Barn og unge med spesielle behov

Har du behov for hjelp med ditt barn?

Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesykepleier, kontaktlærer eller ledelsen ved en skole eller en barnehage og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte.

Et tverrfaglig samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. 

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge.

Familieveiledning

Familier i en vanskelig situasjon kan få hjelp av familieveiledere i forbindelse med:

  • Generelle forhold knyttet til familie og omsorg
  • Adferdsvansker
  • Rus
  • Psykiske problemer
  • Sorgbearbeiding
  • Utfordringer knyttet til etnisitet og flerkultur

Barn med funksjonsnedsettelse

Dersom et barn har en diagnose som medfører en funksjonsnedsettelse, kan en fagperson ta kontakt med Barne- og familietjenesten via henvendelse til vårt Inntak.

Tilrettelegging i barnehage og skole

Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning krever en sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan foresatte søke om dette i samråd med barnehagen.

Her finner du søknadsskjema og rutine for behandling av søknader om individuelt tilrettelegging.

Ved større tilretteleggingsbehov kan det søkes plass i spesialavdelingen ved Bleikerfaret barnehage.

Barn og ungdom med psykiske vansker

Barn, unge og deres familier kan trenge støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere. Les mer om psykisk helsehjelp til barn og unge

Fysio- og ergoterapi for barn og unge

  • Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. De tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/ skole.
  • Ergoterapeutene  foretar funksjonsvurdering og finner tiltak som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse til å fungere så godt som mulig ut fra deres forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet hos barnet. Dette omfatter tilrettelegging i hjemmet, barnehagen og skolen, men også i lek, målrettet aktivitet og trening.