Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Forskrift om vedtekter for kommunal skolefritidsordning

Fastsatt av Asker kommunestyre (10. desember 2019) med hjemmel i lov 17. juli
1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

§ 1 Virkeområde

Forskriftene gir regler om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

§ 2 Formål

SFO skal i samarbeid med foresatte og skolenes samarbeidsutvalg legge til rette for å gi barna et trygt omsorgs- og aktivitetstilbud før og etter skoletid.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Innholdet og organiseringen av SFO-tilbudet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og kvalitetsplaner som gjelder SFO i Asker kommune.

Opplæringslovens regler om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder for SFO-tiden.

§ 3 Eierforhold

Asker kommune er eier av de kommunale skolefritidsordningene.

§ 4 Leke- og oppholdsareal

SFO disponerer ute- og innearealer ved den enkelte skole som er egnet til
formålet.

Arealene skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehage.

§ 5 Bemanning og ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder for SFO. Bemanningen i SFO består av SFO-leder, fagarbeidere og assistenter.

Bemanningen ved hver SFO-enhet skal tilpasses etter antall barn, barnas alder og oppholdstid.

§ 6 Opptaksmyndighet og frister for søknad

Rådmannen er opptaksmyndighet. Myndigheten kan delegeres videre til rektor ved den enkelte skole.

Tildeling av SFO-tilbud skjer ved et hovedopptak, og søknadsfrist er 1. april.

Det er anledning til å søke plass gjennom året.

§ 7 Oppholdstid

SFO- tilbudet består av følgende alternativer; 

 1. Ordinær plass 3, 4 eller 5 dager per uke 
 2. Morgenplass som gjelder fra SFO åpner til skolen starter 5 dager i uken 
 3. Dagplass som er kjøp av enkeltdager 
 4. Ferieplass som er kjøp av enkeltdager 

For morgenplass betales det en pris uavhengig hvor mange morgener som benyttes. 

Dagplass kan søkes av foresatte til barn med ordinær plass 3-4 dager pr uke, eller morgenplass. I særskilte tilfeller kan foresatte til barn uten SFO-tilbud søke om dagplass. 

§ 8 Åpningstid

Daglig åpningstid er i tidsrommet fra kl. 07.30 – 17.00.

Rådmannen kan beslutte å utvide åpningstiden ved den enkelte SFO med inntil 30 minutter før ordinær åpningstid.

SFO holder åpent alle dager med unntak av:

 • Lørdager, søndager, hellig- og høytidsdager
 • Juli måned
 • Fra og med 24. desember til og med 1. januar
 • Mandag til onsdag før skjærtorsdag
 • 3 planleggingsdager

§ 9 Opptakskriterier

Alle barn på 1.-4. års trinn og barn med særskilte behov på 1.-7. års trinn, som er bosatt i Asker kommune, har rett til SFO-plass ved skolen hvor barnet har skoleplass.

Foresatte må søke om SFO-tilbud.

Familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller SFO blir ikke tildelt SFO-plass før tidligere utestående oppholdsbetaling for det aktuelle barnet er betalt.

§ 10 Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov defineres som barn med varig nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid. 

Foresatte må søke om SFO-plass fra 5.-7. trinn innen ordinær søknadsfrist. Sakkyndig dokumentasjon som beskriver barnets nedsatte funksjonsevne og tilsynsbehov vedlegges søknaden, slik at dette kan tilstrebes ivaretatt. 

Rådmannen kan beslutte utvidede åpningstider i jule- og påskeferie for SFO-tilbudet i kommunens egne spesialavdelinger enn det som fremgår av § 8. Feriedager for denne gruppen skal i likhet med SFO-tilbudet for øvrig medføre fritak for brukerbetaling. 

§ 11 Opptaksperiode

Tildelt SFO-plass beholdes til og med 4.trinn eller til avtalen sies opp av
foresatte.

Tildelt SFO-plass for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn beholdes til og med 7. trinn eller til avtalen sies opp av foresatte.

§ 12 Oppholdsbetaling

Kommunestyret fastsetter satsene for oppholdsbetaling for SFO hvert år. 

Vedtatt oppholdsbetaling gjelder for 190 dager i året, i samsvar med vedtatt skolerute gjeldende for Asker kommune. 

Oppholdsbetalingen inkluderer ett enkelt måltid inkludert frukt eller grønnsaker hver dag. 

Kommunestyret vedtar hvert år egne feriesatser. Dette gjelder SFO-tilbud i tiden utenom vedtatt skolerute, såkalte feriedager. Påmelding til feriedager er frivillig, men bindende. Betaling oppkreves uavhengig av om SFO-tilbudet i feriedagene faktisk benyttes eller ikke. 

§ 13 Redusert oppholdsbetaling

Kommunestyret fastsetter regler om redusert oppholdsbetaling for husholdninger med lav inntekt. Foreldre må selv søke om redusert oppholdsbetaling.

Det gis betalingsfritak for barn med særskilte behov som har SFO tilbud på 5. –7. trinn.

Foreldre kan søke om og gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved:

 1. Barns sykefravær i fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeerklæring.
 2. Barns fravær i fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige
  forhold som det er varslet om på forhånd
 3. Ved streik som varer mer enn i fire virkedager

Rådmannen kan ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle helt eller delvis krav om oppholdsbetaling etter søknad.

Fravær som skyldes ferieavvikling gir ikke grunnlag for redusert oppholdsbetaling.

§ 14 Oppsigelse og endring fra foresatte

Oppsigelsesfrist er 2 måneder og regnes fra den 1. i måneden etter at
oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsesfristen gjelder også når foreldre reduserer oppholdstiden.

Dersom familier flytter innen kommunen og barnet tildeles SFO- plass på en
annen skole skal det ikke betales for to SFO-plasser samtidig.

§ 15 Forsinket oppholdsbetaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges
purregebyr.

§ 16 Oppsigelse på grunn av mislighold

Rådmannen kan si opp SFO–avtalen med 2 måneders oppsigelsesfrist ved:

a) Hel eller delvis manglende oppholdsbetaling

b) Avtalt oppholdstid brytes vesentlig og gjentatte ganger

c) Plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning
som er gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt

Før oppsigelse skal foresatte gis varsel slik at et det gis anledning til å rette opp forholdet.

§ 17 Klage

Enkeltvedtak som er gjort i medhold av forskriftene kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Klagen fremsettes for den kommunale enheten som har truffet vedtaket.

Klageinstans er Asker kommunes klagenemnd.

§ 18 Kommunale retningslinjer

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide utfyllende retningslinjer for oppsigelse, endring av oppholdstid, forsinket foreldrebetaling, redusert oppholdsbetaling, og åpningstid ved den enkelte skolefritidsordning.

§ 19 Kollektiv ulykkesforsikring

Asker kommune tegner kollektiv ulykkesforsikring for elever i SFO.

§ 20 Ikrafttredelse

Forskriftene trer i kraft 1.1.2020.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter og vedtekter:

 • Forskrift om kommunal skolefritidsordning, vedtatt av Asker kommunestyre 5. mars 2013
 • Vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Røyken kommune, vedtatt av
  Røyken kommunestyre 30. august 2012.
 • Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Hurum kommune, vedtatt av Hurum kommunestyre 4. april 2017