Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne- barnehageloven § 37

Retten til et tilrettelagt barnehagetilbud

Alle barn som har tilretteleggingsbehov på grunn av sin nedsatte funksjonsevne har rett til å få et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Både barnehagen og kommunen har et ansvar for å vurdere om barnet på grunn av funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen.

Framgangsmåten i saker om individuell tilrettelegging

Barnehagene søker om individuell tilrettelegging på vegne av foreldrene. Søknadsskjema finner dere her. Søknadsskjema sendes inn gjennom eDialog eller med post til Asker kommune ved Kvalitet og forvaltning, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

For at søknaden skal bli vurdert før barnehagestart i august, må søknaden være sendt innen 10. mai.

Mer informasjon

Se utdypende rutine for saker om individuell tilrettelegging.

Se også Utdanningsdirektoratets hjemmeside for mer informasjon. Den finner dere her.