Parkeringsstrategi Asker kommune

Kort fortalt

Parkeringsstrategi for Asker kommune er vedtatt av kommunestyret i Asker og legges til grunn for utforming og håndheving av parkering på kommunale områder. Strategien er vedtatt november 2021 og evalueres etter to år.

1. Parkeringsstrategi for Asker kommune

Kommunedirektøren har i oppdrag å harmonisere de kommunale tjenestene i den nye kommunen, herunder parkering. Parkeringsstrategi for Asker kommune skal gi rammeverk for forvaltning av Asker kommunes parkeringsplasser, og strategien skal gi føringer for kommunen til å ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljøet, få gode sentra og ivareta handelsstandens interesser.

Parkeringsstrategien omhandler parkeringsforvaltning i Asker sentrum, lokal- og nærsentrene, formålsbyggene, idrettsanleggene og inn- og utfartsparkering. Målet er å definere en helhetlig og prinsipiell parkeringspolitikk som bygger på vedtatte kommunale strategier og planer, samt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Parkeringsstrategien skal bidra til at befolkningen i Asker får nødvendig mobilitet med forutsigbar reisetid. Eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud må utnyttes maksimalt og gi et best mulig tilbud til en størst mulig andel av befolkningen.

Det er per i dag store trafikkutfordringene i og rundt Asker sentrum. Det er en målsetting å definere virkemidler som kan bidra til en forbedring, særlig i rushperioder. For videreutvikling av tettsteder og møteplasser, skal strategien bidra til et attraktivt og trygt gatebilde.

Asker kommune disponerer kun en liten andel av de samlede parkeringsarealene i tettstedene. Det er derfor begrenset hvilken innflytelse kommunens parkeringspolitikk har på det samlede trafikkbildet. Privat utbygging og drift av parkering må reguleres gjennom plan og bygningslovens bestemmelser i reguleringsplaner, bestemmelser og i byggesaker.

2. Utfordringer

Transportbildet er preget av store trafikkmengder i form av pendlertrafikk og
gjennomgangstrafikk. Veier inn til og gjennom sentrumsområdene er spesielt belastet og trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktig å ivareta. Hovedveiene har nådd kapasitetsgrensen og medfører dårlig fremkommelighet for alle typer kjøretøy.

De største fremkommelighetsproblemene er i morgen- og ettermiddagsrush, hvor 20 % av alle reiser (transport) foretas. Rundt 60 % av Askers arbeidstagere pendler ut av kommunen til bl.a. Oslo og Bærum. Kollektivandelen til Oslo er høy, mens den internt i kommunen er lav.
Det skyldes blant annet dårligere internt kollektivtilbud og enklere/billigere parkering enn tilfellet er i Oslo. Eksempelvis har avgiftsbelastet parkering ved arbeidsplass stor innvirkning på valg av transportmiddel. Dette er særlig aktuelt på korte reiser (under 3 km), hvor sykkel og gange er aktuelle alternativer (TØI-rapport 1178/2011 og TØI-rapport 1482/2016).


I Asker sentrum er det mange parkeringsplasser for dagparkering med relativt lavt avgiftsnivå, noe som bidrar til dårlig fremkommelighet og rushtidskøer inn til og gjennom sentrum. I rushtid har verken bilister eller busspassasjerer forutsigbar reisetid.

Like viktig er det at parkeringsbestemmelsene i Asker sentrum understøtter lokal handel. Blir parkeringsbestemmelsene for rigide, vil dette føre til at handlende velger andre steder.

3. Målsettinger

Målet er å definere en helhetlig og prinsipiell parkeringsforvaltning som bygger på vedtatte kommunale strategier og planer, samt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Øke andel kollektivreisende, gående og syklende.

Parkeringsforvaltningen skal i særlig grad prioritere oppgaver som fremmer trafikksikkerhet og fremkommelighet og kommunen skal ha fokus på disse oppgavene.

Videre er målsettingen å skape et parkeringssystem som er gjennomgående og likt for like områder slik at det er forutsigbart.

3.1 Transportpyramide

Med bakgrunn i målsettingen av større andel kollektiv, sykkel og gange, har Statens vegvesen og TØI synliggjort aktuelle tiltaksområder, se «transportpyramiden» nedenfor.

