Parkeringsbot

En parkeringsbot kan være både et parkeringsgebyr og en kontrollsanksjon. Les mer om forskjellene, klagemulighetene du har, klagefrister og hvordan klagen blir behandlet.

Parkeringsbot

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Riktig definisjon av parkeringsbot er kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr. For å gjøre det enkelt bruker vi samlebetegnelsen «ileggelse».

Du kan se hvilken type ileggelse du har fått på øvre del av ileggelsen:

eksempel på parkeringsbot.png

Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr ilegges når vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Loven som gir myndighet til slike ileggelser er forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Der bestemmes også størrelsen på gebyret som fra 01.01.2017 er på 900 kroner.

Klage på parkeringsgebyr

  • Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato, selv om du skal klage, jf. Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5.
  • Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.
  • Klagen skal være skriftlig, og all dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen.
  • Du må sende klage elektronisk eller du kan skanne QR-koden du finner på boten og følge veiledningen på mobilen.

Avslag på klage om parkeringsgebyr

Får du ikke medhold i klagen, kan du bringe avgjørelsen inn for tingretten. Klagefristen er tre uker etter at du er underrettet om resultatet i svarbrevet.

Krav om foreleggelse for tingretten må sendes skriftlig til Asker kommune per post hvis det er personsensitive opplysninger i klagen:

Asker kommune
Att: miljø og samferdsel v/parkering
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Ellers kan du benytte e-post: . Bevis for at parkeringen var lovlig bør legges ved klagen.

Vi gjør oppmerksom på at domstolen ikke kan ettergi parkeringsgebyret av rimelighetsgrunner, jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7 tredje ledd.

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjoner er det som tidligere var tilleggsavgift og kontrollavgift.

Kontrollsanksjon ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, feilplassering av kjøretøy og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Størrelsen på kontrollsanksjonen styres av parkeringsforskriften § 36 og er basert på grad av overtredelse:

  • 330 kroner: Overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.
  • 660 kroner: Utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende.
  • 990 kroner: Reservert for forflytningshemmede og lignende.

Endringen settes i kraft 1. januar 2022, i tråd med endringsforskriften

Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klage på kontrollsanksjon

  • Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato.
  • Det er bare eier eller fører av kjøretøyet på tidspunktet for ileggelsen som kan klage.
  • All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. Du må sende klage elektronisk eller du kan skanne QR-koden du finner på boten og følge veiledningen på mobilen.

Får du ikke får fullt medhold i klagen din har du rett til å klage avgjørelsen inn for Parkeringsklagenemnda, jf. parkeringsforskriften §§ 44 og 45. Klagefristen er ett år regnet fra dato klagen ble behandlet av kommunen. Klagen fremsettes skriftlig for parkeringsklagenemndas sekretariat.

Dersom du ikke har framsatt klagen til parkeringsklagenemndas sekretariat innen 11 uker etter behandlingsdato, må den ilagte sanksjonen betales selv om klagefristen ikke er utløpt, jf. parkeringsforskriften § 45 andre avsnitt.

Dersom fører er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for betalingen, jf. parkeringsforskriften § 37.

Slik behandler vi klagen din

Asker kommune skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33.

Alle klager som er sendt før klagefrist skal realitetsbehandles. Det betyr at avgjørelsen skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen fattes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for ileggelsen, og utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25, så langt det er mulig.

Normal behandlingstid for ileggelser er 4 til 6 uker.

Når nytter det å klage - og ikke?

Under har vi samlet noen kilder til informasjon om når det kan være nyttig å klage - og ikke, vanlige spørsmål og svar rundt parkeringsileggelser og avgjørelser fra saker i rettssystemet: