Flerfaglig team

Flerfaglig team arbeider utadrettet som et ambulerende pedagogisk veiledningsteam i Askerskolen.

Målet er å gi skoler hjelp til selvhjelp i arbeidet med å være en inkluderende skole. Kompetanseoverføring, tidlig innsats og forebygging prioriteres ved bistand.Medarbeidere i flerfaglig team har høy kompetanse og lang og variert erfaring innen pedagogikk, helse - og sosialfaglig arbeid.

Teamet bistår skoler i arbeidet med å komme i posisjon for gode sosiale -og faglige læreprosesser i forhold til elever som av ulike årsaker har utfordringer i skolehverdagen. I arbeidet kan det være berettiget med fokus på både individ, kontekst og system.

Veileder fra flerfaglig team kan arbeide både direkte og indirekte avhengig av meldt sak sin egenart.

Det direkte arbeidet foregår primært på den enkelte elev sin hjemskole og omhandler:

  • systematiske observasjoner i skolemiljøet
  • samtaler med elev, foresatte, lærer og andre relevante instanser for helhet i tjenestetilbudet.
  • utarbeidelse av endringsforslag og nye strategier gjennom pedagogisk analyse i prosess med lærerkollegiet
  • være med lærer og elev i endringsprosesser i læringsmiljøet på hjemskolen.
  • evaluere og justere underveis i prosessen

Det indirekte arbeidet handler i stor grad om å:

  • veilede personalgrupper, enkeltansatte og foreldregrupper.
  • lede workshop med utgangspunkt i opplevd utfordring / case
  • holde kurs for kommunens ansatte i “folkehelse / livsmestring”.
  • støtte etablering av faglige nettverk på skoler som oppfølging av kursdeltakelse.
  • Flerfaglige team kan også bistå barnehager med et særlig fokus på overgang barnehage-skole.

I tråd med føringer gitt av skoleeier vil flerfaglig team gi bistand på de lavere klassetrinn / barnetrinnet i Askerskolen høy prioritet.

Ved behov for vurdering av bistand eller annet tiltak kontakter rektor på hjemskolen rektor på Den alternative skolen for registrering og informasjon om videre saksgang.

Kontaktinformasjon

Flerfaglig team

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder

Kirsti Eriksen

Teamleder