Hjelp til å kjøpe og tilpasse bolig

Varig vanskeligstilte på boligmarkedet kan søke Husbanken om startlån og boligtilskudd.

Hva er startlån?

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er kommunen som forvalter midlene. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Hvem kan få startlån?

Før du søker om startlån må du ha undersøkt hvor mye lån du kan få i minst to private banker.

Startlån er behovsprøvd. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig, sammenliknet med prisnivået på stedet. Boligen som kjøpes må ligge i Asker kommune.

Les mer om startlån og søk hos Husbanken

Om startlån på Husbankens nettsider

Kan jeg få startlån og tilskudd? 

Forskrift om startlån 

Kurset «nøkler til egen bolig» 

SIFOs forbruksbudsjett 

Søk om startlån og tilskudd 

Hva er boligtilskudd?

Du kan få innvilget boligtilskudd til kjøp av bolig, refinansiering av lånegjeld, utbedring og tilpasning av bolig. 

Boligtilskuddet er en strengt økonomisk behovsprøvd tilskuddsordning som kan gis i sammenheng med startlån. Kommunen har begrensede tilskuddsmidler. Bare de aller mest økonomisk vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Vi vil vurdere startlån før tilskudd.

Les mer om tilskudd og søk hos Husbanken

Om tilskudd på Husbankens nettsider 

Kan jeg få startlån og tilskudd? 

Søk om startlån og tilskudd

Boligtilskudd til utredning og prosjektering

Boligtilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og eventuell utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut i kommunen der du bor.

Mer informasjon om tilskudd til utredning og prosjektering på Husbankens nettsider 

Søk om boligtilskudd til utredning og prosjektering

Tilpasning av bolig

Tilpasning av bolig er et lavterskeltilbud til voksne og barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Les mer om tilrettelegging av boligen din og hvordan du går fram.