Stenging av Bleikerveien bru for gang- og sykkeltrafikk fra mai

Når fortau på Bleikerveien bru stenges for gang- og sykkeltrafikk mandag 6. mai 2024, må myke trafikanter benytte gangbro over Alfheim sørvest for Bleikerveien bru.

Bleikerveien bru
Bleikerveien bru Foto: Google maps

Broen skal rehabiliteres

Gang- og sykkeltrafikken stenges som følge av at fortauet og rabatten på brua skal graves opp for å kunne rehabilitere kantdragere og rekkverk. Kjørefeltene for biltrafikk vil måtte forskyves sidevegs over brua avhengig av hvilken side det jobbes med kantdrageren.

Alternativ rute for gående og syklende

Kart som viser berørt område
Kartet viser alternativ rute for myke trafikanter, som er å benytte gangbroen sørvest for Bleikerveien bru.

Varighet

Fortauet på Bleikerveien bru vil være stengt for gang- og sykkeltrafikk fra og med mandag 6. mai 2024. Gang- og sykkelveien over Bleikerveien bru vil mest sannsynlig være åpen for ferdsel igjen i starten av november 2024.

Andre konsekvenser

Midlertidig omkjøring i fellesferien for biltrafikk

Biltrafikken over brua vil tidvis bli påvirket i anleggsperioden. Når brua blir helt stengt i fellesferien, vil all biltrafikk sendes over den kommunale veien Lensmannslia.

I krysset Lensmannslia - Røykenveien etableres det en midlertidig rundkjøring for å ivareta trafikksikkerheten i dette krysset i den periode med mer trafikk da Bleikerveien blir helt stengt.

Rundkjøringen vil fjernes etter at Bleikerveien bru er rehabilitert.

Dette gjøres for å bedre trafikkflyten når brua stenges i anleggsperioden.

E18 påvirkes i perioder nattestid

Trafikken på E18 under Bleikerveien bru vil påvirkes når kantdragerne blir støpt. Kantdragerne vil støpes etappevis på nattestid. Da vil trafikken legges om til ett kjørefelt i hver retning slik at det ikke går noen biler rett nedenfor de delene av kantdrageren som har blitt støpt.

Støping av kantdrageren på vestsiden av brua vil etter planen skje i slutten av juli og støping av kantdrageren på østsiden av brua vil skje siste uken i oktober.

Ansvarlig for prosjektet

Bleikerveien bru er fylkesvei. Det er Akershus fylkeskommune som har ansvaret for alle fylkesveier i Asker.  Du finner mer informasjon om rehabiliteringen og kontaktinformasjon på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside.