Regler og avtaler Torstad ungdomsskole

Dette reglementet er et tillegg til kommunale forskrifter for Asker kommune.

Ordensregler for Torstad

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, på skoleveien og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar.

 1. Torstad skole er en inkluderende skole hvor alle har respekt for hverandre og skolens regler. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, rasisme, trakassering, bruk av vold eller trusler om bruk av vold. Ingen kan ta med gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar på skolen.
 2. Alle på Torstad har ansvar for at skolens rom og uteområder holdes i orden.
 3. Alle har ansvar for at det er god arbeidsro som fremmer læring.
 4. Alle møter presis til opplæring og avtaler, og har med bøker og nødvendig utstyr. Skoledagen begynner kl. 08.25 og slutter kl. 13.30/14:40. Elevene skal oppholde seg på skolens område hele skoledagen, dersom ikke annet er avtalt.
 5. Det er ikke tillatt å være ruset eller i besittelse av tobakk, snus eller rusmidler (alkohol eller narkotiske stoffer) i skoletiden, eller på arrangementer i skolens eller foreldres regi.
 6. Snøballer skal kun kastes mot oppsatt blink ved sykkelstativet.
 7. Alt elektronisk utstyr inkludert mobil, musikkavspiller, nettbrett, og verdisaker, skal oppbevares i elevskap i hele skoletiden. Skoletiden regnes som ordinært fra kl 08:25- 14:40, men på mandager eller fredager kl 08:25 – kl 13:30. Elektronisk utstyr kan benyttes dersom lærer vil benytte slikt utstyr som en del av undervisningen.
 8. Alle plikter å ta vare på bygninger, inventar og undervisningsmateriell og vise aktsomhet ved bruk av skolens utstyr (jfr skadeerstatningslovens §§ 1-1/1-2). Bruk av rullebrett og rulleskøyter tillates bare utendørs. Rullebrett, sparkesykkel skal settes i garasjen i undervisningstiden.
 9. Alle plikter å å gjøre pålagte oppgaver/lekser, og levere egenprodusert arbeid til rett tid. Plagiat eller fusk er ikke tillatt (anses som oppførsel). Husk å oppgi kilder du bruker sitater fra.
 10. Mopeder/scooter skal parkeres på skolens parkeringsplasser. Det er forbud mot kjøring på skolens område og i skoletiden (08:25- 14:40).
 11. Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal foresatt varsle skolen ved første fraværsdag. Foresatte varsles umiddelbart ved kjennskap til ugyldig fravær. Ugyldig fravær vektlegges når ordenskarakteren fastsettes.

Framgangsmåter som vil bli brukt ved brudd på skolens ordensregler:

 • Muntlig advarsel
 • Anmerkning som faglærer/kontaktlærer fører på itslearning
 • Kontakt med hjemmet og/eller anmerkning
 • Tilstedeværelse før eller etter skoletid og etter samråd med foreldre utførelse av pålagte oppgaver.
 • Krav om erstatning for gjenstander som blir skadet eller kommer bort.
  Ved forvoldt materiell skade kan rektor etter avtale med foreldre avgjøre at eleven utbedrer skaden selv eller gjør arbeid ved skolen tilsvarende skadeomfanget.
 • Alt elektronisk utstyr, nevnt i pkt 7, som ligger i skapet eller som tas med inn i klasserommet, eller tas frem på skolens område, inndras og oppbevares ut skoledagen. Forseelsen medfører en ordensanmerkning. Telefonen utleveres ved dagens slutt (13:30/14:40).
 • Midlertidig eller permanent klassebytte.
 • I helt spesielle tilfeller kan midlertidig eller permanent skolebytte vedtas (opplæringsloven §8-1)
 • Ved alvorlige eller gjentatte brudd, bortvisning fra skolen for inntil tre dager. Foreldre skal informeres og eleven skal ha hatt anledning til å forklare seg.
 • Sende elev hjem fra skoletur på foreldres regning
 • Ulovlige forhold som mobbing, trakassering, bruk av vold kan bli anmeldt.
 • Ulovlige gjenstander vil bli beslaglagt og saken overlatt politiet.
 • Nedsettelse av ordens- eller oppførselskarakteren

Ved eventuell motstrid, er forskrift til ordensreglementet overordnet Torstad skoles ordensregler. Skolen skal gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og skolens ordensreglement.

Ordensreglene skal godkjennes årlig av skolens brukerråd.