Høringsbrev – Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021 – 2033

Invitasjon til å avgi høringsuttalelse

Utvalg for oppvekst sender med dette temaplan for barnehage- og skolekapasitet på åpen høring. Temaplanen skal gi føringer for hvordan vi kan løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen, og hvor det er behov for å gjøre andre grep som for eksempel bygge nytt eller endre kretsgrenser. Vi håper mange ønsker å engasjere seg i dette arbeidet, og vi ønsker gjerne deres innspill.

Planen viser hvor mange barn som bor i de ulike delene av kommunen. Dette vurderes opp mot befolkningsprognoser, den planlagte  boligbyggingen og bygningsmessig kapasitet i de skolene og barnehagene vi har i kommunen.

Temaplanen beskriver særlige utfordringer knyttet til områder med stor boligbygging. Den beskriver også på hvilken måte det er ujevn fordeling av kapasitet i kommunen.

Hvordan lese temaplanen

De fire første kapitlene beskriver status og trender, og kan være nyttig å lese for å forstå bakgrunnen for de strategiene som er valgt. Det er også utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som kan leses for de som ønsker utfyllende informasjon.

Dere finner kunnskapsgrunnlag, saksfremlegg og politisk behandling på høringssiden.

I kapittel 5 behandles det vi har kalt innsatsområder. Dette er fire geografisk inndelte soner med hver sine skoler og barnehager. Under hvert av innsatsområdene er det beskrevet særskilte utfordringer for området, og forslag til strategier for å løse kapasitetsutfordringene.

Strategiene beskriver blant annet hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet. De beskriver hvor fremtidige og nye barnehager og skoler bør bygges, og hvor skolegrensene/kretsgrensen kan gå.

Vi ønsker gjerne deres innspill på disse strategiene.

Informasjonsmøter

For å kunne gi utdypende informasjon til planen i høringsrunden, så vil det arrangeres et digitalt informasjonsmøte i hvert av de fire geografiske innsatsområdene. Tidspunkt og program for disse møtene vil legges ut på nettsiden for temaplanen i begynnelsen av januar.

Virksomhetsleder/styrer vil også informere om høringsutkastet i den enkelte skole/barnehage sitt FAU/SU

Høringsfrist og politisk behandling av saken

Utvalg for oppvekst behandlet saken i sitt møte den 2. desember 2020. Utvalget vedtok å sende planen på åpen høring. I utvalget sin behandling ble deler av kommunedirektørens tekst knyttet til strategiene som omhandler skolekretsene Sætre, Folkestad og Tofte endret.

Protokollen fra møtet finner dere på høringssiden.

Høringsfristen er 12. mars 2021. Høringssvaret sendes i svarskjema på høringsiden. Du kan også sende det som e-post eller brev. Adresser finner dere på høringssiden.

Utvalg for oppvekst vil få temaplanen til behandling 27. april, og vil deretter sluttbehandles i kommunestyret 11. mai.

Oppfølging av planen

Forslag til endringer eller utredninger av for eksempel kretsgrenser vil komme til ny politisk behandling etter at temaplanen er vedtatt. Eventuelle forslag til kretsendringer vil også sendes på høring, og dere innbyggere vil der kunne uttale dere mer om forslag til konkrete endringer i den enkelte skolekrets.

Mange av forslagene til nye bygg eller utvidelser ligger allerede planlagt i kommunens investeringsbudsjett, men disse kan bli endret som følge av denne temaplanen.

Særlige tema vi ber om innspill på

Det er selvsagt mulig å kommentere på alle deler av planen. Men vi ønsker særlig innspill på følgende to tema;

  1. Strategiske forslag for å sikre kapasitet innfor hvert enkelt innsatsområde og eventuelt prioriteringer av for forslagene.
  2. Om det er tematikk/problemstillinger som ikke er omtalt i temaplanen, men som burde vært omtalt.

Med vennlig hilsen

Utvalg Oppvekst

v/Leder Oddvar Igland (Sp)