Handlingsplan mot mobbing, Rønningen skole

Mål:

Elevene på Rønningen skole skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen og på skoleveien

Utdrag fra Opplæringsloven:

Kap. 9a-1

«Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring»

Kap. 9a-3

«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven  kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør»

Definisjoner:

Fra Elevundersøkelsen:

Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Atferden må finne sted to eller flere ganger i måneden, eller oftere, for å være mobbing.

Fra «du bestemmer.no»

Digital mobbing er når noen sender ubehagelige meldinger eller bilder over internett eller mobil. Digital mobbing blir ikke borte så lett, og det kan deles med mange. Det er nok at dette har skjedd én gang før dette regnes som mobbing.

Fra Utdanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø:

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Vold er handlinger som skader, smerter, skremmer eller krenker andre mennesker – det dreier seg om å slå, skremme, true, ydmyke eller sjikanere andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Revidert desember 2014