Bleikerfaret barnehage

Bleikerfaret barnehage åpnet i 2017 og er en 7 avdelings barnehage der en av avdelingene er tilpasset for barn med nedsatt funksjonsevne. 

Vi har 28 plasser i småbarnsavdeling (1-3 år), 16 plasser i mellomavdeling (2-4 år) og 54 plasser i storebarnsavdeling (3-6 år). Spesialavdelingen kan ha inntil 6 barn. Planen er at denne avdelingen  også skal åpne for avlastningstilbud utenom barnehagetiden.

Bleikerfaret barnehage er en av fire barnehager som tilhører Risenga-sonen.
Barnehagene ledes av én virksomhetsleder og to mellomledere.

Barnehagen har 25 hele stillinger i grunnbemanningen, derav 12 pedagoger.
Personaltettheten vil i perioder ligge over dette avhengig av hvor mye ekstraressurs som er tatt inn.
Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanning og har derfor tilsatt flere pedagoger enn normen tilsier.

Vår visjon - Uteglede for alle

Voksne som er engasjerte ute, motiverer for trivsel hos barna. Vi ønsker å gi barna kunnskap om utelek og de får mulighet for fysisk utfoldelse i trygge omgivelser. Vi bruker barnehagen og nærmiljøet til varierte turer og opplevelser.

Naturen er en unik læringsarena med sitt mangfold av dyre- og planteliv. Den er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk som for eksempel drama og forming.
I naturen er det mye å undre seg over, og barna får brukt sansene sine; smaken av blåbær, lukt av hegg, en meitemark som kryper over hånden.
Utelek i natur, i all slags vær, gir varierte opplevelser og lekemuligheter, rom for fysisk utfoldelse og mestringsglede. Lek og aktivitet i natur er en viktig del av den norske barnekulturen.

Verdier

  • Alle skal føle seg godt mottatt i våre barnehager.
  • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene.
  • Våre barn skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag.

Vi er oppmerksomme for interesser og gode samspill og lar det få utvikle seg både for barn og voksne.

Våre barn skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens hverdag.

Hovedmål for 2017-2018

  • Bygge gode relasjoner og rutiner på avdelingene og på huset
  • Bygge kultur for barn og voksne
  • Trygghet for barna
  • Skape et godt miljø for omsorg, lek og læring
  • Bruke prinsippene og grunntankene i DUÅ
  • Bo oss til i bygget
  • Gi god informasjon om det som skjer i barnehagen

Delmål for realfag

Barna skal få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang innenfor realfag.

Årsplan skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet.Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner, uke- og dagsplaner.

Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Årsplanen evalueres årlig.

Miljøsertifisering - Grønt flagg

Bleikerfaret barnehage er en ”grønt flagg-barnehage.” Grønt flagg er en miljøsertifisering og et synlig bevis på at vi gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå i hverdagen. I Morellveien barnehage har vi arbeidet med å innarbeide gode rutiner for kildesortering i flere år. Barna deltar i sorteringen og lærer om ulike typer avfall og om hvorfor vi kildesorterer. Vi sorterer mat, plast, papir, glass/metall og resten går i restavfall.

I tillegg til kildesorteringen har vi fokus på natur og miljøvern. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser og vi plukker med oss søppel på turene. Vi har tro på at det man blir glad i, vil man også ta vare på.

Kosthold

Vi serverer ett brødmåltid hver dag, og ett varmt måltid per uke.
På storebarnsavdeling må barna ha medbrakt matpakke på turdag.
Barnehagen sørger for drikke til alle måltider.

Frukt serveres til ettermiddagsmat hver dag sammen med brød/knekkebrød.
Vi er opptatt av å redusere sukkerforbruket og serverer derfor smoothie når barna har bursdag. Det betyr at dere foreldre ikke tar med noe til bursdagsfeiringer i barnehagen.

Kostpenger betales sammen med den øvrige oppholdsbetalingen.

Medvirkning og samarbeid

Som foreldre kan du påvirke ditt barns hverdag i barnehagen gjennom å delta i samarbeidsutvalget. Barnehageloven krever at enhver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet for barnehagen forelegges samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal blant annet vedta årsplan og virksomhetsplan for barnehagen, og det skal fremlegges budsjettet for barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av tre representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet og styrer er sekretær i rådet.


Foreldreråd og FAU

Alle foreldre i barnehagen er medlem i foreldrerådet. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrerådet og FAU skal sikre samarbeidet med barnas hjem og er etablert i alle barnehager. Videre skal det fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

FAU arrangerer blant annet juletrefest og sommerfest, men er først og fremst tillitsvalgte for foreldrene og barna.

Kontaktinfo til medlemmer i SU og FAU fås ved henvendelse til virksomhetsleder.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

97148889

E-post

Risengasonen.barnehager@asker.kommune.no

Besøksadresse

Bleikerfaret 14
1387 ASKER

Vis nøkkelinformasjon