Parkering

Kommunens innbyggere har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid til skole, jobb, fritidsaktiviteter og andre besøk. Dagens veikapasitet er begrenset, noe som resulterer i rushtidskøer, støy og forurensing, og trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Kommunen skal invitere til mer gange og sykling, som igjen bidrar til bedre helse i befolkningen. Parkeringspolitikken skal bidra til å begrense biltrafikken i sentrale deler av kommunens tettsteder og skape triveligere og mer attraktive boligområder.

Innganger

Parkeringsapp

Asker kommunes parkeringsapp er enkel i bruk og kan lastes ned både på iPhone og Android.

HC-parkering

Hvem kan få parkeringstillatelse (HC-kort), søknad og bruk.

Parkeringsbot

Begreper, betalingsfrister, klagemuligheter, saksbehandling.