Pyramiden synliggjør at det mest effektive tiltaket for å motvirke økt personbiltrafikk er å redusere transportbehovet. Konkret dreier det seg om å lokalisere arbeidsplasser, service og boligområder i knutepunkter med et godt kollektivtilbud. I tillegg må et godt tilbud for gange, sykling og kollektiv-transport være etablert.

Illustrasjon av transportpyramide

4. Omfang og organisering

Asker kommune har 370 km kommunale veier, 158 km fylkesvei og 724 km privatvei, hvor kommunedirektøren er tildelt delegert håndhevingsmyndighet fra Statens vegvesen og politiet til å utføre politioppgaver om stans- og parkering i trafikk.

Kommunen håndhever ca. 1500 p-plasser med varierende vilkår for parkerende og har i dag fire trafikkbetjenter, samt to ansatte som jobber administrativt og med forvaltning av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

4.1 Driftsutgifter og avgiftsnivå

Avgiftsnivået fastsettes årlig i handlingsprogrammet.

Avdeling parkering har for 2021 3,25 mill kroner i driftsbudsjett og inntektene fra avgift og kontroll er budsjettert til 13,5 mill. kroner.

5. Strategi

Parkeringsstrategien omhandler hvordan kommunens egne parkeringsarealer skal forvaltes. Kommunens parkeringsareal i tettstedene (handel og innfartsparkering) utgjør en mindre andel av de samlede p-arealene. Ved idrettsanlegg og utfartsparkering er det i hovedsak kommunen som disponerer parkeringsarealene. Parkeringsstrategien tar ikke for seg følgende oppgaver:

  • Parkeringsnormer (bygg/nybygg/næring)
  • Reguleringsplaner
  • Kollektivtrafikk
  • Mobilitetsprosjekt

Parkeringsnormer reguleres gjennom føringer i kommuneplanen og vedtak i den enkelte reguleringsplan.

Ansvar for kollektivtransport ligger hos Viken (buss og båt) og Staten (tog). Kommunen har fortløpende dialog med Viken for å påvirke til et best mulig kollektivtilbud for innbyggerne, men har ingen myndighet innen dette området.

Kommunedirektøren har initiert gjennomføringen av at mobilitetsprosjekt som skal motivere ansatte i Asker kommune til økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange til og fra arbeidsplassen. Prosjektet er utsatt pga pandemien, men forventes å starte opp tidlig i 2022. Det vil i første omgang fokusere på arbeidsplasser i eller i nærheten av Asker sentrum.

5.1 Trafikksikkerhet – kontroll mot trafikkskilt/regler om stans/parkering.

Hovedoppgaven til kommunens trafikkbetjenter er å ivareta trafikksikkerhet, trafikkavvikling og kontroll av kommunale parkeringsplasser. Kontroller av offentlig veinett prioriteres fremfor kontroll av parkeringsplasser. Asker kommune er ikke skiltmyndighet, noe som betyr at kommunen ikke selv rår over hvilke skilter som skal settes opp på kommunal vei. Kommunen kan imidlertid anmode om offentlige trafikkskilter, men beslutningsmyndigheten ligger hos Statens veivesen.

Mange av bestemmelsene i trafikkreglene er rettet mot sikkerhet, og kontroll av dette er den viktigste oppgaven. Det typiske er å ivareta sikkerhet rundt skoleveier, hindre parkering på fortau, nær overgang, kryss mm. Framkommelighet for utrykningskjøretøyer er et annet viktig formål med kontrollarbeidet.

Videre vil kontroll av parkering opp mot trafikkreglene bidra til trafikksikkerhet og dermed gi økt trygghet og motivasjon til bruk av sykkel og gange.

5.2 Trafikkavvikling som innebærer rullering

For å unngå at biler blir stående på parkeringsplasser over lengre periode, settes det makstid for parkering for alle parkeringsplasser som forvaltes av kommunen. Makstiden varierer ut fra hvilken funksjon parkeringsplassen har. Er det utfartsparkering, er det naturlig at det gis lengre makstid enn i Asker sentrum.

