Spesialundervisning

Asker kommune gir tilpasset opplæring for alle elever. Elever som skolen er bekymret for kan meldes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som utarbeider sakkyndig vurdering. Skolen må ha de foresattes skriftlige samtykke for å sende melding til PPT. Det er også mulig for foresatte selv å sende søknad om utredning til PPT.

Den sakkyndige vurderingen beskriver elevens behov og hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi eleven et tilfredsstillende utbytte av undervisningen.

Rektor fatter vedtak om spesialundervisning med bakgrunn i den sakkyndige vurderingen.

Opplæringsloven gjelder for alle elever og opplæringslovens kapittel 5 regulerer spesialundervisning spesielt.

Klage på enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnet. Foresatte har klagerett (eleven selv hvis han eller hun er over 15 år), og klageretten er hjemlet i forvaltningsloven kapittel 6.

Spesialavdelinger ved skolene

Ved barneskolene ArnestadBlakstad og Hvalstad og ved Vollen ungdomsskole er det spesialavdelinger. Spesialavdelingene gir et tilrettelagt undervisningstilbud til barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne.