Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Er du bekymret for ditt barns motoriske utvikling? Har barnet ditt utfordringer med aktivitet og deltakelse i hverdagslivet?

Barn og unge fra 0-18 år som har utfordringer med motorikk, bevegelse, lek, aktivitet og deltakelse, kan få tilbud fra fysio- og ergoterapitjenesten.

Vi tilbyr behandling, trening, veiledning og tilrettelegging, i samarbeid med foresatte og andre personer i barnets omgivelser. Det er barnets behov som er retningsgivende for valg av tiltak, samt hvor og hvordan de gjennomføres.

Hva gjør ergoterapeuten?

 • Ergoterapeuten jobber for å fremme mestring, deltakelse og selvstendighet.
 • Hun gjør en kartlegging og vurdering av barnets eller ungdommens ferdigheter og muligheter til å utføre aktiviteter i de omgivelsene de oppholder seg; i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Hva gjør fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge.
 • Behandling gis individuelt eller i gruppe.
 • Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.

Fysioterapeuten er tilgjengelig faste dager på helsestasjonen. Du møter oss på 4-måneders gruppe. Vi har tilbud om bassenggruppe og bevegelsesgrupper.

Helsefremmende og forebyggende tilbud

Vi jobber inn mot barnehager og skoler for å fremme helse, trivsel og sosial deltakelse for ALLE barn. Dette gjøres gjennom undervisning, veiledning og dialog med barn og unge, foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

 • Tverrfaglig samarbeid 
  Ved sammensatte vansker og behov for tverrfaglig oppfølging samarbeider vi tett med helsestasjon, skole, barnehage, PPT, sykehus, habiliteringstjenesten og andre.
 • Hjelpemidler og tilrettelegging
  Noen ganger er det behov for tilrettelegging for at barnet skal kunne delta på linje med andre. Tilretteleggingen kan gjelde omgivelsene, aktiviteten eller funksjonen til barnet. Du kan få hjelp til å prøve ut, søke om og tilpasse ulike hjelpemidler. Dersom et hjelpemiddel trenger reparasjon kan du kontakte Hjelpemiddeltjenesten.
 • Bolig
  Du som har barn med funksjonsnedsettelse kan få hjelp til tilrettelegging eller endring av bolig og boligplanlegging. Asker kommune har en boligtilpasningsgruppe som kan gi råd og veiledning. 

Fysio- og ergoterapitjenesten kan gi innspill til kommunale planer og byggesaker om universell utforming.

Søke om fysioterapi eller ergoterapi

Du kan selv søke om tjenester fra fysio- og ergoterapitjenesten for ditt barn. For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, må du fylle ut og sende inn et skjema. 

Fyll ut henvendelsesskjema

Henvendelse om kommunal fysio- og ergoterapi for barn og unge skrives ut og sendes til oss på følgende adresse:

Asker kommune, Barne og familietjenesten
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Du når oss på telefon 66 90 95 00 daglig mellom kl. 08.00 og kl.15.20.

Kontakt terapeutene for barn og unge

Ane Hals

Fysioterapeut
Driftsansvar: Sone Nord, Skysstasjonen Asker sentrum

Victoria Brøyn-Carlsen

Fysioterapeut
Driftsansvar: Sone sør, Midtbygda.

Ann-Kristin Muri

Ergoterapeut
Driftsansvar: Begge soner.

Brosjyrer og nyttige lenker