Hjelp til å kjøpe og tilpasse bolig

Varig vanskeligstilte på boligmarkedet kan søke Husbanken om startlån og boligtilskudd.

Hva er startlån?

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er kommunen som forvalter midlene. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Hvem kan få startlån?

Før du søker om startlån må du ha undersøkt hvor mye lån du kan få i minst to private banker.

Startlån er behovsprøvd.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig, sammenliknet med prisnivået på stedet. Boligen som kjøpes må ligge i Asker kommune.

Om søknaden

Søknaden sendes elektronisk. I søknaden godtar du at kommunen kan innhente ulike opplysninger fra andre offentlige etater og noen private aktører - blant annet kredittvurderingsbyrå. 

Spørsmål?

Kommunen kan kontaktes for nærmere veiledning via e-post: .

Les mer om startlån og søk hos Husbanken

Søk om startlån og tilskudd 

Hva er boligtilskudd?

Du kan få innvilget boligtilskudd til kjøp av bolig, refinansiering av lånegjeld, utbedring og tilpasning av bolig. 

Boligtilskuddet er en strengt økonomisk behovsprøvd tilskuddsordning som kan gis i sammenheng med startlån. Kommunen har begrensede tilskuddsmidler. Bare de aller mest økonomisk vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Vi vil vurdere startlån før tilskudd.

Les mer om tilskudd og søk hos Husbanken

Søk om startlån og tilskudd

Boligtilskudd til utredning og prosjektering

Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Hvor mye kan du få?

Det er kommunen som vurderer hvor mye tilskudd du kan få. Tilskuddet kan være økonomisk behovsprøvd og det er opp til den enkelte kommune å vurdere tilskuddsutmålingen.

Tilskudd til utredning

Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.

Tilskudd til prosjektering

Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen der du bor.

Hvordan søke?

Du sender elektronisk søknad til kommunen. I søknaden godtar du at kommunen kan innhente ulike opplysninger fra andre offentlige etater og noen private aktører slik som kredittvurderingsbyrå. Kontakt gjerne kommunen i forkant for nærmere veiledning.

Et godt råd før du engasjerer fagkyndig

Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpassing av boligen din, er det greit å avklare følgende, før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende:

• Om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
• Om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
• Avklare omfanget av både utredning og prosjektering
• Avklare kostnad for både utredning og prosjektering
• Avklare evt. begrensninger og varsel ved eventuelt avvik
• Avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget.

Søk om boligtilskudd til utredning og prosjektering

Tilpasning av bolig

Tilpasning av bolig er et lavterskeltilbud til voksne og barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. 

Les mer om tilrettelegging av boligen din og hvordan du går fram.