Dette er våre satsingsområder

Vi jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. Både voksne og barn ved skolen har fokus på våre grunnverdier; respekt, ansvar og omsorg.

PALS - et godt læringsmiljø

Gjennom systematiske opplegg vil vi skape et godt læringsmiljø der både elever og lærere trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter. Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.

Uteskolen

Vi legger til rette for at alle trinn kan flytte undervisningen ut fra klasserommet en dag i uken. Vi bruke uteskolemetodikken når det er hensiktsmessig å gjennomføre gode læringsøkter ute, i samsvar med læreplanen og temaer trinnet arbeider med. 

Teknologi og realfag

Blakstad skole satser på realfagene, og ser at dette passer godt inn i uteskoleprofilen vår. Vi var med på 1+1-prosjektet (nasjonalt forskningsprosjekt), og mange av lærerne våre videreutdanner og kurser seg innenfor feltet.

Les mer om det avsluttede prosjektet 1+1"

Lese- og skriveopplæring

Det å være en god leser er selve inngangsbilletten til å bli et lærende og opplevende menneske. Det forebyggende arbeidet rundt leseopplæringen begynner allerede ved skolestart, og skolen har en godt utarbeidet progresjonsplan som innebærer tett oppfølging av den enkelte elev, og ekstra kursing ved behov. 

Digital læring

Skolen er en del av kommunens digitale satsning. Alle elever har hver sin Chromebook, og personalet utvikler stadig sin kompetanse innenfor bruken av digitale verktøy. Vi integrer digital kompetanse i alle fag. På denne måten ruster vi elevene best mulig til en digital fremtid.