Rullering er også viktig for handelsstanden og øvrig nærings- og servicetilbud. I sentraene, hvor tettheten av butikker og servicetilbud er størst, vil en rullering gi kundene bedre tilgjengelighet. Foruten makstid er avgiftsnivået også et viktig verktøy for å ivareta ønsket rullering.

Strategien er å regulere avgiftsnivået etter hvor stort press det er på området. Ved å sette passende avgiftsnivå og/eller maks parkeringstid på parkeringsområder som er mye brukt, kan man oppnå ønsket rullering av besøkende og god trafikkavvikling.

5.3 Avgift uavhengig av drivstoff

Som et incitament for innføring av utslippsfrie biler har det i flere år vært vanlig med redusert pris for avgiftsparkering for denne typer kjøretøy. Så også i Asker.

Første halvår 2021 var andelen elbiler av nybilsalget på 65% og i september 2021 var andelen elbiler av nybilsalget på landsbasis på 77%. Tallene viser at elbiler er på god vei til å bli den nye normalen. De viktigste incitamentene for kjøp av utslippsfrie biler gis nasjonalt og omhandler momsfritak og tilstrekkelig utbygging av hurtigladere.

Selv om el-bilene i stor grad vil bidra til å redusere klimagassutslipp, tar de likevel opp like stor plass i trafikken som bensin/dieselbiler. Det har derfor vært vurdert om det er grunn til å fortsette å gi utslippsfrie biler forrang i parkeringsbestemmelsene.

Rabatten på avgiftsatsene for parkering av utslippsfrie kjøretøyer (halv pris) anbefales videreført noe tid til, slik at dette eventuelt samkjøres med nabokommuner og eventuelle nasjonale føringer.

5.4 Forutsigbar parkering

Besøkende til handelssentra, utfarts/innfartsparkering mm må vite hva som er parkeringsbestemmelsene på de forskjellige stedene for å vurdere bruk av bil mot andre fremkomstmidler. Opplysninger om parkeringsbestemmelser må derfor ligge lett tilgjengelig på ulike medier slik at en unngår kjøring for å sjekke bestemmelsene.

Parkeringsreglene må også inneholde enkelte overordnede regler som er lett å forholde seg til. Typisk er dette bestemmelser som like maksimaltider og avgifter på parkeringsplasser med samme funksjon.

Kommunens app om parkering er også med på å gi informasjon om dette og å gi forutsigbarhet. Det arbeides også for at appen kan gi oversikt over hvilke kommunale områder som har ledige plasser.

5.5 Grønn mobilitet

Parkeringsforvaltning kan bidra til å bygge opp under kommunens miljømål på flere måter. Avgiftsparkering kan bidra til økt motivasjon til alternative fremkomstmidler, og det vil da være naturlig å sette avgiftsnivået høyest der presset er størst og alternativene til bilkjøring flest. Ved at avgiftsnivået for parkering legges ulikt for ulike områder, stimuleres det til parkering utenfor sentrum, noe som gir bedre vilkår for myke trafikanter i sentraene.

5.6 Avgiftsnivå og betalingsordninger

Avgiftene bestemmes i handlingsprogrammets prisliste. Avgiftene bør gjenspeile attraktiviteten og presset på parkeringsarealene i de ulike områdene.

Per i dag gjelder:

  • Høy sats/avgift 40 kr/time
  • Middels sats/avgift 25 kr/time
  • Lav sats/avgift 10 kr/time
  • Dagsbillett på innfartsparkering (høyt press) er 40 kroner
  • Dagsbillett på innfartsparkering (middels press) er 25 kroner

Ordningen med periodebilletter videreføres på samme nivå som nå. Dette vurderes årlig. Halv pris for utslippsfrie kjøretøyer videreføres.

I parkeringsstrategien foreslås følgende parkeringsregime. Hvert enkelt område er beskrevet i tabellen nedenfor.

Sted Fri parkering
(i
reguleringstid)
Avgiftsregulering Reguleringstid Makstid Endring
Asker sentrum Korttidsparkering,
15 min
Høy sats 7-19 (7-16) 3 timer Som i dag
Sætre sentrum 1 time Gratis 1. time,
deretter høy sats
7-19 (7-16) 3 timer Som i dag
Holmsbu Ingen Høy sats 9- 21 alle dager 3 timer Økt sats
Innfartsparkering,
høyt press
Ingen Dagsbillett 7-19 (7-16) 72 timer Som i dag
Innfartsparkering,
Middels press
Ingen Dagsbillett 7-19 (7-16) 72 timer Som i dag
Innfartsparkering,
lavt press
Hele døgnet Gratis Ingen 72 timer Som i dag
Utfartsparkering Hele døgnet Gratis, eller avtale med frivillig lag Ingen 72 timer Som i dag
DNB-tomt og
Hvamodden
3 timer Gratis 1. time,
deretter middels sats
Hele døgnet 72 timer Som i dag
Idrettsarenaer Hele døgnet Gratis, eller avtale med frivillig lag Ingen 24 timer Som i dag
Risenga-området 2 timer Gratis 1. og 2. time, deretter høy sats Hele døgnet 3 timer Ny
Ansattparkering
Risenga
2 timer Dagsbillett mot registrering Hele døgnet 12 timer Ny
Risenga P-hus 2 timer  Gratis 1. og 2. time, deretter høy sats Hele døgnet Ingen Ny
Fredtunveien 2 timer  Gratis 1. og 2. time, deretter dagsbillett Ingen 72 timer Ny
Formålsbygg Hele døgnet Gratis Hele døgnet 24 timer Som i dag
Ansattparkering i
Asker sentrum
Ingen Dagsbillett 7-19 (7-16) 24 timer Delvis ny

5.6.1 Sentrumsområder

Det er kun i Asker, Sætre og Holmsbu Asker kommune har sentrumsplasser.

Asker sentrum er parkeringsområdet med størst press og Asker kommune forvalter her bare 250 plasser, av i alt 1.500 offentlig tilgjengelige plasser. Kommunens P-plasser er gateparkering hvor det er høy avgift fra første time. Unntaket er korttidsparkering (6 plasser inntil 15 minutter) hvor parkeringen er gratis.

I Sætre er det naturlig at kommunen har samme ordning som ekstern aktør fordi parkeringsplassene og den eksterne aktøren ligger tett opp til hverandre. Ekstern aktør har 1. time fri parkering og det samme gjelder kommunens plasser.

I Holmsbu er det svært stort press i sommermånedene og det er begrenset
parkeringsmulighet i sentrum. Vi forvalter 26 plasser og alle har høy avgift og ingen friperiode. For å lette presset og bidra til mindre biltrafikk i Holmsbu sentrum, er det satt opp skilt ved innkjøring til Holmsbu om at det er begrenset antall plasser og med henvisning til alternative parkeringsmuligheter.

5.6.2 Innfartsparkering

På innfartsparkering i Asker og Vollen er det høyt press og parkering reguleres med dagsavgift.

Fredtunveien, det vil si den store parkeringsplassen ved siden av brannstasjonen som ble bygget for å avlaste Risenga idrettspark under utbyggingen, har i dag 4 timer fri parkering mot registrering i automat. Etter ferdigstillelse av ishall og bedre tilgjengelighet til parkering på Risengaområdet, foreslås at plassen avgiftsbelegges med dagsavgift og vil kunne fungere som de øvrige innfartsparkeringsplassene i Asker sentrum. Da den i tillegg skal avlaste Risenga idrettspark gis gratis 1. og 2.time.

I Slemmestad avgiftsbelegges de kommunale innfartsparkeringsplassene ved Siloen. Slemmestad må ses i sammenheng med Vollen innfartsparkering. Middels dagsavgift foreslås, slik det er i Vollen i dag.

På andre steder enn Asker, Vollen og Slemmestad er det god plass på innfartsparkeringen og det er per nå ikke nødvendig å vurdere regulering ut over maksimaltid.

Oversikt over kommunal innfartsparkering
Sted Press Kommentar
Asker Høyt Videreføres som nå
Fredtunveien Høyt Ny P-plass
Vollen Middels Middels (som i dag)
Slemmestad Middels Middels - avgift innføres med dagtakst 15 kroner dagen
Sætre Middels Middels - avgift innføres
Filtvet Ikke press Sommertid til dels
press, i fellesferie mye
Holmsbu/Rødtangen Ikke press Sommertid noe press
Midtbygda Ikke press Gratis
Spikkestad Ikke press Gratis
Storsand Ikke press Gratis
Tofte Ikke press  Sommertid til dels
press, i fellesferie mye

5.6.3 Utfartsparkering

Presset på utfartsparkering varierer etter årstid. Hittil har idrettslag hatt ansvaret for å sørge for en god parkeringskontroll i perioder og på steder der presset har vært stort. Det innebærer ikke kontrollsanksjoner, men avgift per bil. Lagene har også sørget for at plassene har vært godt utnyttet og at det har vært fremkommelighet for utrykningskjøretøyer.

