Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Parkering

Kommunens innbyggere har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid til skole, jobb, fritidsaktiviteter og andre besøk. Dagens veikapasitet er begrenset, noe som resulterer i rushtidskøer, støy og forurensing, og trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Kommunen skal invitere til mer gange og sykling, som igjen bidrar til bedre helse i befolkningen. Parkeringspolitikken skal bidra til å begrense biltrafikken i sentrale deler av kommunens tettsteder og skape triveligere og mer attraktive boligområder.

Innganger

Parkeringsapp

Asker kommunes parkeringsapp er enkel i bruk og kan lastes ned både på iPhone og Android.

HC-parkering

Hvem kan få parkeringstillatelse (HC-kort), søknad og bruk.

Parkeringsbot

Begreper, betalingsfrister, klagemuligheter, saksbehandling.