Slutt på gratis parkering for elbiler

Fra 01.01.2019 er det ikke lenger gratis å parkere for elbiler (fossilfrie biler) i Asker. Les mer om dette og om økte gebyrer fra 2019.

 

Kommunens innbyggere har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid til skole, jobb, fritidsaktiviteter og andre besøk. Dagens veikapasitet er begrenset, noe som resulterer i rushtidskøer, støy og forurensing, og trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Kommunen skal invitere til mer gange og sykling, som igjen bidrar til bedre helse i befolkningen. Parkeringspolitikken skal bidra til å begrense biltrafikken i sentrale deler av kommunens tettsteder og skape triveligere og mer attraktive boligområder.