Avløpsvannet fra Asker går til VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) renseanlegg på Bjerkås.

Avløpssystemet i Asker er et lukket system og skal fungere slik at avløpsvannet ledes bort på en sikker måte uten å skade eiendom eller naturmiljø. Overvannet ledes til nærmeste vassdrag.

Kommunens overordnede planer på området er beskrevet i hovedplan vannmiljø og avløp. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for området, og utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann i Asker kommune fastsettes av fylkesmannen i Oslo og Akershus.