Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i SFO.

Inntektsgrenser

 • Familier med samlet inntekt under 2,8 G* kan søke om 75 prosent redusert pris på SFO.
 • Familier med samlet inntekt fra 2,8-4,5 G* kan søke om 50 prosent redusert pris på SFO.

Redusert betaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke opphold for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter og lignende). Det fattes vedtak som varer ut skoleåret.

Inntektsgrensene baserer seg på "Grunnbeløp i folketrygden", som varierer fra år til år. Eksempelvis er 2,8 G = 2,8 x 1 G (grunnbeløpet i folketrygden). 

Hva regnes som inntekt?

 • Både personinntekter og skattepliktige kapitalinntekter skal regnes med som familiens samlede inntekt.
 • Dersom familiens inntekt endres skal vedtaket vurderes på nytt, og ny dokumentasjon må sendes kommunen.

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste skattemelding. 
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

Godkjent inntektsdokumentasjon

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

For arbeidstakere:

 • kopi av siste måneds lønnsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 
 • ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

For selvstendig næringsdrivende:

 • bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • kopi av siste næringsoppgave

For arbeidsledige:

 • kopi av siste utbetaling fra NAV

For hjemmeværende:

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon utover selvangivelse

For studenter:

 • kopi av studentbevis eller
 • bekreftelse fra skolen på skoleplass
 • dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde”, må det legges ved bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

Slik søker du

Søknad om redusert betaling i SFO sender du via elektronisk skjema. Maksimalt ett skjema per husholdning.

Dokumentasjon kan du sende elektronisk sammen med skjemaet, eller som post til: Asker kommune, avd Strategi og samfunn - oppvekst, postboks 353, 1372 Asker.

Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Ordningen med redusert foreldrebetaling har ikke tilbakevirkende kraft.