Rønningen er en PALS-skole

Rønningen er en PALS-skole

Gjennom arbeid med PALS (Positiv Anerkjennelse, støttende Læringsmiljø og Samarbeid) ønsker skolen å utvikle og bygge et godt læringsmiljø for alle i skolesamfunnet vårt. Vi tror at dette oppnås gjennom positiv samhandling og deltakelse. Vi vil utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse.

Vi ønsker å oppnå:

 • Fokus på læring og gode læringsresultater
 • Positive relasjoner mellom elevene
 • Positive relasjoner mellom voksne og barn
 • Arbeidsro
 • God orden
 • Bruke tiden til læringsarbeid
 • Trygge barn og voksne

Vi har tre hovedregler for vårt arbeid:

 • Vise ansvar
 • Vise omsorg
 • Vise respekt

 Skolen har utarbeidet ferdighetsmål/forventninger for elevene på de ulike arenaene på skolen (klasserommet, garderobene, fotballbanen, skoleveien, turer, SFO osv.). Nedenfor vises ferdighetsmålene som er generelle for hele skolehverdagen:

På Rønningen viser jeg...

...ansvar når jeg:

 • Møter presis på skolen om morgenen og til timene
 • Tar vare på skolens utstyr og materiell
 • Holder god orden og rydder etter meg
 • Holder meg innenfor skolens grenser
 • Kildesorterer avfall

...omsorg når jeg:

 • Snakker hyggelig til barn og voksne
 • Er positiv og hjelpsom
 • Hilser på de jeg møter
 • Sier ifra til en voksen hvis jeg ser noen blir plaget eller trenger hjelp

...respekt når jeg:

 • Følger beskjeder fra voksne
 • Bruker innestemme når jeg er inne
 • Rekker opp hånden og venter på tur
 • Holder armer og ben for meg selv
 • Lar andes ting være i fred
 • Samarbeider med alle
 • Godtar at vi er forskjellige og har ulike meninger

Problematisk adferd og konsekvenser

Vi har utarbeidet personalets felles forståelse for problematferd og konsekvenser knyttet til dette.

Definisjon av problematferd

Mindre alvorlig problematferd

Mindre regelbrudd hvor elevene ikke innfrir forventningene til skolens regelmatriser om å vise ansvar, omsorg og respekt, kan være for eksempel:

 • forstyrre undervisningen
 • ødelegge lek
 • gjør ikke som det blir gitt beskjed om

Mer alvorlig problematferd

Negativ atferd som setter egen eller andres sikkerhet og trivsel i fare, eller som fører til at vanlig undervisning ikke lar seg gjennomføre, kan være for eksempel:

 • ødeleggelser og hærverk på inventar, skolebøker og utstyr
 • negativ språkbruk, rasistiske, krenkende ord og uttrykk, gjentatt trakassering og mobbing
 • gjentatt negativt og krenkende kroppsspråk
 • systematisk utestenging

Alvorlig problematferd er også slåsskamp, vold, slag, spark, mange mot en, trusler etc.

Konsekvenser og grensesetting ved regelbrudd

Når elever bryter regler eller viser negativ atferd, er det viktig at det gis en eller flere umiddelbare konsekvenser for å stoppe den uønskede atferden. Slike konsekvenser skal gis på en respektfull måte.

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis det er mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.

Konsekvenser ved mindre alvorlig problematferd:

 • ta igjen tid hvis du kommer for sent eller ødelegger arbeidsro i timen
 • korrigere atferd gjennom tydelige signaler til eleven
 • veiledning og klare beskjeder om hva som er forventet atferd
 • «Time out»
 • samtale med en voksen
 • lage en avtale med eleven
 • gi elevene mulighet til å gjøre gode valg, og forutsigbar konsekvens ved dårlige valg

Konsekvenser ved mer alvorlig problematferd:

 • samarbeid med skoleledelsen
 • kontakte hjemmet
 • lage avtale med eleven og foresatte
 • pålegge eleven et alternativt tilbud
 • eleven må rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler
 • beslaglegge ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre og informere foresatte
 • ved skade på skolens inventar kan eleven/foresatte bli erstatningsansvarlig
 • ved gjentatte eller alvorlige brudd på reglementet, kan eleven bortvises resten av skoledagen, foresatte henter eleven