykefravær i fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeerklæring.
 2. Elevers fravær i fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige forhold som det er varslet om på forhånd.
 3. Ved streik som varer mer enn i fire virkedager.

Kommunedirektøren kan ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle helt eller delvis krav om oppholdsbetaling etter søknad.

§ 6 Redusert oppholdsbetaling

Etter søknad gis det reduksjon i oppholdsbetalingen på 1.–4. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt fem prosent av inntektene til husholdningen, hvis:

 1. oppholdsbetalingen for ett skoleår utgjør mer enn fem prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
 2. det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn fem prosent av inntektene til husholdningen.

Hvis husholdningen har inntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp, skal eleven få gratis plass i SFO.

Retten til redusert oppholdsbetaling eller gratis plass gjelder også ved tilbud om ferie-SFO.

Elever på 1. trinn har rett til 2,5 timer gratis SFO hver dag. Gratis SFO er mellom kl. 13.30 og 16.00. De 2,5 timene med gratis SFO kommer til fratrekk på oppholdsbetalingen.

Asker kommune følger ellers nasjonale regler for moderasjon, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 1 B.

§ 7 Oppsigelse og endring av plass

Oppsigelsesfrist er to måneder og regnes fra den 1. i måneden etter at
oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsesfristen gjelder også når foreldre reduserer oppholdstiden.

Dersom familier flytter innen kommunen og eleven tildeles SFO- plass på en
annen skole, skal det ikke betales for to SFO-plasser samtidig.

Tildelt SFO-plass beholdes til og med 4.trinn eller til avtalen sies opp. Tildelt SFO-plass for elever med særskilte behov fra 5.-7. trinn beholdes til og med 7. trinn eller til avtalen sies opp.

§ 8 Forsinket oppholdsbetaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges
purregebyr.

§ 9 Oppsigelse på grunn av mislighold

Kommunedirektøren kan si opp SFO–plassen med to måneders oppsigelsesfrist ved:

 1. Hel eller delvis manglende oppholdsbetaling
 2. Avtalt oppholdstid brytes vesentlig og gjentatte ganger
 3. Plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning som er gitt av foreldre forsettlig eller grovt uaktsomt

Før oppsigelse skal foreldre gis varsel slik at et det gis anledning til å rette opp forholdet.

§ 10 Eierforhold

Asker kommune er eier av de kommunale skolefritidsordningene.

§ 11 Leke- og oppholdsareal

SFO disponerer ute- og innearealer ved den enkelte skole som er egnet til
formålet.

§ 12 Bemanning og ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder for SFO. Bemanningen i SFO består av SFO-leder, fagarbeidere og assistenter.

Bemanningen ved hver SFO-enhet skal tilpasses ut i fra antall elever, elevers alder og oppholdstid.

§ 13 Opptaksmyndighet og frister for søknad

Rektor er opptaksmyndighet.

Tildeling av SFO-plass skjer ved et hovedopptak, og søknadsfrist fastsatt av kommunen.

Elever med allerede tildelt plass beholder plassen ut 4. trinn eller fram til oppsigelsestiden er utløpt.

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

§ 14 Opptakskriterier

Alle elever på 1.-4. årstrinn og elever med særskilte behov på 5.-7. års trinn, har rett til SFO-plass på skolen hvor eleven har skoleplass.

Foreldre må søke om plass på SFO. Ved søknad om plass for elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov, må det legges ved dokumentasjon som beskriver elevens fungering og behov for plass i SFO.

§ 15 Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages. Som enkeltvedtak regnes blant annet:

 1. vedtak om innvilgelse av og avslag på søknad om plass
 2. vedtak om oppholdsbetaling
 3. vedtak om kjøp av utvidet tid i skolens ferier og planleggingsdager
 4. vedtak om endring av oppholdstid
 5. vedtak om oppsigelse av plass

Klageinstans er Asker kommunes klageutvalg.

§ 16 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.