Arnestad skoles historie

Arnestad skole erstattet Gisle skole ( 1902-1992), og sto ferdig til skolestart i 1992.

Arnestad ble bygget som en 2-parallell skole på Nedre Arnestad gårds grunn midt mellom Vollen og Bjerkås. Elever og ansatte fulgte med fra Gisle til Arnestad. Slemmestadveien hadde innen skolen sto ferdig fått gode gang og sykkelveier, og elevene hadde dermed en trygg og sikker skolevei. Skolen har en unik beliggenhet med umiddelbar nærhet til skogen, isdammene , kulturlandskapet og fjorden.

Skolebygget

Arkitektonisk er Arnestad et kompakt teglsteinsbygg i 2 etasjer med fem utvendige sylindriske «siloer» som utgjør nødutganger. Flere innganger og brede korridorer utenfor klasserommene fungerer godt som trafikkårer til og fra ulike arenaer, og korridorene er samtidig garderober med toaletter i tilknytning til klasserommene. Skolens sentralhall midt i skolebygget har i tillegg til et stort, åpent gulvareal og scene også et galleri som omkranser hele hallen.

I løpet av de to første skoleårene økte elevtallet fra 230 elever til nesten 400. Gjennom hele 1990 tallet var skolen i en nesten kontinuerlig utbyggingsprosess, fra å være en av Askers minste skoler ble den raskt den største. Hele fem ganger er det utført utvidelser eller påbygging siden skolen var ny. Idrettshallen utgjør et viktig tilleggsareal til skolen, og har i alle år vært brukt til undervisning i kroppsøving, arrangementer og aktiviteter etter skoletid.

Spesialskoleavdelingen

Arnestad skole ble bygget med en egen spesialskoleavdeling som erstattet den midlertidige avdelingen ved Vettre skole. Avdelingen fikk store og funksjonelle lokaler i første etasje, og elevene ble tilknyttet sitt årstrinn ut fra den enkelte elevs individuelle behov og forutsetninger.

Seksåringene og SFO inn i skolen

Med skolestart for 6-åringer og innføring av SFO som en kommunal ordning ble elevtallet og skolens samlete virksomhet betydelig utvidet. Det var påkrevet med utvidelse.

Byggingen var ferdig akkurat i tide til å ta imot nesten 90 seksåringer til skolestart i 1995.

Personale med bred og variert kompetanse

Skolens stab økte på få år til over 80 ansatte. Omlag halvparten var allmennlærere, og forøvrig spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter og barne-og ungdomsarbeidere.

Ingen andre Asker-skoler har et så stort og sammensatt personale.

Pedagogisk profil

Trygghet, nærhet og tilhørighet ble viktige elementer for en skole i sterk og kontinuerlig vekst. Skriftlige informasjonsrutiner ble innført for å sikre god informasjonsflyt med hjemmene. Skolen ble videre bevisst delt inn i mindre enheter med egen avdelingsleder, slik at den enkelte ikke skulle føle seg bortkommen i mengden. Skolen innførte tidlig desentralisert pauseordning for å sikre trygghet og oversikt både for elever og ansatte. To til fire lærere samarbeidet tett om trinnets elever.