Veileder for byggeavstand til vann- og avløpsledninger

Kort fortalt

Før du går i gang med å bygge, må du sørge for at du ikke bygger for nær ledningene for vann og avløp.

Det skilles mellom stikkledninger til egen bolig, fellesledninger og hovedledninger.

Vannledning og spillvannsledning

De fleste beboerne i kommunen har to typer ledninger inn til huset. For de som er knyttet til det kommunale nettet, fører vannledningen drikkevann fra kommunens vannkilder. Spillvannsledningen (kloakkledningen) leder avløpsvannet fra toaletter, vasker og dusjer til renseanlegg – blant annet VEAS. Noen huseiere har også drens- eller overvannsledninger som leder regnvann og grunnvann vekk fra huset eller eiendommen.

Stikkledning og fellesledning

Ledningene som fører inn til huset kalles stikkledninger. Disse eies av den enkelte grunneier, som også har ansvar for at de fungerer. Noen ganger går flere stikkledninger sammen i private fellesledninger. Selve tilbringersystemet, det vil si større ledninger som betjener mange beboere, kalles hovedledninger. De aller fleste av disse eies av kommunen.

Byggeavstand – stikkledninger

Det bør ikke anbefales bygging av egne stikkledninger uten at eier er kjent med hvilke ulemper som kan oppstå.

Retningslinjer for stikkledninger

 • Avstand til nærmeste ledning skal ikke være mindre enn 3,0 meter, for å unngå problemer ved senere reparasjoner eller vedlikehold av ledningene.
 • Oppfylling utover 2,5 - 3,0 meter kan også medføre betydelige tilleggskostnader for senere vedlikehold.
 • Bygging over eller nærmere ledningene kan ikke nektes dersom eier insisterer på å gjennomføre prosjektet.

Utførelse

Stikkledninger – slik går du frem:

 • Stoppekran må være plassert mellom bebyggelse og anboring slik at det er mulig å stenge av vannet ved vannlekkasje.
 • Ledningen legges i varerør under bygningen til minimum 3,0 meter på yttersiden.
 • Det bør legges varerør for hver ledning.
 • Ved oppfylling bør varerør vurderes.
 • Bebyggelsen kan utføres slik at den lett kan fjernes.
 • Ledningen kan plasseres nærmere enn 3,0 meter dersom fundamentet på bygningen føres ned til samme nivå som ledningene.  Det må være plass til gravemaskin mellom bebyggelsen minimum 3,0 meter bredde.

Retningslinjer for fellesledninger

 • Ved konsentrert bebyggelse, kan det tillates bebyggelse over ledningene når ledningene legges i varerør under bebyggelsen og avgrening til boligene foretas utenfor bebyggelsen.
 • Før tiltak på fellesledninger utføres, skal øvrige eiere varsles.
 • Punktene for utførelse under stikkledninger gjelder også for fellesledninger.

Byggeavstand - hovedledninger

 • Det tillates ikke bebyggelse over eller nærmere enn 3,0 meter fra kommunale hovedledninger uten at det gjennomføres helt spesielle tiltak.
 • For hovedledninger med rørdimensjon fra 500 millimeter og oppover kreves en avstand på minimum 5,0 meter.
 • Overdekning utover 3,5 meter skal godkjennes av kommunen.
 • Ved større oppfylling kan det kreves større avstand til bebyggelsen.
 • Ved mindre avstand til rørledning og ved overbygging, stilles det krav om kompenserende tiltak som beskytter anlegget. Tiltak kan være omlegging, varerør, fundamentering ned til ledningsnivå eller gangbar kulvert.
 • Alle tiltak krever spesiell godkjenning. Planer må innsendes.

Godkjenning kan også gjelde:

 • Ved bygging nærmere en 3,0 meter, må det være plass og adkomstmulighet for gravemaskin.
 • Avstand mellom bebyggelse må ikke være mindre enn 3,0 meter når det er nødvendig med graving.
 • Det kan kreves en tinglyst heftelse på eiendommen som sikrer at kommunen ikke blir erstatningsansvarlig.
 • I forbindelse med varerør eller kulvert, må det vurderes dreneringsmulighet og adkomst for inspeksjon. Det må også være plass til oppgraving for utskifting av rørene.