Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Påmelding skjer elektronisk. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Månedspriser SFO

 • 5 dager i uken: 2 630 kroner  
 • 4 dager i uken: 2 104 kroner
 • 3 dager i uken: 1 580 kroner

Opphold for "dagbarn" (hvis du har SFO-plass, kan du kjøpe ekstradager) koster 170 kroner per dag. 

Det er lik pris på SFO i hele Asker. Du betaler for plassen i 10 måneder (Ferie-SFO kommer eventuelt i tillegg). Det gis ikke søskenmoderasjon. Foreldrebetaling løper fra startdato i tilbudsbrevet, og betaling forfaller månedlig.

For opphold på SFO i ferier (se eget punkt) koster det 260 kroner per dag.

Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i SFO.

Inntektsgrenser

 • Familier med samlet inntekt under 2,8 G* kan søke om 75 prosent redusert pris på SFO.
 • Familier med samlet inntekt fra 2,8-4,5 G* kan søke om 50 prosent redusert pris på SFO.

Redusert betaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke opphold for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter og lignende). Det fattes vedtak som varer ut hele skoleåret.

* Se NAVs sider for fastsettelse av grunnbeløpet (G).

Hva regnes som inntekt?

 • Både personinntekter og skattepliktige kapitalinntekter skal regnes med som familiens samlede inntekt.
 • Dersom familiens inntekt endres skal vedtaket vurderes på nytt, og ny dokumentasjon må sendes kommunen.

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse. 
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

Godkjent inntektsdokumentasjon

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 2 måneder gammel.

For arbeidstakere:

 • kopi av siste måneds lønnsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

For selvstendig næringsdrivende:

 • bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • kopi av siste næringsoppgave

For arbeidsledige:

 • kopi av siste utbetaling fra NAV

For hjemmeværende:

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over selvangivelse

For studenter:

 • kopi av studentbevis eller
 • bekreftelse fra skolen på skoleplass
 • dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” må det legges ved bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

Slik søker du

Søknad om redusert betaling i SFO sendes via elektronisk skjema. Det skal sendes kun et skjema per husholdning.

Du må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent.

Ordningen med redusert foreldrebetaling har ikke tilbakevirkende kraft. Derimot vil søknader som sendes innen september 2016 vurderes for redusert betaling fra skolestart august 2016.

Endre antall dager

Hvis du ønsker å øke antall dager i SFO, gjør du dette skriftlig til din SFO-leder og utvidelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis du ønsker å redusere antall dager, melder du fra om dette skriftlig til din SFO-leder og med tre måneders varsel fra den 1. i påfølgende måned.

Fra skoleårets start, fra 1. august og fram til 31. august, kan oppholdstid i SFO økes eller reduseres uten oppsigelsestid. Søknad om endret oppholdstid må fremsettes skriftlig til SFO leder.

Oppsigelse fra foresatte

Skal du si opp plassen i SFO, må det gjøres skriftlig til din SFO-leder. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.

Unntatt fra hovedregelen er flytting innen Asker kommune der barnet fortsetter i en annen kommunal SFO, da er oppsigelsesfristen 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse fra Asker kommune 

Dersom betaling for opphold ikke skjer, til tross for purring i henhold til Asker kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass med 2 måneders oppsigelsesfrist.  
Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.

Flere av skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

 • 1. august til skolen starter
 • Høstferien
 • Vinterferien
 • Etter skoleslutt i juni og til 1.juli

SFO er stengt i skolens jule- og påskeferie, samt i hele juli.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen.

Påmelding

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding. Påmeldingen skjer via itslearning. Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.
Nye 1. klassinger får egen info om feriepåmelding fra sin respektive skole. 

Oversikt over skoler der SFO har et ferietilbud:

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har 2 planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes ved de lokale skolene.