Ordningen fungerer bra, og kan justeres ettersom behov oppstår eller avtar.

5.6.4 Idrettsområder

På idrettsarenaer er det fri parkering. Unntaket er dersom idrettslag søker om
parkeringskontroll i forbindelse med større arrangementer.

5.6.5 Risenga

Risengaområdet er under transformasjon og vil når det står ferdig være Askers største idrettspark. Parkeringsbestemmelsene bør hensynta både frivilligheten og nærheten til pressområdet Asker sentrum. Den nye ishallen vil bli etablert med 180 parkeringsplasser i kjeller.

Det nye P-huset under ishallen anbefales forvaltet av Asker kommune og ha bestemmelser som ivaretar de frivillige; det vil si trenere og foreldre som følger til trening. Dette ivaretas med at det innføres gratis de første 2 timene og deretter høy avgift.

Dette ville imidlertid medført at ansatte med behov for bil måtte betale timepris for resten av dagen og månedskostnaden ville bli omtrent 5000 per/mnd. For å stille de ansatte på Risenga Idrettspark likt med andre brukere av dagsplasser legges det opp til registrering av ansatte i idrettsparken som kan parkere mot innløsing av dagsbillett. .

Overflateparkering på Risenga avgiftsbelegges med høyt nivå, men med 2 timer fri parkering på grunn kjøring til og fra trening.

5.6.6 Parkering ved kommunale formålsbygg

Når det gjelder parkering for ansatte og besøkende til skoler, barnehager mm (formålsbygg) er det normalt gratis parkering, dersom bygget ikke ligger i pressområder. Mange steder er tilgang på parkering et knapphetsgode der «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

5.6.7 Parkering for ansatte i Asker sentrum

Parkering for ansatte i Asker sentrum er et knapphetsgode. Ved Venskaben i Asker er det parkering for ansatte i rådhuset og på Trekanten som betaler dags eller månedsavgift. Denne avgiften tilsvarer avgiften på innfartsparkering. For å likebehandle ansatte i Asker sentrum innføres avgiftsbetaling på all ansattparkering i og rundt Asker sentrum. En rekke
virksomheter i Asker sentrum disponerer parkeringsplasser i tilknytning til virksomhetene i P-hus eller på P-plasser. Disse anbefales belastet med tilsvarende avgift som for innfartsparkering. Dette er praksis for mange, men en likebehandling medfører bl.a. at det innføres parkeringsavgift for ansatte på Jørgensløkka/Fusdalbråten og Fredtunveien parkeringsplass.

Muligheten for periodebillett videreføres som i dag.

5.7 Kontroll av private parkeringsplasser

Asker kommune kontrollerer i dag parkeringsplasser for enkelte private eiendomsbesittere i Asker sentrum. Dette er blitt gjort i håp om å få til en ensartet parkeringspolitikk. Imidlertid har det vist seg at de private eiendomsbesitterene har avvikende syn på avgiftsnivået og tidsbestemmelsene kommunen har. Kontroll av privat parkering anses å ligge utenfor hva som er en naturlig oppgave for kommunen og anbefales avviklet. Avtalene som er gjort vil derfor termineres så raskt som mulig og det vil ikke inngås nye kontrakter om drift/kontroll av p-områder for private grunneiere.

5.8 Elbillading

Asker kommune tilbyr i liten grad ladepunkter for innbyggeres elbiler på kommunale p-plasser. Denne oppgaven anses å ligge til kommersielle aktører som har et godt utbygd nett i Asker i dag.

Asker kommune har støtteordning til borettslag og sameier som ønsker å etablere elbilladere. I tillegg etablerer kommunen et betydelig antall ladepunkter for kommunale tjenestebiler.