Fastsatt av Asker kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune (heretter kalt SFO), herunder SFO for elever med særskilte behov.

§ 2 Formål

SFO skal i nært samarbeid med foresatte og skolens brukerråd legge til rette for å gi elever som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.

Innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune. 

§ 3 Hvem ordningen omfatter

Ordningen omfatter alle elever på 1. – 4. trinn, og for barn med særskilte behov også for 5. – 7. trinn.

§ 4 Eierforhold

Asker kommune er eier av de kommunale skolefritidsordningene (SFO)

§ 5 Leke- og oppholdsareal

De kommunale SFO disponerer ute- og innearealer ved den enkelte grunnskole, egnet til formålet. Disse skal være godkjent av helsemyndighetene.

§ 6 Bemanning og ledelse

Rektor ved skolen er administrativ og faglig leder for SFO. Ved hver skole skal det i tillegg ansettes SFO-leder. Bemanningen i SFO består av SFO-leder og assistenter, og reguleres etter antall barn, barnets alder og oppholdstid. 

§ 7 Opptaksmyndighet

Rådmannen er opptaksmyndighet for den kommunale SFO-ordningen. Myndigheten kan delegeres videre til rektor ved den enkelte skole.

§ 8 Opptakskriterium

Tilbud om SFO skal som hovedregel innvilges etter søknad ved den skolen eleven er innskrevet.
For elever med særskilte behov 5. – 7 trinn, kreves det begrunnet søknad med anbefaling fra sakkyndig instans.

§ 9 Åpningstid

SFO skal være åpen før og etter skoletid alle virkedager fra 07.30 – 17.00. SFO er stengt i juli måned, i skolens påske- og juleferie, lørdager og søndager, helligdager, offentlige fridager samt på 2 av skolens planleggingsdager. Det gjelder andre åpningstider i skolens jule- og påskeferie for elever med SFO-plass på spesialavdeling.

§ 10 Opptaksperiode og oppsigelse av tildelt SFO-plass

Hovedopptaket for SFO skjer om våren, med søknadsfrist som fastsettes av kommunen. Det kan søkes om SFO-plass for 3,4 eller 5 dager per uke. Barn med fast plass 3 eller 4 dager per uke kan ved behov søke om opphold for enkeltdager i tillegg (dagplass). I særskilte tilfelle kan barn uten fast SFO plass søke om dagplass.

Elever som har fått vedtak om plass i SFO, beholder plassen ut 4.trinnet eller til avtalen sies opp skriftlig av elevens foresatte. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Elever med særskilte behov på 5.-7. trinn må søke hvert år innen den ordinære søknadsfristen.

Dersom eleven flytter over til en annen kommunal skole, skal eleven normalt søke om SFO ved denne skolen. Den skolen eleven flytter fra skal ha skriftlig varsel om flyttingen minimum 1 måned før eleven tas ut av SFO. Det skal likevel ikke betales for to SFO-plasser samtidig for samme barn. Betaling for SFO-plassen der hvor barnet slutter, må være oppgjort før ny SFO-plass tas i bruk.

§ 11 Foreldrebetaling (brukerbetaling)

Vedtatt brukerbetaling gjelder for 190 dager i året, i samsvar med vedtatt skolerute gjeldende for Asker kommune. For barn med særskilte behov som får SFO tilbud på 5. – 7. trinnet, innvilges det betalingsfritak.
Satsene for brukerbetaling for SFO fastsettes hvert år av kommunestyret. Brukerbetalingen er gradert i forhold til om SFO-tilbudet gjelder 3,4 eller 5 dager per uke. Det fastsettes egne satser for dagplass.

Brukerbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Betaling skjer hver måned. Brukerbetalingen forfaller til betaling i månedlige rater. Det betales i oppsigelsestiden.

Brukerbetalingen inkluderer ett enkelt måltid samt frukt/grønnsaker hver dag. 
Det kan etter søknad gis forholdsmessig fradrag i brukerbetalingen:

  • Ved barns sykefravær fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeattest.
  • Ved barns fravær fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige forhold som det er varslet om på forhånd
  • Ved streik som varer mer enn fire virkedager

Kommunen kan også ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle helt eller delvis krav om foreldrebetaling etter søknad.  Fravær som skyldes ferieavvikling anses ikke å være særskilt tilfelle.

§ 12 Ferieåpning/betaling

Kommunestyret fastsetter hvert år egne feriesatser. Dette gjelder SFO-tilbud i tiden utenom vedtatt skolerute, såkalte feriedager. Feriesatsen gjelder for alle med SFO-plass.

Påmelding til feriedager er frivillig, men bindende. Betaling oppkreves uavhengig av om SFO-tilbudet i feriedagene faktisk blir benyttet eller ikke.

§ 13 Forsinket og manglende betaling 

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage blir ikke tildelt SFO plass før tidligere utestående oppholdsbetaling for dette barnet er oppgjort.

§ 14 Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for den som har truffet vedtaket. Endelig klageinstans er Asker kommunes klagenemnd.

§ 15 Kommunale retningslinjer for SFO

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide egne retningslinjer for oppsigelse, betaling, forsinket foreldrebetaling og åpningstid ved den enkelte skolefritidsordning.

§ 16 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 1. mai 2007 vedtatt av kommunestyret 24. april 2007.