Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kort fortalt

Du kan søke om parkeringstillatelse, også kalt HC-kort hvis du som bilfører eller passasjer har et spesielt behov for parkeringslettelse i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass, som er skiltet med HC- symbol, uten at du betaler avgift. En parkeringstillatelse har varighet inntil fem år.

Kriterier for å søke

Her finner du kriterier for å søke om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede saksbehandles etter retningslinjer og Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan kun søke som fører eller passasjer, ikke begge deler. Kriteriene for å få tildelt parkeringstillatelse som passasjer er strengere enn som fører, da man som passasjer i de fleste tilfeller kan slippes av ved destinasjonen før kjøretøyet parkeres.

Hva må jeg dokumentere

En søknad for bilfører eller passasjer skal inneholde:

 • Du må dokumentere hvor du har behov for å parkere og hyppighet. Her må du oppgi konkrete adresser på steder med behov som: bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.
 • Du må legge ved eventuell dokumentasjon på behovene man oppgir å ha. Dette kan eksempelvis være bekreftelse eller uttalelse fra behandler, opptreningssenter, timekort osv.
 • Du må legge ved legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en viss avstand.
 • Du må legge ved passfoto til bruk på en eventuell parkeringstillatelse.
 • Dersom du søker som fører må du legge ved kopi av gyldig førerkort.
 • Dersom du søker som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på for eksempel et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn. 

Her søker du om HC-kort 

Søk HC-kort digitalt

Logg inn via ID-porten med bank-ID.

Vi anbefaler at du har følgende vedlegg klare digitalt, før du begynner å fylle ut skjemaet: 

 • Legeerklæringsskjema 
 • Passbilde av deg 
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører
 • Dokumentasjon som har betydning for søknaden

Når du søker digitalt kan du følge søknadsprosessen i portalen. Her får du oversikt over dine søknader, og når HC-kortet ditt utløper.

Husk å sende inn ny søknad i god tid før utløpsdato!

Manuell søknad

Hvis du ikke har anledning til å søke digitalt kan du sende søknad i posten. Søker du på papir vil behandlingen av søknaden ta noe lenger tid.

Fysisk søknad med vedlegg sender du til: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Søke om HC-kort for institusjon

Det kan søkes om hc-kort for institusjon digitalt.

Søknaden vedlegges følgende:

 • Dokumentasjon på spesialinnredning (for eksempel fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår).
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset.

Svar på søknad

Søknaden behandles normalt innen tre uker fra vi har mottatt komplett søknad. Dersom søknaden inneholder mangler vil du få tilbakemelding om hva som eventuelt mangler.

Vi bruker SvarUt, og alle brev sendes til Altinn. Dersom du har opprettet Digipost eller eBoks, vil brevene bli sendt til en av disse digitale postkassene. 

Det finnes to unntak:

 • Dersom du har reservert deg mot digital post fra det offentlige,  skrives brevet ut og sendes som tradisjonell A- post. Brevet er også tilgjengelig i Altinn.
 • Dersom mottaker ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn i løpet av to virkedager, skrives brevet ut og bli sendt som tradisjonell A- post. Brevet er tilgjengelig i Altinn i tre måneder.

Innvilget søknad

Dersom søknaden innvilges sendes vedtaket digitalt via SvarUt. I tillegg sendes fysisk parkeringstillatelse per post til din folkeregistrerte adresse sammen med en kopi av vedtaket.

Parkeringskortet er personlig

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som har fått kortet.

Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes. Hele kortets forside må ligge godt synlig i bilens frontrute for eventuell kontroll.

Les om rettigheter og bruk av parkeringstillatelse for deg som har fått innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Avslag på søknad

Ved avslag på søknad sendes vedtaket digitalt via SvarUt. I vedtaket er det forklart hva som ligger til grunn for avgjørelsen.

Klage på vedtak

Dersom du mener at vurderingen eller fakta ikke stemmer i avslaget, kan du klage.

Du må sende skriftlig klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Klagen skal inneholde legeerklæring med eventuell ny relevant informasjon, og en redegjørelse fra deg som forklarer hvorfor du mener avslaget er uriktig.

Klagen sendes til Asker kommune, Miljø og samferdsel og merkes klageutvalget, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Asker kommune ved Miljø og samferdsel vil vurdere klagen som første instans og eventuelt videresende til Klageutvalget.

Dersom din situasjon forverres, kan du på et senere tidspunkt sende ny søknad. Vi gjør oppmerksom på at ny søknad med samme grunnlag som den avslåtte søknaden vil gi samme resultat.