Kort om oss på Rønningen skole

Vi bestreber oss på at Asker kommunes verdier RAUS - NÆR – MODIG -  SKAPENDE skal være godt merkbare for både barn og voksne i møte med Rønningen skole. Vi er opptatt av en styrkebasert tilnærming, der vi leter etter og forsterker det hver enkelt får til. Alle, både barn og voksne, skal oppleve seg sett, bekreftet og anerkjent.

PALS - et godt læringsmiljø

Gjennom systematisk arbeid vil vi skape et godt læringsmiljø der både elever og lærere trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter. Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø, under parolene Ansvar – Omsorg – Respekt.

Du kan lese mer om PALS her

Uteskole

Vi har lang erfaring med uteskole for alle klassetrinn i perioder av skoleåret der vi bruker naturen i skolens nærmiljø til en mer praktisk og erfaringsbasert tilnærming til opplevelse og læring. Vi jobber systematisk med ord og begreper knyttet til uteskoleaktiviteter både før, under og etter selve uteskolen, og erfarer at uteskole er en god og viktig arena for å jobbe mer i dybden med fag og temaer.

Lese- og skriveopplæring

Vi jobber systematisk med lese- og skriveopplæringen på alle trinn og følger opp elevenes utvikling gjennom SOL(Systematisk observasjon av leseutvikling). Elevene på 1. trinn følger Lese- og skrivesenterets gjennomprøvde opplegg «På sporet» som legger opp til rask bokstavprogresjon, forskningsbaserte aktiviteter og tilpasset opplegg for elever som trenger forsterkning i den først leseopplæringen.

Vi har en egen lese- og skrivegruppe og en spesialpedagogisk veileder som i samarbeid med lærerne jobber med å skape lese- og skriveglede og opplevd mestring på alle klassetrinn.

Vi har et lyst og levende bibliotek som brukes aktivt gjennom dagen plassert i midtrommet som er selve «hjertet» av skolen. Det siste året har vi oppgradert biblioteket med innkjøp av nye mange bøker og organisert bøkene etter tema. Vi har som mål at biblioteket skal være en generator for lesemotivasjon og leseglede. Vi er stolte av biblioteket vårt på Rønningen!

Trygg og god overgang fra barnehagen til skolen

Vi samarbeider tett med barnehagene om en trygg og god overgang til skolen. Vi arrangerer skoleklubb og besøksdag på våren for de elevene som skal begynne på skolen, og er på besøk ute i barnehagene slik at barna skal kjenne noen av oss som jobber på skolen når de kommer på besøk. For at nye 1. trinnsforeldre skal få et godt innblikk i hvordan vi jobber på Rønningen, arrangerer vi egne foreldreskolekvelder i løpet av det første høsthalvåret.

Vi er opptatt av å organisere skoledagen for 1. trinnselevene slik at de får god tid og plass til læring, bevegelse og lek i løpet av skoledagen. Vi har færre pulter i klasserommene, egen lyttekrok og god gulvplass til ulike aktiviteter. Vi legger opp til en lenger morgenøkt med samling, stasjonsarbeid, varierte lekpregede aktiviteter og praktisk arbeid før en god spisepause og en lang økt med utelek midt på dagen.

Lek, rytme og bevegelse

Vi har en dansepedagog som har timer på 1., 4. og 7. trinn med motorisk trening gjennom rytme, dans, lek og bevegelse.  Dansepedagogen er «primus motor» for øving til og oppsetting av egne årstidsskuespill og 7. trinnsrevy.

Digital læring

Alle elever har hver sin Chromebook, og personalet utvikler stadig sin kompetanse innenfor bruken av digitale verktøy i undervisningen. Vi integrer digital kompetanse der det er naturlig i fagene. På denne måten ruster vi elevene til en digital fremtid.

I perioden med korona-nedstengning av skolene, har elever og lærere fått god trening og gjort seg nyttige erfaringer med nettundervisning, og vi ønsker å videreføre denne formen for undervisning der man opplever at det styrker læringsprosessene.

Samtidig er vi opptatt av å bruke den læringsmetodikken som er best egnet for å oppnå motivasjon, læring og utvikling ut fra de kompetansemålene vi arbeider med. Chromebooken er ett av flere læringsverktøy vi bruker i undervisningen.